Saturday, May 31, 2008

Forgivenness / FörlåtelseEnglish: Forgivenness is natural in love, to understand that the offense someone commited was only a mistake which had no foundation in the soul.

-Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Maharaj

Welcome for the saturday feast tonight at Nimaihuset, Gothenburg, Sweden. 5 P.M.

Svenska: Förlåtelse är något som är naturligt i kärlek, att förstå att förolämpningen någon gjorde bara var ett misstag som inte hade någon grund i själen.

-Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Maharaj

Välkomna på lördagsfesten ikväll på Nimaihuset i Göteborg. Kl. 17.00.
.

Friday, May 30, 2008

Generosity / GenerositetEnglish:
If we don't have generosity, we will not be able to love, and we cannot get to know the hearts of others.

-Srila Atulananda Acarya

Svenska:
Om vi inte har generositet, kommer vi inte att kunna älska, och vi kan inte lära känna hjärtat hos andra människor.

-Srila Atulananda Acarya
.

Thursday, May 29, 2008

Our new brother / Vår nya brorEnglish:
Yesterday we met Sudarshan prabhu for the first time since he came back from South America. Before he went we called him Pauli, but now he has taken initiation into the spiritual tradition of Nimai and has thus become our brother. On the picture above he is proudly showing his "mela 2008" wrist band. He participated in a big mela (festival) in Peru where over 500 devotees of Krishna joined together.

Svenska: Igår träffade vi Sudarshan prabhu för första gången sedan han kom tillbaka från Sydamerika. Innan han åkte kallade vi honom Pauli, men nu har han tagit invigning i Nimais andliga tradition och på så sätt blivit vår bror. På bilden ovan visar han stolt upp sitt "mela 2008"-armband. Han deltog i en stor mela (festival) i Peru där över 500 Krishna-hängivna samlades.Eng:
Konstantin was also visiting. Together we sat down and read from the scriptures. As you can see, Sudarshan prabhu was very amazed of what he heard.


Sv:
Konstantin var också på besök. Tillsammans satt vi och läste ur skrifterna. Som ni kan se var Sudarshan prabhu mycket häpen över vad han fick höra.

English:
Below you can see some pictures from the place in Peru where the Mela was held, Eco Truly Park.


Svenska:
Nedan kan ni några bilder från platsen där Melan hölls, Eco Truly Park.
.

Wednesday, May 28, 2008

How did Vasudeva look when he was small? / Hur såg Vasudeva ut när han var liten?English: Some of you might have met this guy, Vasudeva, in the city sometime. He is roaming around and asking people to take their spiritual side of life more serious. And if anyone of you then wondered how he looked when he was a small kid, then here below is the answer.

Svenska: Några av er kan ha mött den här killen, Vasudeva, på stan. Han vandrar omkring och ber människor att ta den andliga sidan av livet på större allvar. Och om du då undrat hur han såg ut när han var ett litet barn så finns svaret här nedan..

Tuesday, May 27, 2008

What is mysticism? / Vad är Mystik?English: Mysticism is to know the eternal indestructible, in the middle of the flow of the world's perishable occurences.

Svenska: Mystik är att känna till det oförstörbara eviga, mitt i flödet av världens förgängliga företeelser.
.

Monday, May 26, 2008

A pilgrim in Gohenburg / En pilgrim i GöteborgEnglish: I lördags kom Eva till lördagsfesten som en riktig pilgrim, barfota. Uttama Bhakti prabhu came also with his ever-happy mood. We all sang bhajans for some time before we studied the 17th chapter of the Bhagavad-gita.

Svenska: Last saturday Eva came to the saturday feast like a real pilgrim, barefeet. Uttama Bhakti prabhu kom också med sitt osvikligt glada humör. Vi sjöng bhajans tillsammans en stund innan vi studerade 17de kapitlet i Bhagavad-gita.

Eng: Afterwards we had the feast meal, and for dessert the most supreme chocolate cake!

Sve: Efteråt hade vi festmiddagen och till dessert den mest enastående chokladkaka!

.

Sunday, May 25, 2008

Vasudeva is greater than the Hulk / Vasudeva är starkare än HulkenEnglish:
Do you think the Hulk is strong? Then you should take a look at Vasudeva when he works out in the countryside. Last friday he was knocking down poles in the ground. What to speak of Maha Hari, who would easily lift Godzilla on his left little finger.

Svenska: Tror du att Hulken är stark? Då skulle du se Vasudeva när han jobbar ute på landet. I fredags bankade han ner pålar i marken. För att inte tala om Maha Hari, som lätt skulle lyfta Godzilla på sitt lillfinger.
Eng: Below you see me and Vasudeva planting plants in the beds.

Sve:
nedan ser ni mig och Vasudeva plantera växter i bäddarna.
Eng: Below is the person from whom we get our strength, but in his case we cannot compare with pipsqueeks like the Hulk and Godzilla, because a maha-bhagavat is greater than all demigods.

Sve: Nedan är personen vi får vår kraft ifrån, men i hans fall kan man inte jämföra med små fjuttar som Hulken och Godzilla, ty en maha-bhagavat är större än alla halvgudarna..

Saturday, May 24, 2008

The Umeå trip part 5 / Umeå-resan del 5English: On the monday morning we went from Umeå, back to Gothenburg. On the picture above it looks like Huey, Dewey and Louie became bhaktas.

