Saturday, January 30, 2010

Gurumaharaj statement regarding Haiti / Gurumaharaj uttalande angående HaitiEnglish: Vaisnavas are foremost merciful. They suffer when another person suffers. The people in Haiti have suffered a serious blow by the forces of nature. They live in a tropical island but so many things are tough on them. Are they more sinful then others who suffer less? I do not think so. I rather think that this degree of suffering is coming towards all of us if we keep violating the basic rules of compassion for animals, unborn children and other victims of abuse. Mother Nature shows that we are not doing things in a correct way. Today Haiti tomorrow some other place. World-wars, corruption and torture of animals for sport. Is there a connection? In a practical way Vaisnavas always try to extend their hands of help to the needy.


-Gurumaharaj Paramadvaiti.

Svenska: Vaishnavas är först och främst barmhärtiga. De lider när en annan person lider. Folket på Haiti har lidit en stort slag från naturens krafter. De bor på en tropisk ö, men så mycket är svårt för dem. Är de mer syndfulla än andra som lider mindre? Det tror inte jag. Jag tror snarare att denna grad av lidande är på väg emot oss alla om vi fortsätter överträda de grundläggande reglerna om medlidande med djur, ofödda barn och andra offer för misshandel. Moder Natur visar att vi inte beter oss korrekt. Idag Haiti, imorgon någon annandstans. Världskrig, korruption och djurtortyr kallad sport. Finns där en koppling? På ett praktiskt sätt försöker vaishnavas alltid sträcka ut en hjälpande hand till behövande.

-Gurumaharaj Paramadvaiti..

Friday, January 29, 2010

World Prayer and Kirtan Day / Världsdagen för bön och kirtanClick the picture to see more clearly / Klicka på bilden för att se tydligare
.

Thursday, January 28, 2010

Nityananda TrayodasiEnglish: Today we celebrate Nityananda, the avatar of loving madness. Just repeat his name, and you will never be the same. Welcome tonight at 7 p.m. if you want to hear more, sing and have a delicious meal. Find us here.

Svenska: Idag firar vi Nityananda, den galna kärleken i egen hög person. Bara upprepa hans namn, och du kommer aldrig bli densamme.
Välkomna ikväll 19:00 om ni vill höra mer, sjunga och äta gott. Hitta oss här.
.

Wednesday, January 27, 2010

Sri Varahadeva AvatarEnglish: Today we remember Lord Varaha, Vishnu in the form of a boar. He came to this universe to pick up the earth which had been pushed down from its normal position by the demon Hiranyaksha.

We also celebrate the birthday of our godsister, Tulasi Maharani. ;)

Svenska: Idag minns vi Herren Varaha, Vishnu i form av ett vildsvin. Han kom till detta universum för att plocka upp jorden som hade puttats ner från sin normala plats av demonen Hiranyaksha.


Vi firar också vår gudsyster Tulasi Maharanis födelsedag. ;).

Monday, January 25, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #3English: (Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. This month I started posting brief summaries of them here on the blog.)

Sunday, January 24
, Vrindavan, India

Gurumaharaj reminded us of the World Kirtan and Prayer Day. It's now on saturday. You are very welcome to participate in our kirtan, or to arrange one on your own. Find us here.

Svenska: (Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Denna månad började jag posta korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.)

Söndag 24 januari, Vrindavan, Indien

Gurumaharaj påminde oss om World Prayer and Kirtan Day (Världsdagen för bön och kirtan). Den är nu på lördag. Du är varmt välkommen att delta i vår kirtan, eller arrangera en själv. Hitta oss här.


.

Sunday, January 24, 2010

The least common of the senses / Folkvett, men har folk vett?Eng: Isn't it ironic that common sense is the least common of the senses? Common sense is supposed to be the language of humans in general, but unfortunately not everyone speaks it. Therefore a friend suggested that it be taught in language courses, next to french and german. Wouldn't that be great?

Sve: Är det inte ironiskt att något som kallas folkvett, saknas hos folket i stort? Folkvett borde vara språket oss människor emellan överlag, men oturligt nog är det inte alla som talar det. Därför föreslog en vän att det borde läras ut i språkkurser jämte franska och tyska. Hade det inte vart bra?.

