Saturday, June 30, 2007

Questions & Answers/Frågor & Svar


Bild: Srila Atulananda Acarya

EN: This night we had our regular saturday feast and Brahma gave a lecture about questions and answers. After the lecture people could ask questions and get answers from the Srimad Bhagavatam, an ancient vedic scripture. We also read the wonderful poem
"Reason for being" by Srila Atulananda Acarya. Read it here.

SV: Ikväll hade vi vår lördagsfest som vanligt och Brahma gav en lektion om frågor och svar. Efter lektionen kunde man ställa frågor och få svar från Srimad Bhagavatam, en uråldrig vedisk skrift. Vi läste också den underbara dikten "Anledning att finnas" av Srila Atulananda Acarya. Läs den här.

Friday, June 29, 2007

Portrait of an artist / Ett konstnärsporträtt

EN: During our visit in Berlin, me and Brahma had the oppurtunity to associate with Ambarish Prabhu, an artist we got to know when we were in Antofagasta, Chile. He and and others started the Harmony School of Conscious Art in the 80s under the guidance of Srila Gurumaharaj Paramadvaiti and he has since then produced a great amount of art in the form of temple constructions, paintings, children's books, drawings etc. etc. We took the oppurtunity to interview him about what conscious art means and we present the result here to you on the blog together with pictures of some of the projects he has been working on.
/Vasudeva Das

SV: Under ett litet besök till Berlin fick jag och Brahma tillfälle att umgås med Ambarish Prabhu, en konstnär vi först lärde känna i Antofagasta i Chile. Han var med och startade The Harmony School of Conscious Art på 80-talet under ledning av Srila Gurumaharaj Paramadvaiti och har sen dess hunnit producera en enorm mängd konst i form av tempelkonstruktioner, tavlor, barnböcker, teckningar etc etc. Vi tog tillfället i akt att intervjua honom om vad medveten konst innebär och presenterar det nu här för er på bloggen tillsammans med bilder på några av de projekt han har arbetat med.
/Vasudeva DasTuesday, June 26, 2007

Etisk depravation / Ethical depravation


(This text is also available in English further down in this post)

Medlemmarna på NimaiHuset har under de senare månaderna blivit granskade av studenter från Religionsvetenskapliga avdelningen på Göteborgs Universitet. Ett mycket trevligt möte med många glada stunder och djupa samtal. Tiden har gått fort och lagom till skolavslutningen var de klara med undersökningen och en av studenterna fastställde:

"Medlemmarna på Nimaihuset lider av en etisk deprivation (och mycket annat)."

Enligt en av teorierna löper vi stor risk att som religiös rörelse splittras och falla offer för vardagen precis som de flesta andra små religiösa grupper i världen. Att nimaihuset i gårda inte kommer att vara för alltid, det förstår t.om. vi själva. En institution är relativ och enligt naturens alla lagar kommer den att splittras. Det är inget nytt under solen. MEN bara för att koppen går sönder, betyder inte det att innehållet går förlorat. Det kan förflyttas till en ny kopp och innehållet kommer ständigt att förbli en hemlighet för de som bara ser till koppen (kroppen) (om någon inte hängde med i denna liknelsen så posta en fråga här på bloggen). Till en början behövs en yttre form så att det gudomliga kan komma ner i vår inre kopp, hjärtat. Den som bara slickar på honungsburken kommer inte känna smaken

Så om man missar innebörden, kärleken, som förmedlas i den andliga praxisen så kommer antagligen de spekulerande religionsbeteendevetarnas teorier och förutspåelser stämma in ganska bra.

Så om jag lyssnar ordentligt kan jag höra min Guru tala genom detta arbete som en uppmaning att inte falla offer för sinnets förmåga att göra saker vardagliga och vanliga.

/Vasudeva Das

Jag avslutar med en text från Srila Prabhupada, skriven för mer än 35 år sedan:

"Du kan påstå att vi som är medlemmar i denna grupp är galna. Vi, å andra sidan, tänker: "De som bundna i materialism är galna". Hur kan man nu veta vem som har rätt? Om det finns oenighet, kommer den ena grupperingen att säga:"Du har fel", och den andra kommer att svara: "Nej, det är du som har fel…" Hur ska man nu kunna veta vem det är som faktiskt har rätt och fel? I hela världen pågår ett grupperande och polariserande, och alla motsatta parter kallar varandra för galna. Hur kan man nu veta vem som verkligen är galen? Jo, om vi ser verkligheten kan vi upptäcka vem som faktiskt är galen.

