Friday, August 31, 2007

Travelling vegetarian/Resande vegetarian


EN: Today when I was just going to decide what to write on the blog, a man came in the door. He was on a walk from Norway to China. He was a vegetarian and worked for peace on the grass roots level. He had many stories to tell and we invited him for prasadam (spiritual vegetarian food). We sat down and talked about life for some time before he went further. It was inspiring, and we will keep in touch with him. It's interesting to see different people getting in touch with Krishna. Gaura Premanandi!

SV:
Idag när jag satte mig ner för att bestämma vad jag skulle skriva på bloggen, kom en man in genom dörren. Han var på vandring från Norge till Kina. Han var vegetarian och arbetade för fred på grätsrotsnivå. Han hade många historier att berätta och vi bjöd in honom på prasadam (andlig vegetarisk mat). Vi satt ner en stund och pratade om livet en stund innan han gick vidare. Det var inspirerande, och vi kommer att hålla kontakten med honom. Det är intressant att se olika människor komma i kontakt med Krishna. Gaura Premanandi!


Thursday, August 30, 2007

Sannyas insence staff/Sannyas rökelsestav.
EN: I noticed something special when I looked into our incense bowl one morning in the temple room. One incense stick had the shape of a sannyas staff. In the vedic culture, sannyas is when one takes a vow to stay as a monch or nun for the rest of his or her life. A person in that order of life is called a Sannyasi (male) or Sannyasini (female). When a man takes this vow he receives a sannyas danda (staff). The staff is shaped as an axe, meant for cutting the head of illusion. This I was happily reminded of looking into the incense bowl. All glories to all the sannyasis and sannyasinis! Haribol! Always speak the truth and always chant the name of God. This is the joyous path of love.

SV:
Jag noterade något speciellt när jag såg vår rökelseskål i tempelrummet en morgon. En rökelsesticka hade formats som en sannyas-stav. I den vediska kulturen innebär sannyas att man tar ett löfte att stanna som munk eller nunna för resten av sitt liv. En person i den livsordningen kallas Sannyasi (manlig) eller Sannyasini (kvinnlig). När en man tar detta löfte får han en sannyas-danda (stav). Staven är formad som en yxa, menad att hugga huvudet av illusionen. Detta blev jag lyckligt påmind av när jag såg rökelseskålen. All ära till alla sannyasis och sannyasinis! Haribol! Tala alltid sanningen och sjung alltid Guds namn. Detta är kärlekens glädjefyllda väg.

Wednesday, August 29, 2007

Post number 108!/Inlägg nummer 108!


EN: This the 108th post on this blog. 108 is a holy number, for many reasons. If you want to know secrets you can post a comment and ask. Go ahead, don't be shy. :)

Yesterday we celebrated the appearance day of Lord Balarama (picture above) who is the brother of Sri Krishna. We drank amazing Varuni (a special milk and honey drink that Lord Balaram likes) and we had ecstatic kirtans of course. Lord Balarama ki jaya!

SV:
Detta är det 108:nde inlägget på den här bloggen. 108 är ett heligt tal, av många anledningar. Om du vill veta hemligheter kan du posta en kommentar och fråga. Kom igen, var inte blyg. :)

Igår firade vi Herren Balaramas uppenbarelsedag. Balarama (bilden ovan) är Sri Krishnas bror. Vi drack fantastisk Varuni (en speciell mjölk- och honungsdryck som Balarama tycker om) och vi hade extatiska kirtans. Herren Balarama ki jaya!

Tuesday, August 28, 2007

Bhaktin Johanna in Stockholm/Bhaktin Johanna i Stockholm

EN: Haribolo! I have just returned from an amazing weekend in Stockholm where I have visited my friends! It was an ecstatic weekend! In the saturday we had a harinam and in the afternoon we went to a rave where we distributed prasadam. My friend, Madhai Jivana Das, has just finished an ayurveda course so in the sunday he and his classmater, Josefine, sat in a park and offered free ayuevedic advices. Here is some pictures from the weekend. Guru maharaj ki jay!
/Bhaktin Johanna


