Friday, October 31, 2008

Challenging the laws of Mother Nature / Utmanar Moder Jords lagarEnglish: I noticed an advertisement of a shoe company while going through the city one day, their slogan is "Challenging the laws of nature since 1920". It's a very honest slogan. All of us, the souls in the material world, are here because of the desire to rule nature. But we are actually ruled by nature, it's like a prison. To get out of a prison you have to behave in a way which makes people outside the prison accept you.

Consciousness is above nature, still we who are conscious are ruled by nature. The solution is to surrender to the one who rules nature, God. We are parts of God, and are to serve him just like a body part serves the whole body. Doing so we will feel natural bliss.

Anyway, the picture above is of our front door. Someone has spayed a tag on it. He is also challenging the laws of nautre, because he thinks he will get away with it. He wont, and if the sprayer is reading this, he is invited to come and clean away his "piece of art".

We are not against spraycan art, but ask us first whether we want your art or not. You can help us decorating stuff if you like.

Svenska: Jag noterade en reklamskylt från ett skoföretag när jag gick genom stan häromdan, deras slogan är "Challenging the laws of nature since 1920". En väldigt ärlig slogan måste jag säga. Alla vi själar här i den materiella världen är här för att vi vill styra naturen. men istället styrs vi av naturen, den är som ett fängelse. För att komma ut ur ett fängelse måste man agera på ett sätt som gör att folk utanför fängelset att acceptera dig.

Medvetande är högre än naturen, och ändå är vi som är medvetna styrda av naturen. Lösningen är att överlåta sig till den som styr naturen, Gud. Vi är delar av Gud och menade att tjäna honom såsom kroppsdelar tjänar en kropp. Om vi gör det kommer vi att känna naturlig lycksalighet.

I alla fall, bilden ovan visar vår framdörr. Någon har sprejat en tag på den. Han utmanar också naturens lagar, för han tror att han kommer att komma undan. Det kommer han inte, och om sprejaren läser detta är han inbjuden att komma och tvätta bort sitt "konstverk".

Vi har inget emot sprejkonst, men fråga oss först om vi vill ha din konst eller inte. Du kan hjälpa oss att dekorera saker om du vill.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Thursday, October 30, 2008

The luxuriant mountain Govardhan / Det frodiga berget GovardhanYesterday we celebrated Govardhan puja, by making a small mountain of sweets/
Igår firade vi Govardhan puja, genom att göra ett litet berg av sötsaker...Cosy tunes / Mysiga melodierReading the exciting story / Läsning av den spännande berättelsenThe original Govardhan in India / Det ursprungliga Govardhan i IndienOn the path around Govardhan / På vägen runt Govardhan


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Wednesday, October 29, 2008

Service in humility / Tjänst i all ödmjukhetEnglish: When one controls one's eating habits, which optimally means to eat only prasadam (see yesterday's blog), it's easier to be humble. Real humility means to be free from the enjoying mentality, but to have a service mentality. This kind of humility will of course take some time to develop, but we have to start somewhere, don't we? We should be humble in relation to nature, in relation to people, in relation to animals and ultimtely in relation to God. Humility before God is exhibited by service to God's servants.

Svenska: När man kontrollerar sina ätvanor, vilket optimalt innebär att endast äta prasadam (så gårdagens blogg), är det enklare att vara ödmjuk. Sann ödmjukhet är att vara fri från njutarmentalitet, men att istället ha en tjänande mentalitet. Denna ödmjukhet tar så klart tid att utveckla, men vi måste börja någonstans, inte sant? Vi bör vara ödmjuka i förhållande till naturen, i förhållande till människor, i förhållande till djur och ytterst sett i förhållande till Gud. Ödmjukhet inför Gud uppvisas genom tjänst till Guds tjänare..

Tuesday, October 28, 2008

You are what you eat / Du blir vad du äterEnglish: When anger is controlled, it's easier to control your eating habits. From what I've seen I can divide eaters into four categories: 1. Those who eat whatever tastes good. 2. Those who eat whatever is healthy. 3. Those who not only eat healthy, but also cares that the food is vegetarian, organic and locally produced. 4. Those who only eat prasadam.