Se bara…! Ta vilken vanlig människa som helst. Inte du, inte jag, men ta vemsomhelst och fråga vem han eller hon är. Denna person kommer att anse sig vara denna kropp, och kommer att beskriva att sig som kristen, muslim eller hindu, "jag är herr den och den," eller "fru den och den". Allt vad han eller hon än säger, kommer att vara relaterat till kroppen. När någon säger "Du är svensk", syftar duet på kroppen, för av någon anledning föddes du händelsevis just i landet Sverige, men det är också ett artificiellt namn. Jorden är nämligen varken Sverige eller Indien. Jorden är jorden, men vi sätter beteckningar; "Det här är Sverige". Vi skapar gränser och säger "Det här är Norge, det här är Finland. Det här är Europa, det här är Afrika", osv.

Låt oss titta tillbaka i historien, och vi ser att gränser har ändrats, likaväl som namn på länderna, även under senare tid. Detta är alltså bara temporära benämningar. Med utgångspunkt från den vediska litteraturens historiska syn, kan man enkelt säga att hela denna värld varit känd som Bharata varsa, efter en stor kung, vid namn Bharata, som regerade en gång, och hela den här planeten blev då känd som Bharata varsa. Sedan under tidens gång, har en och annan del lämnat detta ursprungliga Bharata varsa, och det kom att kallas Europa eller något annat.

Vi har liknande erfarenheter också i vår egen tid. För några år sedan, till exempel, var Burma, Ceylon och Pakistan delar av Indien, men nu är de åtskilda, och en säger att det där är Pakistan, och en annan säger att här är Sri Lanka. Det är alltså en process som pågår. Egentligen är jorden varken Bharata varsa, Amerika eller Indien, men vi benämner dem så. Det är alltsammans tillfälliga benämningar som varierar med tiden och som påverkas av förändringar.

För ett antal år sedan var inte du född ännu. Kunde man säga då vad du var? Var du amerikan eller svensk eller kines eller ryss, vem kan säga det? Och när du lämnar denna kropp, säg, tror du då att du kommer att fortsätta som amerikan, svensk, kines eller ryss? Anta att nu är i Sverige, på svensk mark. Då kan nästa liv bli i Kina. Vem vet? För vi får nämligen nya kroppar; kroppen förändras, den byts ut.

När jag föddes ur min moders liv, var min kropp så liten, så liten. Och nu, se hur den har förändrats! Var är den kroppen nu, kroppen jag hade i min barndom? Var är min ungdoms kropp? Jag har en bild på mig från studentexamen… "Å, är det där Ni, Swamiji?" Men var finns den kroppen nu? Vart har den tagit vägen? Vi förändras alltså, men min person är fortfarande densamma.

Vi tänker alltid, "Åh, när jag var barn, tyckte jag alltid om det här… Åh, när jag var ung tänkte jag så… I min barndom gjorde jag så mycket… och nu, var har den tiden tagit vägen? Har allt försvunnit tillsammans med kroppen? Det är bara minnen kvar..." Men fortfarande är vi fästa vid den här kroppen, och när någon frågar "Vem är du? " svarar man något som anknyter till kroppen. Är inte det galenskap? Kan du eller någon annan säga att det inte är galet om man identifierar sig med något som egentligen inte finns? Är man då inte galen? Är inte du galen?"


According to one of the theories we are in great risk, as a religious movement, to eventually divide and fall prey to everyday life like all other small religious groups in the world. That the Nimaihouse in Gårda will not last forever is something we even understand ourselves. An institution is relative and accordning to the laws of nature it will break up. This is nothing new. BUT, just because the vessel shatters, does not mean the content is lost. It can be transferred to another vessel and the content will forever remain a secret for those who only look at the external container (the body).

(If someone did not follow this metaphor, feel free to post questions here on the blog). In the beginning an external form is required so that the divine can descend into our inner vessel, the heart. Those who only lick the honey jar will never taste the honey.

So if you miss the content, the love, that is supplied by the spiritual practise the theories of the speculating theologists correspond quite well with reality.

So, if i listen carefully, i can hear my Guru, Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami, talk through this work as a warning not to fall victim to the minds tendency to make things mundane.

And we are very grateful for the bicycle they donated to us afterwards, it will most certainly come to use.

/Vasudeva Das

I will round off with a text from Srila Prabhupada, written more than 35 years ago:

"You can claim that we, the members of this group, are crazy. We, on the other hand, think: "Those bound up in materialism are crazy". How can you tell who are right? If there is dissonance, one group will claim: "You are wrong", and the other will respond: "No, you are wrong..." How are you now supposed to know who are actually right and wrong? In the entire world there is this constant polarisation, and all opposite parties call each other crazy. How can you now tell who are the crazy ones? Well, if we look at reality we can see who actually are the crazy ones.