Saturday, January 23, 2010

Happy Birthday Shyamananda / Grattis på födelsedagen Shyamananda

I fredags fyllde vår kära Shyamananda år. En födelsedag i hälsans tecken ... nästan.
Han fick en korg med frukt och en tur till Fjäderborgen för ett rejält pass med ... BADMINTON!

This friday our dear Shyamananda had his birthday. A very healthy birtday ... almost.
He got a basket with fruit and a trip to the sport hall Fjäderborgen to play ... BADMINTON!


Harinam, sång och musik genom stadens gator, blev det också, både innan och efter badminton matcherna.
There were also Harinam, music and singing through the streets, both before and after the badminton.


Sist men inte sämst. När vi kom tillbaka till Nimaihuset blev det tårta som Simona hade bakat.
Alla var överens, WOW! Vilken tårta!

Last but not the worst. When we got back we had some cake that Simona baked.
Everyone agreed, WOW! What a cake!

Prem Sita and Makhan Chor das


Friday, January 22, 2010

Remembering the self-forgetful / Minns den som glömde sig självEnglish:
On the 16 of january, 1990, Srila Bhakti Bimal Harijan Swami left this world. In 1984 he started the Vrinda mission together with our Guru. He was absorbed in love of God to such a degree that he had forgotten his own self. But who, after getting to know him, could ever forget him?


Svenska: Den 16 januari, 1990, lämnade Srila Bhakti Bimal Harijan Swami denna värld. 1984 grundade Vrinda-missionen tillsammans med vår Guru. Han var absorberad i Gudskärlek till den grad att han hade glömt sitt egna själv. Men vem, som en gång lärt känna honom, skulle någonsin kunna glömma honom?

.

Thursday, January 21, 2010

Balloons, cakes and wildness / Ballonger, bakelser och vildhetEnglish: As I wrote, yesterday mas Makanchor's birthday. We celebrated it with a little gathering in the apartment. Above you see Makhanchor going for the two cakes, made by Tulasi and Maryam.

Svenska: Som jag skrev, igår var det Makhanchors födelsedag. Vi firade det med en liten sammankomst i lägenheten. Ovan ser ni Makhanchor dyka ner i de två bakelserna gjorda av Tulasi och Maryam.Eng: Maha Hari and Simona, among the wildest in the balloon fight. (See video below)

Sve: Maha hari och Simona, bland de vildaste i ballongfighten. (Se video nedan)Eng: Time for a music quiz. Jakob, Nimaihuset's trainee, was sharp, but my team won anyway...

Sve: Dags för frågesport. Jakob, Nimaihusets praktikant, var skarp, men mitt lag vann i alla fall.Eng: Among the DJs of the evening: DJ Santoorium...

Sve: Bland kvällens DJs: DJ Santoorium...Eng: Say "lassiiiii"...

Sve: Säg "lasiiiii"....

Tuesday, January 19, 2010

Reincarnation

.
.
.

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #2English:
(Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last week I started posting brief summaries of them here on the blog.)

Sunday, January 17


Gurumaharaj wrote from the village of Vrindavan, India, the village of Sri Krishnas childhood. The fight to protect the Yamuna river continues and so does the pushing of the Dharma & Science project (Values & Science).


Gurumaharaj was also speaking about another connected project, called Oida Therapy. A new definition of the term Oida Therapy has appeared. Oida means "I know". Itis derived from the sanskrit word "veda" which means knowledge. But what is real knowledge? Descended knowledge, sabda brahma, transcendental sound. If one wants to be able to say "I know", one has to listen to the vedas, the knowledge manifested in spiritual sound. The sound that presents and speaks the truth. And what is truth? It is the truth of atma jnana or knowledge of the self. The knowledge of appropriate relationships to God, Mother Nature, and people we are accompanied by in the travel through life. It's the knowledge of our original constitution and is therefore called perennial psychology. The Vedas are heard - sruti - so the knowledge impacts are consciousness through our ears. The knowledge that God or the cosmic mother has given us by mercy, we have to assimilate and process. And if we have a sincere attitude we are going to be capable of understanding this science of the soul, this veda, real knowledge. Then we can declare "I know, I do believe". The therapy aspect obviously depends on correct understanding. The therapy of faith is the understanding of what is good to know. What really gives meaning to my existence, what makes me understand who I am, what makes me feel my origin and my destiny. And for this everybody has to exercise the power of discrimination, distinguishing between right and wrong. Something that is false or wrong cannot heal anybody. Therefore we have used the words Oida Therapy.

