Thursday, December 30, 2010

Orissan coast sunset / Solnedgång på Orissas kust


Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sat Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja

English: Yesterday Srila B.V. Narayana Maharaj withdrew from the world we experience through our senses. We send our simultaneous condolences and congratulations to his diksa and siksa disciples. Condolences because of the pain of separation his disciples feel and congratulations because they know he entered the nitya-lila. Actually all about a vaishnava is auspicious and from that perspective the condolences are out of place. That feeling of separation is helping the growth of their bhakti-lata. Now the challenge for them is to find out how to go on from here.

Svenska: Igår drog sig Srila B.V. Narayana Maharaja undan från världen vi uppfattar med våra sinnen. Vi skickar våra samtidiga kondoleanser och gratulationer till hans diksa- och siksa-lärjungar. Kondoleanser på grund av smärtan i avsaknad hans lärjungar känner och gratulationer för att de vet att han trädde in i nitya-lila. Allt en vaishnava gör är faktiskt lyckobringande och från det perspektivet passar inte kondoleanserna in. Känslan av avsaknad hjälper deras bhakti-lata att växa. Nu är deras utmaning att finna hur de ska fortsätta härifrån.


Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sat Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj.

Eng: Earlier this year also Srila Govinda Maharaj passed away. All glories to these great souls and may we have their blessings.

Sve: Tidigare i år gick även Srila Govinda Maharaj bort. All ära till dessa stora själar och må vi få deras välsignelser.
.

Monday, December 27, 2010

Gopananda, Plato and a platypus walked into the Nimai house... / Gopananda, Platon och en platypus gick in på Nimaihuset...English: Today Gopananda came to visit us, as he does a few times per year. He brought a book called "Plato and a platypus walk into a bar..." written by Thomas Catchart and Daniel Klein. It's about understanding philosophy through jokes.

Here an example from the chapter on the theory of knowledge (epistemology):

Secretary: Doctor, there's an invisible man in the waiting room.
Doctor: Tell him I can't see him.

Svenska: Idag kom Gopananda och besökte oss, vilket han gör några gånger om året. Han hade med sig en bok som hette "Plato and a platypus walk into a bar..." skriven av Thomas Catchart och Daniel Klein. Det handlar om att förstå filosofi genom skämt.

Här är ett exempel från kapitlet om kunskapsteori (epistemologi):

Secretary: Doctor, there's an invisible man in the waiting room.
Doctor: Tell him I can't see him.
.

Friday, December 24, 2010

Be as you want to appear / Var som du vill framståEnglish: Most people can learn something about goodness from themselves. Even the evil. For the evil often charm their victims. Wouldn't it be great if they started striving for becoming what they want to appear as?

Not only the evil. We, the people in general try to appear more noble then we are, don't we? This is one of the human defects, called vipralipsa in sanskrit. In a political debate each participant tries to make her/himself look like common sense personified and the opponent like a nutcase. Successful people act nice to protect themselves from the envious.

But what if one simply do not feel love for others? What to do then? Pretend? Not necessarily. God has love for every being, which She/He shows for example by maintaining our existence. And we can be instruments of this love.

Sri Krishna, please let me be an instrument of your love.
Svenska: De flesta kan lära sig något om godhet av sig själva. Även de onda. Ty de onda charmar ofta sina offer. Vore det inte underbart om de började sträva efter att vara som de vill framstå?

Detta gäller inte bara onda. Gemene människa försöker väl framstå som mer ädel än man är? Detta är en av de mänskliga bristerna, kallad vipralipsa på sanskrit. I en politisk debatt försöker vardera deltagare framställa sig själv som det sunda förnuftet personifierad och motståndaren som en dåre. Framgångsrika människor är trevliga för att skydda sig mot avundsjuka.

Men om man helt enkelt inte känner kärlek för andra då? Vad ska man göra då? Låtsas? Inte nödvändigtvis. Gud har kärlek för varenda varelse, vilket Hon/Han visar bland annat genom att upprätthålla vår existens. Och vi kan vara instrument för denna kärlek.

Sri Krishna, snälla låt mig få vara ett instrument för din kärlek.//Shyamananda das
.

Monday, December 20, 2010

A closer look at "Daredevil?" / En närmre titt på "Våghals?"English: Today Mikael ommented on my post "Daredevil?" from last week. The comment says the following:

"Can you really say that sucide has something to do with courage, and call it admirable? And equate it with grafitti vandals, firemen, suicide bombers (bad timing!) and drunken drivers? I'm afraid I don't catch anything about this post."