Just look...! Take any ordinary person. Not you, not me, but take anyone and ask who he or she is. This person will consider himself a christian, muslim or hindu, "i am mister this and that", or "miss this and that". Whatever he or she says, will be related to the body. When someone says "You are swedish", the "you" refers to the body, because for some reason you were, by chance, born in Sweden, but this is also an artificial name. the Earth is neither Sweden nor India. The Earth is the Earth, but we make up names; "This is Sweden". We draw borders and claim "This is Norway, this is Finland, this is Europe, this is Africa", etcetera.

Let us look back through history, and we will see that bordes have changed, as well as names of the countries, even recently. Thus, this is only temporary names. Looking in the vedic litterature we will find that this entire world has been known as Bharata Varsa, named after a great king known as Bharata, who ruled the entire world. Then, with the passing of time, one part after another has left the original Bharata Varsa.

For some years ago you were not even born. Who could one say you were then? Were you american or swedish or chinese or russian, who can tell? And now, when you leave this body, do you think you will live on as an american, swedish, chinese or russian? Suppose you are in Sweden, on swedish soil. Then your next life will be in China. Who knows? Because we will get new bodies, the body changes, it is exchanged.

When i was born from my mother, my body was so small, so small. And now, look how it has changed! Where is that body now? the body i had in my childhood? Where is the body of my youth? I have a picture of me from graduation..."Oh, is that you Swamiji?" But where is that body now? Where has it gone? Thus, we change, but still i am the same person.

We are always thinking, "Ah, when i was a child i used to like this... Ah, when i was young i thought like this... In my childhood i did so much... and now, where has those days gone? Is it all gone with the body? There are only memories left..." But still we are attached to this body, and when someone asks "Who are you?" you always reply with something relating to the body. Is this not madness? Can you or someone else claim that it is not madness if you identify with something that actually does not exist? Are you not crazy then?

Monday, June 25, 2007

Harinam again/Harinam igen

EN: This weekend we did not go out to Imlitala, so we went out in the city for another harinam. This time we brought an amplifier and made a little hiphop performance. Unfortunately we did not bring the camera, but check out the other rap videos if you like that kind of music. http://www.youtube.com/user/Syamananda108das

SV: Den här helgen åkte vi inte ut till Imlitala, så vi gick ut på stan för ännu ett harinam. Den här gången tog vi med en förstärkare och gjorde ett litet hiphop-framträdande. Tyvärr tog vi inte med kameran, men kolla in de andra rap-videorna om du gillar den sortens musik. http://www.youtube.com/user/Syamananda108das

Sunday, June 24, 2007

New music videos

Ett par nya musikvideos med Syamananda Das och Bhakta Johan

A couple of new music videos with Syamananda Das and Bhakta Johan.

Dessutom lite bilder ifrån fredagens midsommarsammankomst, som trots vädergudarnas lynne blev en succé.

And also some pictures from our midsummer gathering, which despite the weathergods was a success.

Thursday, June 21, 2007

Harinam & Bhagavad-gita!!!

EN: Today we played music in the city and it was great! Later, in the evening we studied the Bhagavad-gita.

SV: Idag spelade vi musik inne i stan och det var fantastiskt! Senare, på kvällen studerade vi Bhagavad-gitan.Wednesday, June 20, 2007

Föredrag Succe! / The Lecture was a Success

SE: Kvällens föredrag med Swami Maharaja blev en dundersuccé med massor av gäster och föredraget fångade uppmärksamheten hos alla. Swami Maharaja kommer vara här till den 26:e Juni. Kom gärna förbi nimaihuset om ni vill träffa Maharaja. På fredag är dock Nimaihusets vanliga aktiviteter inställda då vi åker ut till våran gård Imlitala för en trevlig midsommarfest, alla är välkomna. Ring eller skicka ett mail om ni vill följa med så att vi kan organisera med tåg och buss.

EN:
The evenings lecture with Swami Maharaja was a great success with lots of visitors and the lecture captured everyones attention.
Swami Maharaja will be here until 26:th of June, feel free to visit the Nimaihouse if you want to meet Maharaja. On friday the normal activities of the Nimaihouse are cancelled and we are all going to our countryside farm Imlitala for a nice midsummer feast, everyone are welcome. Just call us or send a mail if you want to come along so that we can organize with busses and trains.Tuesday, June 19, 2007

Swami on visit/Swami på besök

EN: Today one Swami came to visit us. He is staying here for some days, and we will keep you updated... Tomorrow he will give a lecture here in the Nimai house. For more info, visit our home page: http://www.nimai.info/
SV: Idag kom en Swami hit på besök. Han stannar i några dagar och vi kommer hålla er uppdaterade... Imorgon kommer han att hålla föredrag här. För mer info, besök vår hemsida: http://www.nimai.info/

Monday, June 18, 2007

Imlitala Update

SE: Lite nya fina bilder från Imlitala

EN: Some nice new pictures from Imlitala

Sunday, June 17, 2007

SE: En liten tänkvärd passage ifrån texten The Absurdity of Atheism.