SV:
Haribolo! Jag har precis kommit hem från en helg i Stockholm där jag har hälsat på lite vänner. Vi har haft en hel underbar helg! På Lördagen hade vi ett harinam i centrala Stockholm och på eftermiddagen gick vi till ett rave på Långholmen där vi distribuerade prasadam. Min kompis, Madhai Jivana Das, håller precis på att avsluta sina stuider i Ayurveda så på söndagen satt vi i en park där han och hans kompis, Josefine, erbjöd gratis ayurvedisk pulsläsning. Här kommer lite bilder från helgen. Haribolo! Guru maharaj ki jay!
/Bhaktin JohannaEN: Me, Malika Madhavi devi dasi, Bhaktin Elin and Bhaktin Julia.
SV: Jag, Malika Madhavi devi dasi, Bhaktin Elin och Bhaktin Julia.
EN: From the left: Bhakta Gustaf, Bhaktin Elin, me, Bhaktin Julia and Malika Madhavi devi dasi.
SV: Från vänster: Bhakta Gustaf, Bhaktin Elin, jag, Bhaktin Julia och Malika Madhavi devi dasi.EN: Ayurvedisk pulse-reading, from the left: Josefine, Bhaktin Elin, Madhura devi dasi and Madhai Jivana dasa.
SV: Ayurvedisk pulsläsning, från vänster: Josefine, Bhaktin Elin, Madhura devi dasi och Madhai Jivana dasa.EN: In action, Madhai Jivana dasa speaking with Madhura devi dasi.
SV: In action, Madhai Jivana dasa pratar med Madhura devi dasi.EN: After the sunday feast, from the left: Bhaktin Julia, me, Malika Madhavi devi dasi, Bhaktin Elin.
SV: Efter söndagsfesten, från vänster: Bhaktin Julia, jag, Malika Madhavi devi dasi, Bhaktin Elin.EN: Haribolo!! How fun we have!
SV: Haribolo!! Vad kul vi har!EN: The deities in Stockholm, Sri-Sri Gaura-Nitai.
SV: Gudsgestalterna i Stockholm, Sri-Sri Gaura-Nitai.

The most fantastic festival part 5/Den mest fantastiska festival del 5


EN: Here is the fifth and last part of my report.

On the tuesday the program went as usual plus our friends Shyam and Renu invited us all for lunch at their place. There we also played music, sweet tunes Maha-Vishnu prabhu and mataji Murali Mahunar. On the wednesday Gurumaharaj left for Germany after giving a class where he explained that real saints did not only live in the past but such individuals are actually present on this planet now. Actually he is an example of this, and now we try to go on here without his bodily presence. Jaya Haribol!


SV:
Här är den femte och sista delen av min rapport.

På tisdagen var programmet som vanligt plus att våra vänner Shyam och Renu bjöd hem oss alla på lunch. Där spelade vi också musik, ljuva sånger från Maha-Vishnu prabhu och mataji Murali Mahunar. På onsdagen åkte Gurumaharaj vidare till Berlin efter att ha gett en lektion om att riktiga helgon inte bara fanns förr i tiden utan att sådana individer faktiskt närvarar på den här planeten idag. Han är själv ett exempel på detta. Jaya Haribol!Saturday, August 25, 2007

The most fantastic festival part 4/Den mest fantastiska festival del 4


EN: Here's the fourth part of my report.

On the monday morning we were still out at Imlitala. Gurumaharaj gave a class in the morning and mataji Citra Leka had cooked the most wonderful fruit-porridge for breakfast. After that some of us took the bus to Gothenburg. It was a long bus ride so we had much time to sing. In the evening Gurumaharaj gave a class at the City Library and many guests came. After the library program we had a spontaneus ecstatic harinam in the streets. This harinam we will put on the blog later.


SV:
Här är den fjärde delen av min rapport.

På måndagsmorgonen var vi fortfarande ute på Imlitala. Gurumaharaj gav en lektion på morgonen och mataji Citra Leka lagade den mest underbara fruktgröt till frukost. Efter ett tag åkte några av oss in till Göteborg med buss. Det var en lång bussresa så vi hade mycket tid att sjunga. På kvällen höll Gurumaharaj föredrag på Stadsbiblioteket och många gäster kom. Efter biblioteksprogrammet hade vi ett spontant extatiskt harinam på gatorna. Detta harinam kommer vi att lägga upp på bloggen senare.

Videoclip from the kirtan on the bus! Videoklipp från kirtan på bussen!


Pictures/Bilder

Friday, August 24, 2007

The most fantastic festival part 3/Den mest fantastiska festival del 3


EN: Here is the third part of my report.

The sunday were spent out in the countryside, at the sacred land Imlitala. We went up to the forest lake Sri Radha Kunda and inaugurated the altar we made for Srimati Radharani. Gurumaharaj gave a wonderful class there on the mountain and afterwards we took bath. When we came back there was one more class and then prasadam (holy vegetarian meal) followed by a kirtan and bhajan evening.


SV:
Här är den tredje delen av min rapport.