My definition of courage is readiness to do something that might (or undoubtedly will) cause you mental or physical pain. Courage is exhibited all down from the most destructive levels and up to the most noble. It takes courage to put a gun to one's head and pull the trigger (destructive) and it takes courage to run into a burning house to save someone (noble).

I see a theme of courage but do not equate the actions. Thus I divided different expressions of courage into groups, divided in sections. I started from the most destructive and ignorant, suicide. There you can also divisions of more or less noble, depending on the motive.

Not as destructive, but still unnecessarily risky is the search for extreme sensations. Then you don't want to die, but dance on the edge between birth and death. Sometimes for somewhat more noble motives than mere pleasure.

Risky but noble is to save others in dangerous situations.

Risky in an often more subtle way is to stand up for ideals or for who you are.

But after all, we are most interested in loving relationships. What is the value of life without that? To approach someone you have fallen in love with thus involves the highest risk, the possibility that you will be turned down.

All these examples are mundane, whether destructive or noble, but courage in itself is admirable. It has a very high potential when directed towards surrendering to God's will. Why so? Is God dangerous? No, but it includes giving up your pride, your notion that you would be the cause of anything. That you would be the creator, maintainer or destroyer of anything. You would have to give up the notion that the world around you exist for your enjoyment, and realize that everything is by God and for God. This is a bitter pill, but it will cause you to transform by true love.

About the bad timing in mentioning sucide bombing, I don't agree. I think it's good to bring up examples of current interest. To be here and now...Svenska: Idag kommentade Mikael på mitt inlägg "Våghals?" från förra veckan. Kommentaren lyder som följer:

"Kan man verkligen säga att självmord har med mod att göra, och kalla det beundransvärt? Och jämställa det med klottervandaler, brandmän, självmordsbombare (dålig timing!) och rattfyllerister? Jag fattar tyvärr ingenting av det här inlägget."

Min definition av mod är beredskap att göra något som kan (eller tvivellöst kommer att) orsaka dig psykisk eller fysisk smärta. Mod uppvisas ned från de mest destruktiva nivåer och upp till de mest ädla. Det krävs mod för att sätta en pistol mot tinningen och trycka av (destruktivt) och det krävs mod för att springa in i ett brinnande hus och rädda någon som håller på att brinna inne (ädelt).

Jag ser en röd tråd av mod men likställer inte handlingarna. Därmed delade jag in olika uttryck av mod i grupper, styckeindelat. Jag började med det mest destruktiva och okunniga, självmord. Även där kan man göra en indelning i mer eller mindre nobelt, beroende på motivet.

Inte fullt så destruktivt, men fortfarande onödigt riskfyllt är sökandet efter extrema kickar. Här vill man inte dö, men dansa på gränsen mellan liv och död. Ibland för något ädlare motiv än bara njutningen.

Riskfyllt men ädelt är att rädda andra i farliga situationer.

Riskfyllt på ett ofta mer subtilt plan är att stå upp för ideal eller för vem man är.

Men slutligen är vi mest intresserade av kärleksfulla relationer. Vad är livet värt utan det? Att närma sig någon man blivit kär i innebär den största risken, möjligheten att bli nekad.

Alla dessa exempel är mondäna, vare sig destruktiva eller ädla, men mod i sig är beundransvärt. Det har en väldigt hög potential när det används i att överlåta sig åt Guds vilja. Varför krävs det mod för det? Är Gud farlig? Nej, men det innebär att du ger upp din stolthet, alltså din uppfattning om att du skulle vara grunden till något. Att du skulle vara skaparen, upprätthållaren eller förstöraren av något. Det innebär att du överger upfattningen att världen omkring dig existerar för din njutning, och inse att allt är av Gud och för Gud. Detta är ett bittert piller, men i detta kommer du att slukas av sann kärlek.

Att det skulle vara dålig timing att nämna självmordsbombare håller jag inte med om. Jag tycker det är bra att ta upp exempel som ligger i tiden. Att vara här och nu...


God, in Her/His innermost form of beauty, Sri Sri Radha Krishna.
Gud i sin innersta form av skönhet, Sri Sri Radha Krishna.

//Shyamananda das
.

Thursday, December 16, 2010

Now or never... / Nu eller aldrig...

Let us meditate on the Now... / Låt oss meditera på Nuet...