EN: A short passage to think about from the text The Absurdity of Atheism.

THE IRRATIONALITY OF ATHEISM

Atheism tends to exalt reason, but it is actually irrational. One cannot disprove God exists. To dogmatically assert something unprovable is hardly rational! You might reply: But I can t disprove a giant purple frog on Mars controls the universe, either. Granted, one can never disprove any given thing exists, but the existence of God is not only logically possible, it is philosophically essential. (We'll get to that later.) The atheistic position, on the other hand, is logically impossible. Why do I say that? In order to prove the assertion No God exists, one would need to comprehensively know all of reality. Comprehensive knowledge of reality is called omniscience. One would need to be omniscient in order to prove there is no God, but if one were omniscient one would, by definition, already be God! So, logically, the only one capable of disproving the existence of God would be God himself! Atheism is inherently self-contradictory. The evidence for the existence of God is there for all to see, only we refuse to see it.

DEN IRRATIONELLA ATEISMEN

Ateismen gillar att framhäva förnuftet, när den som filosofi faktiskt är helt irrationell. Man kan inte bevisa att Gud inte finns. Att dogmatiskt fastslå att något inte går att bevisa är knappast rationellt. Då kanske du svarar: "Men jag kan inte bevisa att universum inte styrs av en enorm lila groda på mars heller". Kanske kan man aldrig bevisa att något inte existerar, men Guds existens är inte bara logisk, utan också filosofiskt essentiell. (Vi kommer till detta senare.) Det ateistiska ställningstagandet, å andra sidan, är helt ologiskt. Varför säger jag så? För att bevisa antagandet att Gud inte existerar, så måste man förstå och känna hela verkligheten. Besitter man sådan kunskap brukar man kallas för allvetande. Man måste alltså vara allvetande för att kunna bevisa att gud inte existerar. Men om man var allvetande skulle man, per definition, redan vara Gud! Så, logiskt sett, de enda som skulle kunna helt motbevisa Guds existens skulle vara Gud själv. Ateismen motsäger sig själv. Beviset för Guds existens finns där för alla att se, vi blundar bara för det uppenbara.

Friday, June 15, 2007

Have a Coke


Här kommer något att tänka på i sommarvärmen / Here is a little something to consider during these hot summer days

EN: Taken from www.healthbolt.net
SE:
Saxat från www.healthbolt.net

What Happens To Your Body If You Drink A Coke Right Now?

Have you ever wondered why Coke comes with a smile? It’s because it gets you high. They took the cocaine out almost a hundred years ago. You know why? It was redundant.
 • In The First 10 minutes: 10 teaspoons of sugar hit your system. (100% of your recommended daily intake.) You don’t immediately vomit from the overwhelming sweetness because phosphoric acid cuts the flavor allowing you to keep it down.
 • 20 minutes: Your blood sugar spikes, causing an insulin burst. Your liver responds to this by turning any sugar it can get its hands on into fat. (There’s plenty of that at this particular moment)
 • 40 minutes: Caffeine absorption is complete. Your pupils dilate, your blood pressure rises, as a response your livers dumps more sugar into your bloodstream. The adenosine receptors in your brain are now blocked preventing drowsiness.
 • 45 minutes: Your body ups your dopamine production stimulating the pleasure centers of your brain. This is physically the same way heroin works, by the way.
 • >60 minutes: The phosphoric acid binds calcium, magnesium and zinc in your lower intestine, providing a further boost in metabolism. This is compounded by high doses of sugar and artificial sweeteners also increasing the urinary excretion of calcium.
 • >60 Minutes: The caffeine’s diuretic properties come into play. (It makes you have to pee.) It is now assured that you’ll evacuate the bonded calcium, magnesium and zinc that was headed to your bones as well as sodium, electrolyte and water.
 • >60 minutes: As the rave inside of you dies down you’ll start to have a sugar crash. You may become irritable and/or sluggish. You’ve also now, literally, pissed away all the water that was in the Coke. But not before infusing it with valuable nutrients your body could have used for things like even having the ability to hydrate your system or build strong bones and teeth.

This will all be followed by a caffeine crash in the next few hours. (As little as two if you’re a smoker.) But, hey, have another Coke, it’ll make you feel better.

*FYI: The Coke itself is not the enemy, here. It’s the dynamic combo of massive sugar doses combined with caffeine and phosphoric acid. Things which are found in almost all soda.


Svenska:

Vad händer med din kropp om du dricker en Cola just nu?