Prasadam is food cooked with attention, love and care and then offered with the same attention, love and care to God on an altar. Afterwards the remnants are eaten with attention, love and care. Prasadam is optimally following the principles of the third group, listed above. It has to be vegetarian, should be organic and healthy, and inasmuch as possible locally produced.

There are those who live to eat and those who eat to live. Our teachers has taught: Eat to live, live to love. Prasadam should not be eaten in an exploitative mood, but rather as an honorification. Such food is healing.

Svenska: När ilskan är under kontroll är det enklare att kontrollera sina matvanor. Från vad jag sett kan jag dela in ätare i fyra kategorier: 1. De som äter vad som helst, bara det smakar gott. 2. De som äter vad som helst, bara det är hälsosamt. 3. De som inte bara tänker på hälsan, men att maten också är vegetarisk, ekologisk och närproducerad. 4. De som endast äter prasadam.

Prasadam är mat lagad med närvaro, kärlek och omtanke, sedan offrad med samma närvaro, kärlek och omtanke till Gud på ett altare. Efteråt äter man resterna med närvaro, kärlek och omtanke. Prasadam följer optimalt principerna för den tredje gruppen, listade ovan. Den måste vara vegetarisk, bör vara ekologisk och hälsosam, och i största möjliga utsträckning närproducerad.

De finns de som lever för att äta och de som äter för att leva. Våra lärare har lärt oss: Är för att leva, lev för att älska. Prasadam ska inte ätas i ett exploaterande sinnelag, utan som en hyllning. Sådan mat är helande.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Monday, October 27, 2008

Anger management / Att handskas med sin ilskaEnglish: When the mind is controlled it is easier to control one's anger. It's almost impossible to completely eradicate anger, but you can channel it in a good way. For example you can be very angry about how big corporations exploit Mother Nature's resources, genetically modify seeds, enslave the weak, poison rivers etc. But be careful, it's easy to find faults everywhere and forget that oneself is actually not faultless. Many revolutionaries were corrupt in the end.

What we need to fight is egoism. be angry at your own egoism, but don't let yourself vent this on others. Let the anger be constructive, use it in a way which gives you strength to deal with problems you can solve.

Here is a prayer one can say: "God, let me be engaged in that way which is best for me, for all others and which satisfies you".

Svenska: När tanken är behärskad är det lättare att kontrollera sin ilska. Det är nästan omöjligt att fullständigt utrota ilskan, men man kan kanalisera den på ett bra sätt. Till exempel kan man bli fly förbannad över hur stora företag suger ut moder jords resurser, genmodifierar fröer, förslavar de svaga, förgiftar floder etc. Men se upp, det är lätt att hitta en massa fel överallt och glömma att man själv faktiskt inte är felfri. Många revolutionärer blir själva korrumperade i slutändan.

Vad vi behöver kämpa emot är egoismen. Bli arg på din egen egoism, men låt inte denna ilska gå ut över andra. Låt ilskan vara konstruktiv, använd på ett sätt som ger dig kraft att ta itu med de problem du kan lösa.

Här är en bön man kan be: "Gud, låt mig få vara engagerad på det sätt som är bäst för mig, bäst för alla andra och som gör dig lycklig".


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Sunday, October 26, 2008

The mind is playing tricks / Sinnets nyckerEnglish: Dear readers,

Yesterday's post dealt with the topic of speech. In the scripture Srimad-Bhagavatam nonsense talk is compared to the croaking of toads. When toads croak they attract snakes to come and eat them. Likewise, the nonsense talkers forget that death comes closer every minute.

When one starts to control one's tongue, one trains the mind at the same time, in trying to figure out good things to say and good ways to say them. When speech is under control the next step is to control the mind.Our teacher has said that if people had monitors on their foreheads, displaying every thought they had, they would keep one hand covering it constantly. Isn't it so? An interesting and effectual method to control one's mind is to think just that, that everyone can see your thoughts. Then you immediately become more sharp.

The mind divides things we experience in two categories: attractive and repulsive, "I want this" and "I don't want that". But fact is that we will all inevitably go through both pleasures and pains in life, whatever we may think. If one succeeds to control one's mind, one can be equal in happiness and suffering, and in that way experience a higher satisfaction.Svenska: Kära läsare,

Igår handlade bloggen om talet. I skriften Srimad-Bhagavatam liknas struntprat vid grodors kväkande. När grodor kväker lockar de till sig ormar som kommer och äter upp dem. På ett liknande sätt märker inte struntpratmakarna att döden närmar sig för varje minut.