Svenska: (Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Förra veckan började jag posta korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.)

Söndag 17 januari

Gurumaharaj skrev från byn
Vrindavan, Indien, Sri Krishnas barndomsby. Kampen för att skydda Yamunafloden fortsätter och det gör även pushandet av Dharma & Science-projektet (Värderingar & Vetenskap).

Gurumaharaj talade också om ett annat ihophörande projekt, kallat Oida-terapi. En ny definition av termen Oida-terapi har uppenbarats. Oida betyder "jag vet". Det kommer från ordet "veda" som betyder kunskap. Men vad är riktig kunskap? (Från ovan) nedstigen kunskap, sabda brahma, transcendentalt ljud. Om man vill kunna säga "jag vet" måste man lyssna till veda, kunskap manifesterad i andligt ljud. Ljudet som presenterar och talar sanningen. Och vad är sanningen? Det är sanningen om atma jnana eller kunskap om självet. Kunskapen om lämpliga relationer till Gud, Moder Natur och alla vi åtföljer på resan genom livet. Det är kunskapen om vår ursprungliga natur och kallas därför perenniell psykologi. Vedaskrifterna är hörda - sruti - så kunskapen påverkar vårt medvetande via öronen. Kunskapen som Gud eller den kosmiska modern har gett oss utav barmhärtighet, måste vi tillgodogöra oss och bearbeta. Och om vi har en ärlig och uppriktig attityd kommer vi vara kapabla till att förstå denna vetenskap om själen, denna veda, denna kunskap. Då kan vi uppge "Jag vet, jag bedyrar min tro". Terapi-aspekten beror självklart på korrekt förståelse. Tro-terapi är förståelsen för vad som är bra att veta. Vad som verkligen ger mening till min existens, vad som får mig att förstå vem jag är, vad som får mig att känna mitt ursprung och mitt öde. Och för detta måste varje individ utöva sin urskiljningsförmåga, för att skilja å rätt och fel. Något som är falskt eller fel kan inte hela någon. Därför har vi använt orden Oida och terapi..

Monday, January 18, 2010

Balls, flakes and similes / Bollar, flingor och liknelserEnglish: As you may have seen on the blogposts from the previous week, we have a visit from Behzad and Maryam. Some days ago we went up to the forest mountain to gather decoration for the altar.

Svenska: Som du kanske sett i förra veckans bloggposter har vi besök från Behzad och Maryam. För några dagar sedan gick vi upp till skogsberget för att samla dekoration till altaret.


Eng: Now we now where snowballs grow...

Sve: Nu vet vi var snöbollar växer...Eng: Every single snowcrystal is unique, although a layer of snow looks like a monotonous oneness. This reminds me of the tatastha-shakti, the effulgence of God, "the great light" that modern-pop spiritualists speak about. Actually that light of oneness consists of uncountable unique spirit souls with the potential of being adapted to the world of God in person (Bhagavan)

Sve: Varje enskild snökristall är unik, även om ett snötäcke ser ut som en monoton enhet. Detta påminner mig om tatastha-shakti, Guds strålglans, "det stora ljuset" som moderna mainstream-andliga talar om. Detta enhets-ljus består faktiskt av ett oräkneligt antal unika andesjälar med potential att anpassas till världen där Gud lever i person (Bhagavan).

.

Thursday, January 14, 2010

Äventyr kring nyår / Adventures around new year

.

ENG: At new years eve we were all invited to come and visit Brahma and Bhakti in Jönköping where they have been spending the time after the birth of Gopinath. The house is newly renovated and the place is really beautiful. We were 15 people for this celebration also with Prabhu Raivata who was the one who picked me (vasudeva) and Brahma up and trained us in Krishna consciousness. So it was a very nice meeting, unfortunatly we have no pictures of the actual celebration :P

SVE: Till Nyår var vi bjudna att hälsa på Brahma och Bhakti i Jönköping där de har spenderat tiden efter att Gopinath blivit född. Huset är nyrenoverat väldigt fint och vi levde som prinsar och prinsessor där :) Vi var 15 personer för firandet och Prabhu Raivata som först plockade upp mig och Brahma för 7 år sen och tränade oss i Krishnamedvetande var där också. Så det blev en mkt varm och fin nyårsafton, tyvärr tog vi inga bilder från själva firandet, vi var alltför absorberade i firandet självt.