Har du någonsin undrat varför Coca-Cola kommer med ett leende? Det är för att du blir hög. De tog ut kokainet ur colan för nästan hundra år sedan. Vet du varför? Det var överflödigt.
 • De första 10 minuterna: 10 teskedar socker går rakt ut i ditt system. (100% av rekommenderat dagligt intag.) Du spyr inte omgående av den otroligt söta smaken eftersom fosforsyra är tillsatt för att bryta smaken.
 • 20 minuter: Ditt blodsocker skjuter i höjden och får din bukspottkörtel att överproducera en massa insulin. Din lever svarar på detta genom att börja omvandla allt socker den kan till fett. (Och det finns gott om det i detta ögonblick.)
 • 40 minuter: Allt koffein är nu absorberat av kroppen. Dina pupiller vidgas, ditt blodtryck skjuter i höjden, och som ett svar på detta dumpar din lever ut mer socker i ditt blodomlopp. Adenosinreceptorerna i din hjärna är nu helt blockerade och förhindrar att du blir sömnig..
 • 45 minuter: Din kropp ökar dopaminproduktionen och stimulerar därigenom välbehagscentrena i hjärnan. Det här är för övrigt samma effekt som heroin har på kroppen.
 • >60 minuter: Fosforsyran binder kalcium, magnesium och zink i tarmen, och skapar därmed ytterligare en rush i ämnesomsättningen. Detta ackompanjerat av höga doser socker och artificiella sötningsmedel som också ökar utsöndringen av kalcium i urinet.
 • >60 Minuter: Koffeinets vätskedrivande egenskaper kommer nu igång. Allt uppbunded kalcium, magnesium och zink som var på väg till ditt skelett kommer du nu kissa ut tilsammans med natrium och vatten.
 • >60 minutes: Kaoset i din kropp börjar dö ut samtidigt som du börjar få en ordentlig "sockerkrasch". Du kan bli irriterad och/eller slö. Du har dessutom, vid det här laget, bokstavligen kissat ut allt vatten i Colan. Men inte utan att först ha mättat det med viktiga näringsämnen som din kropp behövde för att t.ex. bygga starka ben och tänder.

Allt detta kommer följas av en "koffeinkrasch" inom de närmaset timmarna. (Knappt två timmar om du är en rökare.) Men, inga problem, ta en till Cola som kommer du genast känna dig bättre.

* Faktum är att det är inte själva Colan som är fienden. Det är den dynamiska kombinationen av enorma mängder socker kombinerat med koffein och fosforsyra. Saker som du kan hitta i nästan all läsk.

Thursday, June 14, 2007

Swami på besök & Spontan Jam / Visiting Swami & Spontaneous Jam

EN:
Welcome to the Nimaihouse
Come and listen to Swami, who just arrived from his journeys in the distant jungles and deserts of South America.
Listen to his stories about eco-villages and mysterious places.
We will also serve a vegetarian feast and lots of nice music.

Entry fee: Any donation or some freshly picked flowers.

20:th June, 18:30 @ Nimaihuset

SE:

Hjärtligt välkomna till Nimaihuset.
Kom och lyssna på Swami som precis har kommit ifrån fjärran resor i Sydamerikas öknar och djungler. Lyssna vad han har att berätta om alla ekobyar och mystiska platser.
Vi kommer också bjuda på musik och vegetarisk festmåltid.

Inträde: Valfri donation eller en nyplockad blomsterbukett.

20 Juni 18.30 på NimaihusetSE:
Idag var trummaren Johannes och Bhakta Johan på besök i Nimaihuset, något som resulterade i ett par fina "jamsessions" med diverse experimentiella instrumentkombinationer. Se, lyssna och njut.

EN: Today the drummer Johannes and Bhakta Johan visited us in the Nimaihouse and this resulted in a couple of nice jamsessions with very experimental combinations of musical instruments. Watch, listen and enjoy.
Wednesday, June 13, 2007

Alla Kameror fungerar / All cameras are working again

SE: Så, efter mycket problem, fungerar äntligen alla kameror som de ska. Brahma-Samhita och Vasudeva kommer snart publicera en utförlig rapport ifrån sin Berlinresa i konstens namn. Tills dess kommer här ett par inspelningar ifrån Nimaihuset med våran egen Syamananda Das som rappar tillsammans med Simon Gärdenfors som "beatbox"

EN: So, finally both cameras are working again. Brahma-Samhita and Vasudeva will soon publish an extensive report with pictures and video from their trip to Berlin in the name of Conscious Art. Until then here are a couple of recordings from the Nimaihouse with our own Syamananda Das featuring Simon Gärdenfors.Tuesday, June 12, 2007

Summer and sun/Sommar och sol


EN: Now the weather is really hot. One camera is back, but not so many pictures yet I'm afraid. Here comes a picture of Nimai and a poem written by Manah Siksa:
SV:
Nu är det riktigt varmt väder. En kamera är tillbaka, men tyvärr inte så många bilder ännu. Här följer en bild på Nimai och en dikt skriven av Manah Siksa:

EN:

Yet before I could see,
yet before I could understand the signs,
yet before the words bathed
in the light of elucidation...