Written by / Skrivet av: Brahma-Samhita das


English: To be concious means to be a part of the Now. But even though we are included in the Now we tend to drift astray, carried away by feverish nostalgia in thoughts of the past or stressed worries of the future. In this illusion we often dream of a prosperous future or we lament becasue times were better in our past.

Svenska: Att vara medveten är att vara en del av Nuet. men även om vi är inkluderade i Nuet tenderar vi att vilseledas av febril nostalgi i tankar om dåtiden eller stressig framtidsoro. I denna illusion drömmer vi ofta om en rik framtid eller så beklagar vi oss för att tiderna var bättre förr.

Eng: To be fixed on the Now is very difficult. The most simple has become complicated due to our complicated false ego that wants to be in control of the Now. In our attempts to control, we, our true selves, remain banned from the full glory of the Now.

The Now decides as it wills. We cannot control its forceful current that carries us wherever its whim may take us. Is it coincidence? Is it providence? Is it planned education or is it simply the mechanical reactions of our previous actions?

Sve: Att vara grundad i Nuet är väldigt svårt. Det enklaste har blivit komplicerat på grund av vårt komplicerade falska ego som vill vara i kontroll över Nuet. I våra försök att kontrollera förblir vi, våra verkliga jag, förvisade från Nuets fulla härlighet.

Nuet beslutar hur det vill. Vi kan inte kontrollera dess kraftfulla ström som bär med oss vart som helst utefter dess egna nycker. Är det sammanträffanden? Är det försyn? Är det planerad undervisning eller är det helt enkelt mekaniska reaktioner på våra tidigare handlingar?


Eng: The Now is the only thing that is. It contains everything and harmonizes everything. It carries the symmetry of the duality of life. As our life progresses from childhood to old age we experience a mixture of both happiness and sorrow. The moments we have a happy Now we take it for granted and when suffering confronts us we exclaim, Why me!? Why now?

But let us instead ask why the happy moment is so natural. Our desire for a joyful Now is indicating that joy is more then a part of the duality of life. The fakt that all conscious units strives to become blissful reveals that a conscious Now without bliss is unnatural and a result from our deviation from the attentive Now.

Sve: Nuet är det enda som är. Det innehåller allt och harmoniserar allt. Det bär med sig symmetrin av livets dualitet. I det att livet rör sig från barndom till ålderdom upplever vi en blandning av glädje och sorg. Stunderna då vi är lyckliga tar vi för givet och när lidande konfronterar oss brister vi ut i: Varför jag!? Varför nu?

Men låt oss istället fråga varför den lyckliga stunden är så naturlig. Vårt begär efter ett glädjerikt Nu indikerar att glädje är något mer än en del av livets dualitet. Faktumet att alla medvetna enheter strävar efter att bli lycksaliga uppenbarar att ett medvetet Nu utan sällhet är onaturligt och ett resultat av vårt avdrift från det uppmärksamma Nuet.

Eng: We stand at the door to the eternal Now and in order to not deviate again we remain on the wave of the Now with the help of prayer. Let us knock on the door of the mystical Now and pray to understand what it wants from us. What part do we play? Let us serve the Now and perhaps it will reveal its true secret nature, just as good disciples gets to know the innermost secrets of their spiritual master. Let us embrace the Now that surrounds us. If we give you attention will you give us attention as well? But do you hear us if you are an "it"? We never heard of an "it" that can listen. We pray because we are confident that there is someone that listen to our prayers. Otherwise prayers are useless.

Sve: Vi står vid det eviga Nuets dörr och för att inte hamna på avvägar igen håller vi oss på Nuets våg med hjälp av bön. Låt oss knacka på det mystiska Nuets dörr och be om att få förstå vad det vill av oss. Vad för roll spelar vi? Låt oss tjäna Nuet och kanske kommer det att uppenbara sin hemliga natur, precis som goda lärjungar lär känna den andlige mästarens innersta hemligheter. Låt oss omfamna Nuet som omger oss. Om vi ger vår uppmärksamhet till dig, kommer du också att ge oss din uppmärksamhet? Men hör du oss om är ett "det"? Vi har aldrig hört talas om ett "det" som kan lyssna. Vi ber för att vi är säkra på att någon lyssnar till våra böner. Annars är böner värdelösa.

Eng: As we explore the Now closer we will discover the striking similarities of its nature to the nature of God as he is described in the Vedic text revelations.