När man börjar kontrollera sin tunga, tränar man samtidigt tanken, anstränger den för att komma på bra saker att säga, och bra sätt att säga dem på. När talet är under kontroll blir nästa steg att kontrollera tanken, det inre sinnet, eller [majndet] som man säger på fräsig svengelska.Vår lärare har sagt att om människorna haft bildskärmar i pannan som visade allt de tänkte skulle de alltid hålla handen för. Inte sant? En intressant och effektfull metod för att kontrollera tanken är just att tänka sig att alla kan se vad man tänker. Då blir man genast lite mer skärpt.

Tanken delar upp saker vi upplever i två kategorier: frånstötande och tilldragande, "Detta vill jag" och "Detta vill jag inte". Men faktum är att vi alla oundvikligen kommer att genomgå både njutbara och smärtsamma saker i livet, vad vi än tänker. Om man lyckas behärska tanken, kan man vara likasinnad i såväl lycka som lidande, och på så sätt erfara en högre tillfredsställelse.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Saturday, October 25, 2008

Silence is gold, to speak the truth is invaluable / Att tiga är guld, att tala vett är ovärderligtEnglish:
Dear individuals, you who read this blog,

Today I plead to you to consider your speech. "Think before you speak", is a famous and sensible saying. But to think is not enough. Above the thought is reason, the power to consider. A great master has given the advice to meditate for a moment before uttering anything. The words on the way out of my mouth, are they helping, are they true?

In traditions where you strive for self-realization you repudiate nonsense talk, blablabla. A truth that may at first be frightening is that all forms of existence in this world are temporary. Things are created, maintained and destroyed, also our bodies. We who witness these transformations are not temporary, though. The innermost in a person, the experiencer, is of another category than that which is in constant change.You, that which is really you, is the one who experiences this world's, and thereby the body's and the mind's changes, as one can watch the sand move through the middle of an hourglass. Beyond the hourglass is the eternity, the consciousness and the true joy. But we are spellbound by the hourglass. The sand in the bottom is the past, we think back and want things to be like they were before. The sand in the top is the future we dream about. But if we look in the middle we see that nothing here endures.

A process is required to get out of this spellbond. We can start from our speech, the urge to speak. Are the words contributing to you and others getting out of the snares of illusion? What illusion? The illusion that you belong to matter and the illusion that matter can make you happy.

We can use yet an old saying: "If you don't have anything nice to say, then don't say anything". You surely have something nice to say, so say it. Weigh your words, do not hurt anyone with your statements. This does however not mean that you should give up your sense of humor. But make serious jokes.

Here also mantras can come into the picture. The tongue wants to be engaged, so you can engage it in reciting mantras. Mantra, Man = mind, Tra = liberation, a sound vibration which liberates your mind. To recite mantras is a good way to control one's speech. The mantra recommended foremost by the practitioners of Gaudiya Vaishnavism is:

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

This mantra can be recited at any time. Try it out and see what happens.Svenska: Kära individer, ni som läser denna blogg,

Idag vädjar jag till er att tänka över ert tal. 'Tänk innan du talar', är ett känt och förnuftigt ordspråk. Men att tänka är inte nog. Ovanför tanken befinner sig intelligensen, som besitter kraften att överväga. En stor mästare har givit rådet att meditera ett slag innan varje uttalande. Orden som är på väg ut ur munnen, är de till hjälp, är de sanna?

I traditioner där man strävar efter självinsikt tar man avstånd från struntprat, pladder. En sanning som till en början kanske är skrämmande är att denna världs alla existensformer är tillfälliga. Ting skapas, upprätthålls och förstörs. Detta gäller även våra kroppar. Vi som bevittnar dessa transformationer är dock inte tillfälliga. Det innersta hos en person, upplevaren, är av en annan kategori än det som är under ständig förändring.Du, det som verkligen är du, är den som upplever denna världs, och därmed kroppens och sinnets förändringar såsom man ser sandens rörelse genom mitten av ett timglas. Bortom timglaset finns evigheten, medvetandet och den sanna glädjen. Men vi är som trollbundna av timglaset. Sanden längst ner är det förflutna, vi tänker tillbaka och vill ha det som vi hade då. Sanden där uppe är framtiden som vi drömmer om. Men om vi tittar i mitten ser vi att ingenting här består.