While night was still reaching out
for the first beams of dawn
-- in my dreams You played
the songs of eternity.

Over cheerless land
Your messengers wander
with Your Names dancing
on their lips,
for liberation of the fettered soul.

Assurance in their steps,
clearness in their trace
and joy-ballads rising
from the tundra of melancholy.

The flower that slept
under millenniums of glacier,
was brought to life
under the full moon's purity
in Your smile.

Let this newborn flower
grow in its simplicity
for one day to join
the fragrant garland
around the neck
of Your pure Devotee.

SV:

Innan jag ännu såg,
innan jag ännu förstod tecknen,
innan orden badade
i förklaringens ljus…

Medan natten ännu sträckte sig efter
gryningens första strålar
- spelade Du evighetens sånger
i mina drömmar.

Över glädjefattig jord
vandrar Dina budbärare
med Dina Namn dansande
på sina läppar,
till den fångna själens befrielse.

Visshet i deras steg,
klarhet i deras spår
och glädjevisor stiger upp
ur vemodets tundra.

Den blomma som slumrade
under millennier av glaciär,
väcktes till liv
under fullmånens renhet
i Ditt leende.

Låt denna nyvakna blomma
få växa i all sin enkelhet
för att en dag kunna ta plats
i den väldoftande girlangen
kring Din Hängivnes hals.

Sunday, June 10, 2007

Nash has left us/Nash har lämnat oss


EN: Today I said bye bye to Nash when he went on the bus to the airport. He is moving back to France and we will all miss him, his plays and his excellent cooking very much. But he will come back some time.

SV: Idag vinkade jag av Nash när han tog bussen till flygplatsen. Han flyttar tillbaks till Frankrike och vi kommer alla att sakna honom, hans teatrar och hans excellenta matlagning väldigt mycket. Men han kommer tillbaka någon gång.

Saturday, June 9, 2007

Graduation/Student

EN: Hello everyone! I hope you all feel fine. If you don't, then pray! :) Yesterday we celebrated the graduation of our dear friend Hari Prema. Soon he is coming to live with us and we all long for that. We still have camera problems, so no pictures yet from the festivities. Hopefully we will get some next week.
While waiting, check out this music video with my new favorite group, Kula Shaker. Haribol!

SV: Hej allihopa! Jag hoppas ni mår bra. Om ni inte gör det, be! :) Igår firade vi vår vän Hari Prema som tog studenten. Snart kommer han och bor med oss, vilket vi längtar efter. Vi har fortfarande kameraproblem, så inga bilder från festligheterna ännu. Förhoppningsvis får vi det om några dagar. Medans ni väntar, kolla in den här videon med min nya favoritgrupp, Kula Shaker. Haribol!


Thursday, June 7, 2007

Technical difficulties

SE: Vi har lite problem med våra kameror för tillfället, därför kan det dröja innan det publiceras några mer bilder. Vi ber om ursäkt för detta, och så fort vi får ut bilderna ur den ena kameran och tilbaka den andra ifrån Imlitala kommer det bli bild/film-festival här på nimaihusets blog.

EN: We are having some problems with our cameras at the moment, therefore it can take a while before we publish more pictures from the nimaihouse. We apologize for this and as soon as we get the pictures out of one camera and the other back from Imlitala there will be a nice festival of movie clips and pictures here in the blog.

SE:
Så länge hoppas jag ni kan hålla till godo med en bild på eiffeltornet


EN:
Meanwhile, here is a picture of the Eiffel tower.

Wednesday, June 6, 2007

Singing in the park/Sjungande i parken


EN: Today we were playing music with smiles on our faces in a nice park in Gothenburg. It was very warm outside so we sat in the shade of a tree, singing songs that uplifted our hearts and hopefully the hearts of the people who walked by.
SV: Idag spelade vi musik med leende ansikten i en fin park i Göteborg. Det var väldigt varmt ute så vi satt i skuggan av ett träd, sjungandes sånger som lyfte våra hjärtan och förhoppningsvis hjärtan på folk som gick förbi oss.

Tuesday, June 5, 2007

Skedrevolutionen / The Spoon Revolution

SE: Denna texten är tagen ifrån www.skedrevolutionen.org
EN: This text is copied from www.skedrevolutionen.org and is available in english further down in this post.