The Now is shared by all living entities. It is smaller then the smallest as it is impossible to pinpoint down exactly when in time it unfolds and simultaneously it is bigger then the biggest as it expands throughout the entire creation. It is eternal and ever blooming eventhough it is not dependent on the past and the future. It is the basis of everything, the origin of everything and the witness of everything.

We often identify the Now with our sensual perception. But the very heart of the Now is invisible for our fleshy eyes. In the Vedas God is described as adhoksaja which means; beyond the reach of the senses. The fullfledged experience of God can only be percieved if She/He desires to reveal Her-/Himself to the attentive introspective eye of our soul.

At the dawn of creation of this perticular universe, the first living being, Brahma, got a glimpse into the eternal Now, beyond the cyclic creations and destructions of numberless universes. A Now where God celebrates consciousness together with innumerable pure souls.

Let us bow our head to that now... or never.

Sve: Om vi undersäker Nuet närmare upptäcker vi de slående likheterna mellan dess natur och Guds natur som den beskrivs i de Vediska uppenbarelsetexterna.

Alla varelser delar Nuet. Det är mindre än det minsta då det är omöjligt att sätta fingret exakt på när i tiden det sker och samtidigt är det större än det största då det genomsyrar hela skapelsen. Det är evigt och evigt blommande även om det inte beror på varken det förflutna eller det kommande. Det är alltings grund, alltings ursprung och vittnet till allt.

Vi likställer ofta Nuet med vår sinnesförnimmelse. Men Nuets hjärta är osynligt för våra köttsliga ögon. I Veda beskrivs Gud vara adhoksaja; bortom sinnenas räckvidd. En fullfjädrad upplevelse av Gud kan endast fås om Hon/Han önskar uppenbara Sig själv för vår själs uppmärksamma introspektiva öga.

Vid detta universums skapelses gryning fick den första levande varelsen, Brahma, se en glimt av det eviga Nuet, bortom de cykliska skapelserna och förstörelserna av oräkneliga universa. Ett Nu där Gud firar medvetandet tillsammans med med oräkneliga rena själar.

Låt oss buga inför det nu...eller aldrig.


Eng: Sri Brahma sings:

Brahma Samhita 5.56: I worship that transcendental seat, known as Śvetadvīpa where as loving consorts the Lakṣmīs in their unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord Kṛṣṇa as their only lover; where every tree is a transcendental purpose tree; where the soil is the purpose gem, all water is nectar, every word is a song, every gait is a dance, the flute is the favorite attendant, effulgence is full of transcendental bliss and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty, where numberless milk cows always emit transcendental oceans of milk; where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future and hence is not subject to the quality of passing away even for the space of half a moment. That realm is known as Goloka only to a very few self-realized souls in this world.

Sve: Sri Brahma sjunger:

Brahma Samhita 5.56:
Jag dyrkar den transcendentala platsen, känd som Śvetadvīpa där Laksmierna som älskande gemåler i sin oblandade andliga essens utövar kärleksfull tjänst till Guds innersta aspekt, Krishna, som deras ende älskare; där varje träd är ett transcendentalt önsketräd; där jorden är av önske-ädelsten, allt vatten är nektar, varje ord är en sång, varje steg är en dans, flöjten är favoritföljeslagaren, där existensen är evig i transcendental tid som alltid är närvarande, utan dåtid eller framtid och därmed inte bunden att passera ens för ett halvt ögonblick. Den sfären är känd som Goloka endast för ett litet antal självförverkligade själar i denna värld.
.

Monday, December 13, 2010

Daredevil? / Våghals?

English: Hello, dear daredevils.

Svenska: Hej, kära våghalsar.Eng: Suicidals mixing pills and alcohol, jumping off bridges or in front of trains, hanging, cutting or shooting yourselves. Kamikaze pilots and sucide bombers.

Sve: Självmordsbenägna som blandar piller och alkohol, hoppar från broar eller framför tåg, hänger, skär eller skjuter er själva. Kamikazepiloter och självmordsbombare.Eng: Sensation seekers. Traceurs or traceuses jumping between rooftops. Drunk-drivers on black ice. High-divers dropping from 52 meter high cliffs down into the water. Funambulists walking on tight ropes between the twin towers. Midnight trainsurfers with backpacks full of spraycans.

Crocodile hunters swimming with stingrays.