Det krävs en process för att ta sig ur denna trollbindning. Vi kan börja med talet, begäret att tala. Bidrar orden du uttalar till att du och andra ska kunna lösgöras från illusionens insnärjning? Vilken illusion? Illusionen att du tillhör materien och illusionen att materia kan göra dig lycklig.

Vi kan ta ännu ett gammalt ordspråk: "Om du inte har något vettigt att säga, så säg inget alls". Något vettigt har du säkert att säga, så säg det. Väg dina ord, såra inte någon med dina uttalanden. Detta betyder dock inte att man ska ge upp sin humor. Men kom med seriösa skämt.

Här kan också mantran komma in i bilden. Tungan vill engageras, så du kan engagera den i att recitera mantran. Mantra, Man och Tra. Man = sinne, Tra = befrielse, en ljudvibration som befriar ditt sinne. Att recitera mantran är ett bra sätt att kontrollera sitt tal. Det mantra som rekommenderas främst av Gaudiya-Vaishnavismens utövare är:

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Detta mantra kan reciteras när som helst. Prova på det och se vad som händer.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Friday, October 24, 2008

Relationships / Relationer


(bhakta Ludwig)

English: Yesterday I got a phone call from bhakta Ludwig. He called me just to say kind words and simply to keep our relationship alive. So he is a person who has understood how important it is to maintain the relationships you have. We may be "busy" getting new relationships and often think it's more exciting to meet persons we don't already know. BUT, the relationships we have in this moment are enough to learn to care about others, love. To love others, that's strong words in English which some associate with many things we don't have to mention in this blog. But what I'm talking about here is to learn to learn to appreciate and serve those who are around you. Ok, some relationships you might want to keep at a distance, like to self-centered and envious persons who speaks ill of others. There is a great risk that they instead kill our inspiration to learn how to love. "Birds of the same feather flock together".

The main problem in most relationships: FFM.

FFM: Fault Finding Mentality. A nasty one, an agent of our false ego who lurks in unnoticed and then take over completely. He has caused the most divorces and fights etc. etc. The mentality that I am perfect and YOU are making everything wrong. It is within nearly everyone; "Hey, you cannot wash the dishes like that, are you stupid?", "Oh my God, does he always have to use that word?", "arghh, why can't he just be like everyone else?", "NO ONE UNDERSTANDS ME!!! BHU HUHUU" etc. etc. for all eternity.

So, what's the solution then?

Love - you sacrifice your own comfort, energy and/or time for the happiness of the other. You DO something for others.
Consideration - you care for the well-being of the other.
Carefulness - you are careful, you don't use hard words, you avoid minutely to "step on" the other.

And then we have the real old trick to make everything work: become Krishna conscious. Sing: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare and make your relationships perfect by putting Krishna in the center of them. Krishna consciousness means to have an interest to understand, "who am I and who is God?" and "How shall I learn to love God?". This interest we can get by associating with persons who talk about Krishna and who wants to learn to love him. And especially by associating with those who actually love God.

Think of how intensive it is to be in love. You can not stop thinking about the other person, her/his name is constantly ringing in your head all day, you are full of great joy when you just think about seeing this person again after being separated for only a half day.

Take this intensity and multiply it with eternity = bhakti-yoga.

The love of this world is only a small paltry reflection of the light of it's original figure. it is the secret of this figure that permeates the vedic scriptures and which invites us to take part in a divine act beyond brahman whre the absolute plays in an eternally expanding dynamic dance with his devotees. Goura hariiiibol!