SE: Dagens köttkonsumtion leder oundvikligen till ett enormt lidande för djuren, men även för människor. Människor som du kanske inte ser, men som definitivt existerar... Det är ett faktum som få känner till.

Det kan verka som om vi får mat från djuren, men en närmare granskning visar att vi ger mat åt djuren istället för åt oss själva. Tonvis med proteiner som kunde konsumeras direkt av människor slösas dagligen bort på att föda upp djuren. I fattiga länder, till exempel, är stora delar av skördarna inte avsedda att ge mat åt befolkningen, utan exporteras som föda åt boskap. Konsumtionen av kött kräver att allt fler hektar mark odlas upp. Detta på grund av att djur som växer konsumerar en större mängd proteiner och kalorier än vad de själva ger.
Detta bara för vi ska få det lilla "nöjet" att äta kött. Det finns mer än tillräckligt med naturtillgångar för att kunna tillgodose jordens befolkning. Om alla skulle ändra sina matvanor och bli vegetarianer skulle vi många gånger om kunna livnära hela jordens befolkning. För att inte tala om hur många vi skulle kunna försörja om man dessutom skulle sluta odla kaffe, te, tobak och opium. "Jorden har tillräckligt med mat för alla, men inte tillräckligt med plats för allas girighet." - Mahatma Gandhi

Kostnaden för ett kilo protein är 20 gånger större än för ett kilo vegetabiliskt protein.

Enligt de undersökningar som gjorts av FAO (United Nations’ Organization for the Agriculture and Feeding) går 95 % av världens sojaproduktion och 44 % av säden åt till att göda boskap, vilket innebär att djuren konsumerar 600 miljoner ton säd om året, medan mellan 40 och 60 miljoner människor dör av svält årligen.

Bara 10 % av proteinerna och kalorierna som vi göder boskapen med får vi tillbaka genom köttet vi äter, resten går förlorat.

Enbart världens boskap konsumerar en mängd föda som täcker kaloribehoven hos 8700 miljoner människor.
...dvs mer än hela jordens befolkning.

10 hektar uppodlad mark med vegetabilier ger näring i ett år för 61 personer.
Samma 10 hektar med boskap ger bara näring åt två personer.

Av 16 kg havre och grönsaker som ges åt djuren får man endast 1 kg kött.

Varje gång du sitter vid ditt bord är det som att ta ställning i ett val eller på ett slagfält. Konsumtionen av kött har ekonomiska konsekvenser som i hög grad ignoreras men som kan visa sig avgörande för den politiska och sociala situationen i landet.


EN: The meat consumption of the current times inevitably leads to suffering for the animals, but also for humans. Humans you might not see, but who are just as real as you and me... It is a fact that few are aware of.
It might seem that we are getting food from the animals, but at a closer look we are actually giving food to that animals instead of ourselves. Tons of proteins that could have been directly consumed by humans are instead wasted in the breeding of livestock. In poor countries, for example, huge quantities of the crops are not intended as food for the population, but is instead exported as food for livestock. The meat consumption demands that more and more land are used for these crops. And all because growing animals consume more proteins and calories than they provide. And all this just for us to get the "pleasure" of eating meat. There is more than enough natural resources to supply food and water to all people on earth if everyone changed their habits and turned to vegetarism.
“Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed” -Mahatma Gandhi

The production costs for one kilo of protein from meat is 20 times that of the same amount of vegetable protein.

According to studies made by the FAO (United Nations Organisation for the Agriculture and Feeding) 95% of the global soy production and 44% of the grains ends up as food for livestock, which means that animals conusme 600 million tons of grains every year, while 40 to 60 million humans die from starvation every year.

Only 10% of the proteins and calories we feed to the livestock is returned in the meat we eat, the remaining 90% is lost.

Only the livestock of the world are consume calories that could feed 8,7 billion people, which is more than the entire population of the world.

10 hectares af land used for growing vegetables provide one year of food for 61 persons.
Same 10 hectares with livestock only give food for 2 persons.

From 16 kg of oats given to animals we only get 1 kg of meat.

Every time you sit down at your dinner table it's the same as going to the election booths or a battlefield. The consumption of meat have economical consequences which are almost completely ignored but can turn out crucial for the political or social situation of the country,

Friday, June 1, 2007

Newsletter, harinam & visit from Simon Gärdenfors/Nyhetsbrev, harinam och Simon Gärdenfors på besök.

EN: Sadly our newsletter is only in swedish. I will work to make the next one in both swedish and english. But check out the pictures below!