Söndagen tillbringades ute på landet, närmare bestämt på den heliga marken Imlitala. Vi gick upp till bergssjön Sri Radha Kunda och invigde altaret vi gjort för Srimati Radharani. Gurumaharaj höll en underbar lektion uppe på berget och sedan tog vi ett dopp. När vi kom tillbaka var det en lektion till och sedan prasadam (helig vegetarisk måltid) följt av en kirtan och bhajan-kväll.


Thursday, August 23, 2007

The most fantastic festival part 2/Den mest fantastiska festival del 2


EN: Here is the second part of the festival report.

On the saturday morning Gurumaharaj gave a lecture and after breakfast some devotees went out on a harinam (singing Krishna's name in the streets). Five o'clock we had the traditional saturday feast, but of course it was extra special since Gurumaharaj was there. That night the bhajans were magic.
The vegetarian food was also magic.

SV:
Här är den andra delen av festival-rapporten.

På lördagsmorgonen gav Gurumaharaj en lektion och efter frukosten gav sig några hängivna ut på harinam (sjungande av Krishnas namn på gatorna). Klockan fem hade vi vår traditionella lördagsfest, men självklart var det extra speciellt eftersom Gurumaharaj var där. Den kvällen var det magiska bhajans. Den vegetariska maten var också magisk.Wednesday, August 22, 2007

The most fantastic festival part 1/Den mest fantastiska festival del 1


EN: Hi there, all visitors. Earlier today Gurumaharaj went on the airplane to continue his constant world tour.
The festival days have really been busy so I had no time to post on the blog. But today and the coming days I will give you a day-by-day report from the festival.
On the friday afternoon Gurumaharaj arrived to the airport and a bunch of devotees went there to receive him.
When Gurumaharaj came to the Nimai house he showed pictures from the latest places he had visited, Hungary, Italy and Austria among other. Then we listened to Manah Siksas new CD which she has made together with Bhakta Mikael Sjödin in his studio in Sundsvall (the CD is wonderful and you can buy it in the Nimai House). In the evening Gurumaharaj gave a lecture and sang bhajans before the traditional vegetarian feast. The lecture was about that we invest so much in; our look, studies, family, but we should first and foremost invest in our soul by being loving.

SV: Hej där, alla besökare. Tidigare idag gick Gurumaharaj på flygplanet för att fortsätta sin konstanta världsturné.
Festivaldagarna har verkligen varit upptagna så jag hade inte tid att posta på bloggen, men idag och de kommande dagarna kommer jag att ge er en dag-för-dag-rapport från festivalen.
På fredagseftermiddagen anlände Gurumaharaj till flygplatsen och ett gäng hängivna åkte dit för att möta honom.
När Gurumaharaj kommit till Nimaihuset visade han bilder från de senaste platser han besökt, bl. a Ungern, Italien och Österrike. Sedan lyssnade vi på Manah Siksas nya CD som hon gjort gjort tillsammans med Bhakta Mikael Sjödin i hans studio i Sundsvall (skivan är underbar och finns att köpa på Nimaihuset). På kvällen höll Gurumaharaj föredrag och sjöng bhajans innan den sedvanliga vegetariska festmåltiden. Föredraget handlade om att vi investerar så mycket i; vårt yttre, utbildning, familjen: men vi borde först och främst investera i vår själ genom att vara kärleksfulla.
Friday, August 17, 2007

Gurumaharaj arrives today!/Gurumaharaj anländer idag!


EN: A big thing is happening! Gurumaharaj will arrive today in the afternoon. We will have a bhakti yoga festival here at Nimaihuset, at Imlitala and at the city library. check out the program: http://www.bap-swami.de/nimai/nimaihouseeventseng.htm
SV:
Något stort händer idag! Gurumaharaj anländer i eftermiddag. Vi kommer att en bhakti-yoga-festival här på Nimaihuset, på Imlitala och på stadsbiblioteket. Kolla in programmet:
http://www.bap-swami.de/nimai/nimaihouseeventseng.htm

Thursday, August 16, 2007

The release party will be tomorrow/Release-festen kommer att vara imorgon

EN: Changed plans, the release party (read yesterd's blog) will be tomorrow, not on saturday. Otherwise the program is the same. Gurumaharaj comes tomorrow afternoon. http://www.nimai.info/
SV:
Ändrade planer, releasefesten (läs gårdagens blogg) kommer att vara imorgon, inte på lördag. Annars är programmet det samma. Gurumaharaj kommer imorgon eftermiddag. http://www.nimai.info/


EN: Manah Siksa arrived today together with her friend Devi and her Devi's son, Suhas.
SV:
Manah Siksa anlände idag tillsammans med sin vän Devi och Devi's son, Suhas.