//Vasudeva


Svenska: Igår fick jag ett telefonsamtal från bhakta Ludwig. Han ringde till mig bara för att säga snälla saker och helt enkelt för att hålla vår relation vid liv. Så han är en person som förstått det där med hur viktigt det är att upprätthålla de relationer man har. Vi kan vara "busy" med att skaffa nya relationer och tycker oftast det är mer spännande mer personer vi inte redan känner. MEN De relationer vi har i denna stund räcker för att vi ska lära oss att bry oss om andra, kärlek. Att älska andra, det är starka ord på svenska som vissa förknippar med allt möjligt som vi inte behöver nämna här i denna blogg. Men det jag syftar på här är att man lär sig uppskatta och tjäna de man har omkring sig. Ok, vissa relationer kanske man vill ha på avstånd, som till självupptagna och avundsjuka personer som talar illa om andra. Risken är stor att de istället dödar vår inspiration att lära oss att älska. "Birds of the same feather flock together".

Huvudproblemet i de flesta relationer: FFM

FFM: Fault Finding Mentality. En ruskig typ, en agent från vårt falska ego som smyger sig in obemärkt och sen tar över helt. Han har orsakat de flesta skilsmässor och bråk etc. etc. Mentaliteten av att JAG är klanderfri, men DU gör allting fel. Den finns inom de flesta; "Så där kan man ju inte diska ju, är du helt korkad?", "men herregud, måste hon alltid säga 'liksom'?", "arghh, varför kan han inte bara vara som alla andra?" "DET ÄR INGEN SOM FÖRSTÅR MIG!!! BHU HUHUU" etc etc i all evinnerlighet

Så vad är lösningen då?

Kärlek - man offrar sin egen komfort, energi och/eller tid för den andres lycka. Man GÖR nåt för andra.
Omtanke - man bryr sig om den andres välbefinnande.
Försiktighet - man är varsam, man använder inga hårda ord, man undviker in i detaljerna att "köra över" den andre.

Sen har vi det riktigt gamla tricket för att få allt att gå ihop: bli krishnamedveten. Sjung hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare och gör dina relationer perfekta genom att sätta Krishna i centrum. Krishnamedvetande innebär att man har ett intresse för att förstå "vem är jag och vem är Gud?" och "hur ska jag lära mig att älska Gud?". Detta intresse kan vi få genom att umgås med personer som talar om Krishna och som vill lära sig att älska honom. Och speciellt genom att umgås med personer som faktiskt älskar Gud.

Tänk dig hur intensivt det kan vara att vara kär. Man kan inte sluta tänka på den andre personen, hennes/hans namn ringer i huvudet hela dagarna, du är uppfylld av en enorm lycka av bara tanken av att få mötas med denna person igen efter att ha varit ifrån varandra i bara en halv dag.

Ta denna intensivitet och multiplicera den med evigheten = bhakti-yoga

Kärleken i denna världen är bara en liten pluttig reflektion från ljuset av dess ursprungliga gestalt. Det är hemligheten om denna ursprungliga gestalt som genomsyrar de vediska skrifterna och som inbjuder oss att ta del av ett gudomligt skådespel bortom Brahman där det absoluta leker i en evigt expanderande dynamisk dans med sina hängivna. Goura hariiiibol!


//Vasudeva.

Wednesday, October 22, 2008

Raise your IQ, go veg / Höj ditt IQ, bli vegetarian


(Oki)


.

The Guardian of Devotion / Hängivenhetens beskyddareEnglish: Today we remember and celebrate the appearance day of Srila Bhakti Rakshaka Shridhara-Deva Goswami Maharaj, the Guardian of Devotion, one of the teachers of our teacher.

Svenska: Idag minns vi och firar födelsedagen för Srila Bhakti Rakshaka Shridhara-Deva Goswami Maharaj, Hängivenhetens Beskyddare, en av vår lärares lärare.(Oki)


.

Monday, October 20, 2008

Saturday, October 18, 2008

Sunday, October 12, 2008

Avirbhava MahotsavaEnglish: So, today is the birthday of he who is the driving force of the Nimai House. By the will of providence we have come in connection with him, and thus been engaged in his mission of supplying something tangible and valuable to hold on to in life.

Svenska: Så, idag firar vi födelsedagen för han som är drivkraften bakom Nimaihuset. Genom Guds försyn har vi kommit i kontakt med honom, och sålunda engagerats i hans mission som går ut på att ge människor något verkligt och värdefullt att hålla fast vid i livet.
(Oki says: Break the chains)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.