Sve: Kick-sökare. Traceurer eller traceöser hoppandes mellan hustak. Rattfyllerister i blixthalka. Högdykare droppandes från 52 meter höga klippor ner i vattnet. Lindansare gåendes mellan tvillingtornen. Midnattliga tågsurfare med ryggsäckar fulla av sprayburkar.

Krokodiljägare simmandes med spjutrockor.Eng: The noble. Firemen going in to the last corners of burning houses to save crying children. Skaters going down in the freezing cold water to save their friends who went through the ice. Subjects trying out new medicines.

Sve: Ni ädla. Brandmän springandes in i de brinnande husens sista hörn för att rädda gråtande barn. Skridskoåkare simmandes ner i iskallt vatten för att rädda vänner som gått genom isen. Försökspersoner testandes nya mediciner.Eng: The brave. Homosexuals coming out of the closet. Pregnant teenage girls refusing abortion although your boyfriends, and in some cases even parents, demand it. Israelis and palestinians getting to know each other. Children running away from home.

Sve: Ni modiga. Homosexuella klivandes ur garderoben. Gravida tonårstjejer vägrandes göra abort trots krav från pojkvänner och i vissa fall även föräldrar. Israeler och palestinier lärandes känna varandra. Barn rymmandes hemifrån.Eng: The shy lovers finally approaching the ones you barely venture to dream about.

Sve: Blyga älskare som slutligen närmar er de ni knappt vågar drömma om.Eng: I acknowledge your courage and admire it. Are you ready for another challenge? A final but infinite such. I dare you to give up your pride, turn around 180 degrees and face God. Let Her/His will become your will and stick to Him/Her through all circumstances of life whether happy or sad.

This will also (as a side effect) satisfy the desires and needs that bring about your present daredevil lifestyle.

The suicidal tendency will be satisfied because you kill your false identity. One way of doing that is to speak about God in public, satisfying the kamikaze mentality. Desire for sensations will be fulfilled, because a God conscious life is truly exciting and challenging. You will be heroes, by delivering the message of God to those who long for it (so much that it burns). You will stand up for who you are, build bridges and break walls despite resistance.

But most important of all, you will develop a love relation with the very cause of your love craving, God.

Someone who treads this path is indeed a braveheart.

Sve: Jag erkänner ert mod och beundrar det. Är ni redo för en ny utmaning? En slutgiltig men oändlig sådan. Jag utmanar er att ge upp er stolthet, vända er 180 grader och möta Gud. Låt Hennes/Hans vilja bli er vilja och håll er till Henne/Honom genom livets alla omständigheter, vare sig lyckliga eller sorgliga.

Detta kommer även (som bi-effekt) att tillfredsställa de begär och behov som ligger till grund för ert våghalsiga leverne.

Självmordstendensen tillfredsställs eftersom du dödar din falska identitet. Ett sätt att göra det på är att tala om Gud för allmänheten, vilket tillfredsställer kamikaze-mentaliteten. Begäret efter kickar kommer att uppfyllas, för ett Gudsmedvetet liv är i sanning spännande och utmanande. Ni kommer att vara hjältar, genom att förmedla Guds budskap till de som längtar efter det (så mycket att det bränner). Ni kommer att stå upp för de ni är, bygga broar, riva murar trots motstånd.

Men viktigast av allt kommer ni att utveckla en kärleksrelation med själva källan till er kärlekstörst, Gud.

Ett modigt hjärta har den som beträder denna väg.//Shyamananda das
.

Saturday, December 11, 2010

Swami on visitWe will have the association of BR Swami Maharaj in Nimaihuset for a few days, and you are invited to come and listen to his lectures. He has been posted in the Mexico temple and is inspiring devotees of Krishna there with his ability to put philosophy into practice.

Thursday 16th dec 18:30 Lecture
Friday 17th dec 07:00 and 18:30 Lecture
Saturday 18th dec 07:00 and 17:00 Lecture (saturday feast!)
Sunday 19th dec 07:00 Lecture

ofcourse there will be kirtans and holy food as well
welcome and bring your questions

Monday, December 6, 2010

Tomorrow: the first buffet of three / Imorgon: den första buffén av treEnglish: At the moment we are preparing for our first vegetarian christmas buffet this year. Next week we will have two more. Feel welcome!

Svenska: För tillfället förbereder vi för vårt första vegetariska julbord i år. Nästa vecka kommer vi att ha ytterligare två. Känn er välkomna!Decoration work
.