SV: Nimaihusets nyhetsbrev för juni månad:

Hej på er, kära läsare... :)

Vad utgör ett bra liv?
Nyligen dog tre av våra vänner i en olycka. De var underbara människor som visade ett gott exempel i andligt liv. Detta ger oss en tankeställare.
Det är inte så att ditt liv är slut när din kropp begravs, för du är inte din kropp. Men ändå kan det vara bra att tänka sig sin egen begravning. Vad vill du ha åstadkommit innan din kropp ligger där i kistan eller i en urna, bränd till aska. Skulle du tycka det var fint om hela ditt liv gått ut på att se på TV? Vill du ha viktiga saker osagda? Skulle du vara nöjd med att vara en del av problemet i stället för lösningen? En del försöker fly från dessa frågor, men förr eller senare hinner de ikapp en.
Droger får oss att glömma oss själva. Likadant är det med köttätande och exploaterande av andras kroppar för egen njutning. Det du önskar blir din vilja, din vilja blir din handling, din handling blir ditt sätt att vara. Det finns en juvel i varje hjärta. Ni är dessa juveler, de är era sanna jag.
//Shyamananda Åhsberg

Månadens Nimai-hjälte:
Theresia Ek. Hon är 105 år och har varit vegetarian sedan 4 års ålder. Hon har arbetar fortfarande för att upplysa ällmänheten..
Hon är även andligt medveten; så här sa hon i en intervju för ett tag sen:
- Människokärleken kan man alltid hitta. Den kroppsliga alltså. Den själsliga kärleken kommer däremot, mer sällan menar Theresia;
- Den själsliga gemenskapen som man kan känna med en människa är inte samma sak. När man finner den går den inte över. Den kärleken håller i alla tider."

Läs mer om henne här (PDF): http://www.djurensratt.se/pls/portal/url/ITEM/BAAAEE235D344D4788F3F303171CF433

Vedisk visdom av Srila B.A Paramadvaiti Swami:
"Beträffande utbildning: När man inte känner till eller känns vid sina skyldigheter eller rättigheter som människa, lever man i okunnighet. Fullgör vi våra skyldigheter, garanteras vi våra rättigheter, annars har vi ingen rätt att klaga. Varje människas skyldighet är att bli medveten."

Månadens Bhagavad-gita-vers:
Kapitel 4, vers 10. Krishna säger:
"Befriade från bundenhet, fruktan och vrede, helt försjunkna i Mig och sökande skydd hos Mig, har många personer i det förflutna renats genom kunskap om Mig - och sålunda nådde de alla transcendental kärlek till Mig."

Skedgerillans skedkommuniké:
Skedrevolutionen är en fredlig revolution från hjärtat. Joina!

Månadens slogan:

Sluta jiddra, vakna upp från nidra
Släpp hamburgaren och hör fåglarna kvittra

Månadens recept:

Risotto, 4 portioner.

2,5 dl basmatiris
0,5 tsk Herbamare örtsalt
1 stånd broccoli
1 röd paprika
1 brk kikärter
2 msk olivolja
2 tsk curry
1 tsk paprika
0,5 tsk svartpeppar
2 tsk Herbamare örtsalt
1,5 dl vispgrädde

Skölj riset genom ett durkslag och blötlägg det ca 15 minuter i en rostfri kastrull. Skölj och dela broccolin i små buketter.
Skölj och strimla paprikan.

Häll blötläggningsvattnet av riset och koka upp det i nytt vatten som står ca en halv centimeter över riset. Ha 0,5 tsk örtsalt i vattnet. Koka under lock på svag värme till vätskan dragit in. Dra då kastrullen åt sidan och låt den stå med locket på. Värm olivoljan i en rymlig gryta eller stor rostfri kastrull. Fräs broccoli och paprika i 2 minuter.

Häll nu i riset tillsammans med de avrunna kikärterna och kryddorna och stek alltsammans på medelvärme en stund. Mot slutet tillsätts vispgrädden så att risotton blir lite klibbig. Smaka av och krydda eventuellt mer om det behövs.

Månadens bild: http://www.vina.cc/news/index.php?option=com_content&task=view&id=214
(Klicka på bilden till artikeln för att få den större.)

Swami Maharaj
Den här månaden kommer en resande munk, Bhakti Rakshak Swami på besök. Han bär på många insikter som han delar med sig av till de som kommer och lyssnar på hans lektioner. Vi har inte gjort upp något program för honom ännu, men vi skickar ut ett brev igen lagom till hans ankomst.

MVH Nimai-gänget.

-----------------------------------------------------------------------

EN: Today is friday and friday means harinam. :)
SV: Idag är det fredag och fredag betyder harinam. :)


EN: Today a comic writer came to visit us. He is making a comic book about his journey around Sweden. He is staying here for one night. And don't forget: He is famous.
SV: Idag kom en serietecknare på besök. Han gör en seriebok om sin resa runt i Sverige. Han stannar för en natt. Och glöm inte: Han är en kändis.


Don't forget the saturday feast tomorrow. See you there!