Wednesday, August 15, 2007

The saturday feast/Lördagsfesten


EN: Bhakta Ludwig sent some pictures yesterday from the last saturday at the Nimai house. On the picture above he shows how happy you get when you come here. This coming saturday the feast will be very very special; Gurumaharaj will be here and we will have a release party for Manah Siksas new album. Welcome! Come on friday also, 6 o'clock P.M. Feast with Gurumaharaj! http://www.nimai.info/
SV:
Igår skickade bhakta Ludwig några bilder från den senaste lördagsfesten på Nimaihuset. På bilden ovan visar han hur glad man blir när man kommer hit. Nu på lördag blir festen mycket mycket speciell; Gurumaharaj kommer att vara här och det kommer att vara releasefest för Manah Siksas nya skiva. Varmt välkomna då! Kom på fredag också., Kl. 18.00. Fest med Gurumaharaj! http://www.nimai.info/


EN: Bhakta Ludwig and bhakta James checking out the place.
SV: Bhakta Ludwig och bhakta James kollar in stället.

Tuesday, August 14, 2007

Preparations for the mela/Förberedelser för melan


EN: It's only 3 days left until Gurumaharaja comes to Gothenburg. We are now preparing for his arrival. Putting up posters, fixing the altar, planning the menue etc. The picture above is a photo I took in the forest nearby our temple in the countryside. http://www.nimai.info/
SV: Det är bara 3 dagar kvar tills Gurumaharaj kommer till Göteborg. Vi förbereder just nu för hans ankomst. Sätter upp affischer, fixar med altaret, planerar menyn etc. Bilden ovan är ett foto jag tog i skogen nära vårt tempel ute på landet. http://www.nimai.info/

Sunday, August 12, 2007

Hungary report part 4/Ungern-rapport del 4

EN: Here is the fourth and last part of Brahma's report.
Today it's 5 days until Gurumaharaj comes to Gothenburg. http://www.nimai.info/
SV: Här är den fjärde och sista delen av Brahmas rapport.
Idag är det 5 dagar tills Gurumaharaj kommer till Göteborg. http://www.nimai.info/

pictures/bilder

EN: Every morning Siddhanta prabhu from the U.S.A. taught hatha yoga.
SV:
Varje morgon lärde Siddhanta prabhu från U.S.A. ut hatha yoga.

EN: Srila Gurudeva together with Hari prabhu and Gauranga prabhu is constructing a beautiful eco cabin.
SV:
Srila Gurudeva konstruerar en ekologisk stuga tillsammans med Hari prabhu och Gauranga prabhu.


EN: On the friday the devotees had organized a public program. 300 guests came. The mayor of the comune of Balastya was present, as well as the embassador of India together with his mother.
The mayor was so impressed by the event that he decided to go with Srila Harijan maharaj on a Yoga Inbound tour to India.

SV:
På fredagen hade de hängivna ordnat ett program för allmänheten. 300 gäster kom. Borgmästaren i Balastya var närvarande, så väl som Indiens ambassadör tillsammans med sin mamma.
Borgmästaren var så imponerad av evenemanget att han bestämde sig för att följa med Srila Harijan maharaj på en Yoga Inbound-resa till Indien.


EN: After the mela Gurumaharaj stayed in Nandafalva for one week and completely absorbed himself and others in a marathon to develop the Oida Therapy (a way to present the vedic wisdom in the psychology-world).
SV:
Efter melan (festivalen) stannade Gurumaharaj i byn Nanda Falva i en vecka och absorberade sig själv själv och andra i ett maraton för att utveckla Oida-terapin (ett sätt att presentera den vediska visdomen i psykologi-världen).

EN: Five hours with car from Nanda Falva there is a farm called "Vrindavan", where Prema Vardana prabhu has constructed a beautiful truly made of woodlogs.
SV:
Fem timmar med bil från Nanda Falva ligger en farm som kallas "Vrindavan", där Prema Vardana prabhu har konstruerat en vacker truly gjord av träkubbar.

EN: Srila Gurumaharajas morning meditation in the new truly.
SV:
Srila Gurumaharajas morgonmeditation i den nya trulyn.


videos

EN:
Two videos. The first is a speech that Gurumaharaj gave at the public program mentioned above. Take time to listen, it's really good. The other video is a devotional dance show.
SV:
Två videor. Den första är ett tal som Gurumaharaj höll på det ovan nämnda programmet för allmänheten. Ta tid att lyssna, det är riktigt bra. Den andra videon är en hängiven dansuppvisning.