Svenska: På måndagsmorgonen åkte vi från Umeå tillbaka till Göteborg. På bilden ovan ser det ut som om Knatte, Fnatte och Tjatte gått och blivit bhaktas.Eng: If you click to make the picture larger and look closely you see that Vasudeva is standing next to this "Haribol-guy"...

Sve: Om du klickar på bilden för att förstora den och tittar nära kan du se att Vasudeva står jämte denna "Haribol-gubbe"...
Eng: On the way we once again visited Mikael. This time we took a walk along the seashore in Sundsvall.

Maha Hari, Me and Mikael went out with a boat to cross the ocean of material existense and reach Sri Krishna, as you can see on the pictures below.

Sve: På vägen hälsade vi återigen på Mikael. Denna gång tog vi en promenad längs havsstranden i Sundsvall.

Maha Hari, Jag och Mikael gav oss ut med en båt för att korsa den materiella existensens ocean och nå Sri Krishna, vilket du kan se på bilderna nedan.
Eng: Meanwhile, Vasudeva tried to smash stones out in the water.

Sve: Under tiden försökte Vasudeva slå ut stenar i vattnet.

Friday, May 23, 2008

The Umeå trip part 4 / Umeå-resan del 4English: On the sunday we celebrated the appearance day of Sri Nrsimha, the divine man-lion, in the ashrama of mataji Manah Siksa. Many guests came and together we sang, listened to the story of Sri Nrsimha and had a great feast with many dishes and sweets.

Svenska: På söndagen hemma hos mataji Manah Siksa firade vi Sri Nrsimhadevas, det gudomliga människolejonets, uppenbarelsedag. Många gäster kom och tillsammans sjöng vi, lyssnade på berättelsen om Sri Nrsimha och hade en stor fest med många maträtter och sötsaker..

Thursday, May 22, 2008

The Umeå trip part 3 / Umeå-resan del 3English: On the saturday morning we woke up in Umeå and it was time for the vegetarian convention called "VegoVision '08". There we had a table with Spoonrevolution flyers, free vegan prasadam and various other stuff. About 300 people came. I (Shyamananda) made a rap performance in the temporary cafeteria of the building.

Svenska: På lördagsmorgonen vaknade vi i Umeå och det var dags för vegomässan som kallades "VegoVision '08". Där hade vi ett bord med Skedrevolutionen-flyers, gratis vegansk prasadam och en mängd andra saker. Ungefär 300 besökare kom. Jag (Shyamananda) uppträdde med hiphop i den provisoriska kafeterian på området.Guarding the sponge cakes with my life/
Beskyddar sockerkakorna med mitt liv...
Our sign at the convention / Vår skylt på mässanManah Siksa at the table / Manah Siksa vid bordet


Eng: In the evening we went to a couple of indian friends, Munender and Sharvani. They had made extremely nice prasadam. På bilden nedan sitter hela gänget, förutom fotografen, i soffan efter att ha sjungit bhajans och ätit.

Sve: På kvällen besökte vi ett par indiska vänner, Munender och Sharvani. De hade lagat extremt god prasadam. On the picture below the whole gang, except for the photografer, sits on the couch after having sung bhajans and eaten.Wednesday, May 21, 2008

The Umeå trip part 2 / Umeå-resan del 2English: The night between thursday and friday we slept at our yogi friends' Jenny's and Luke's place in Stockholm (or was it Rishikesh?). They had made the most incredible food, organic and healthy. In the friday morning we all made yoga, but different methods. It felt really peaceful to chant mantras there, the atmosphere was suitable for meditation. Me and Vasudeva call their apartment "New Rishikesh".

Thank you, Luke, Jenny, Kira and Noa for this experience!

Svenska: Natten mellan torsdagen och fredagen sov vi hemma hos våra yogi-vänner Jenny och Luke i Stockholm (eller var det Rishikesh?). de hade lagat den mest fantastiska mat, ekologisk och hälsosam. På fredagsmorgonen gjorde vi yoga allihopa, men olika metoder. Det kändes väldigt rofyllt att sjunga mantran där, atmosfären var som gjord för meditation. Jag och Vasudeva kallar deras lägenhet för "New Rishikesh".

Tack så mycket, Luke, Jenny, Kira och Noa för denna upplevelse!

Noa's altar/Noas altareKira's altar/Kiras altareJenny's and Luke's altar/Jennys och Lukes altare

Eng: Later on our way to Umeå we stopped by at Bhakta Mikael Sjödin's place in Sundsvall (or was it Gokul?) where we were fed excellent prasadam to our fullest satisfaction. Of course we also sang bhajans. Here you see Maha Hari, Mikael and Vasudeva posing in front of Mikael's altar.

Sve: Senare på resan till Umeå stannade vi till hos Bhakta Mikael Sjödin i Sundsvall (eller var det Gokul?) där vi utfodrades med den mest excellenta prasadam till vår fulla tillfredsställelse. Självklart sjöng vi även bhajans. Här ser du Maha Hari, Mikael och Vasudeva posera framför Mikaels altare.Eng: Finally we reached Manah Siksas place in Umeå (or was it Mayapur?) where Sri Sri Gaur Nitai resides.

Sve: Till sist kom vi fram till Manah Siksa i Umeå (eller var det Mayapur?) där Sri Sri Gaur Nitai residerar.