ENG: The new parents
SVE: De nyfödda föräldrarnaENG: We went for a Harinam (singing) in Jönköping with drums and rhymes like:
"I tell you now never eat the cow, i tell you now never kill the cow!"

SVE: Vi gick på Harinam och sjöng med trummor och rim som t.ex:
"Vegetarianer mår mycket bättre, om du äter kött så släng dig i vättern!!"ENG: Sometimes you are surprised with what you find in the streets.
SVE: Ibland bjuder gatan på överraskningarENG: The light is great here in sweden at this time of the year. Extremly beautiful.
SVE: Ljuset här i Sverige denna tiden på året är extremt vackert.


ENG: The light was so beautiful that Srimati almost merged in the light, fortunatly we saved her with Krishnas name and she remembered that the ultimate liberation is not to give up ones individuality but to completly dedicate it.

SVE: Så vackert att Srimati nästan blev ett med ljuset innan vi räddade henne med Krishnas namn och hon kunde minnas att den ultimata befrielsen ligger inte i att ge upp sin individualitet utan i att fullständigt dedikera sin individualitet.ENG: After Newyear we went to visit prabhu Upendra who took initiation this summer. This is his son Kavi on the picture. We are waiting for Kavis future masterpieces in poetry (Kavi means poet)

SVE: efter Nyår åkte vi till Prabhu Upendra som tog initiering i somras. På bilden är hans son Kavi. Vi väntar på Kavis framtida diktsamlingar (Kavi betyder poet)ENG: Kurra was reflecting on the message of the Bhagavad Gita, but the part about not eating meat she was not too enthusiastic about.

SVE: Kurra reflekterade över Bhagavad Gitas budskap men hon var inte så entusiastisk över sektionen om vegetarism.ENG: Vrindadevi learned very quickly some melodies and was leading kirtan with full enthusiasm.
SVE: Vrindadevi lärde sig snabbt några melodier och ledde kirtan med full entusiasm.
.

Tuesday, January 12, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #1English: Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. From now on I will post brief summaries of them here on the blog.

Sunday, January 10


Gurumaharaj wrote from the city of Hyderabad, India, where Lord Vishnu is present as Lord Venkateshwara. He was there to attend a meeting of 180 gurus, gathered under the flag of unity in diversity.


This time Gurumaharaj encouraged us to take part in the global prayer manifestation for Yamuna/Vrindavan, a sacred pilgrimage site at the moment under attack of corporate interest (Read more about that, here: http://stopbridgechaosinvrindavan.wordpress.com/). The manifestation will take place on the 30th of january. There will be kirtans (prayer-songs) in Vrindavan, by the Yamuna river and also in temples and homes etc. around the world. More information here: http://worldprayerandkirtanday.com/
People on all spiritual paths are encouraged and welcome! Here in the Nimai House we will of course take part, and we welcome guests. 30th of january, 5 P.M. Gothenburg, Sweden. Map: http://nimai.info/nimaihouseaddress.htm

Svenska:
Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Från och med nu tänker jag posta korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.


Söndag 10 januari


Gurumaharaj skrev från staden Hyderabad, Indien, där Herren Vishnu finns närvarande i form av Herren Venkateshwara. Han var där för att delta i ett möte med 180 gurus, samlade under flaggan "enhet i åtskillnad".


Denna gång uppmanade Gurumaharaj oss att delta i den globala böne-manifestationen för Yamuna/Vrindavan, en helig vallfärdsort som för närvarande attackeras av storbolagsintressen (läs mer om det här: http://stopbridgechaosinvrindavan.wordpress.com/). Manifestationen kommer att äga rum den 30 januari. Det kommer att hållas kirtans (bönesånger) i Vrindavan, vid Yamunafloden och även i tempel och hem etc. över hela världen. Mer information här: http://worldprayerandkirtanday.com/
Folk ifrån alla andliga vägar uppmanas och välkomnas! Här på Nimaihuset kommer vi självklart att deltaga, och vi välkomnar gäster. 30 januari, kl 17. Göteborg, Sverige. Karta: http://nimai.info/nimaihouseaddress.htm.

...like the sun and moon...vande shri krishna chaitanya

nityananda sahoditau

gaudodaye pushpavantau
chitrau shan -dau tamo-nudau


TRANSLATION


I offer my respectful obeisances unto Shri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all.


read more about them here