Thursday, January 31, 2008

Why do we dress in sheets? part 4/Varför klär vi oss i lakan? del 4English: Today I was thinking to show you how to put on the dresses. Dhoti for men and sari for women.

Svenska: Idag tänkte jag visa hur man sätter på sig kläderna. Dhoti för män och sari för kvinnor.Eng: On the picture above we have the explanation of how to put on a dhoti. On picture number 8 you see the man from behind.

Sve: På bilden ovan har vi anvisningar om hur man sätter på en dhoti. På bild nummer 8 ser ni mannen bakifrån.Eng:
I realized it was to hard for me too explain it. I have never seen a woman putting on a sari. But you can look here: http://indianartcart.com/how_to.html

Sve: Jag insåg att det var för svårt för mig att förklara detta. Jag har aldrig sett en kvinna sätta på sig en sari. Men ni kan titta här: http://indianartcart.com/how_to.html


Wednesday, January 30, 2008

Why do we dress in sheets? part 3/Varför klär vi oss i lakan? del 3English: Once a man asked my Guru, doubtingly, "why do you wear such clothes?". Gurumaharaj answered with a question, "Why do you make such a big deal out of our dress?". Then he went on to explain how in the same way you recognize the doctor in the hospital due to his white dress you can recognize a spiritual pracitioner on his or her dress and then approach to ask questions, for example about the meaning of life.

Svenska:
En gång frågade en man min Guru tvivlandes, "varför har ni på er sådana där kläder?". Gurumaharaj svarade med en fråga "varför gör du en så stor sak av vad vi har på oss?". Sedan förklarade han att på samma sätt som man känner igen en läkare på sjukhuset på dennes vita kläder kan man känna igen en andlig utövare på dennes klädsel och då närma sig för att ställa frågor, t. ex om meningen med livet.

Tuesday, January 29, 2008

Why do we dress in sheets? part 2/Varför klär vi oss i lakan? del 2English: When I put on the vaishnava dress I try to show that the false attitudes are finished. I don't try to "be someone" materially, I only want to be an instrument of Sri Krishnas love. In association with other devotees it feels even more ridiculous to try to be someone you're not.

Svenska: När jag klär mig i vaishnava-dressen försöker jag visa att det är slut på falska attitydspel. Jag försöker inte "vara nå'n" materiellt, utan vill bara vara ett instrument för Sri Krishnas kärlek. I umgänge med andra hängivna känns det extra löjligt att spela någon man inte är.


Monday, January 28, 2008

Why do we dress in sheets?/Varför klär vi oss i lakan?English:
Some devotees of Krishna wears white, orange or multi-colored sheets. How come? If we are so spiritual then the dress shouldn't matter, or?

In a book about vaishnavism I find the explanation that in the indian culture the clothing shows one's social context, identity and faith. Personally I find more reasons though.

To be continued...

Svenska: Somliga Krishna-hängivna går klädda i vita, orange eller flerfärgade lakan. Varför det? Om vi nu är så andliga ska väl inte ytan spela någon roll?

I en bok om vaishnavismen hittar jag förklaringen att i den indiska kulturen visar klädseln en persons sociala tillhörighet, identitet och tro. Personligen finner jag fler betydelser dock.

Fortsättning följer...

Sunday, January 27, 2008

Speltbread and asanas/Dinkelbröd och asanasEnglish: Now we (Brahma and Vasudeva) are back again after a stay at the place of our dear yoga-friends Jenny, Luke Skywalker, Kira and Noa in Stockholm. They shared their topmost ecological cooking tips and we tried out the morning yoga. Every morning before the children wakes up Jenny and Luke rises and practice yoga as the sun awakes behind the horizon. To live by routines like this and arrange one's life so that one can do things that oneself and other people who are close feel good about is called sattva guna. We would love to come here more times, if we are welcome. //Vasudeva

Svenska: Nu är vi (Vasudeva och Brahma) tillbaka igen efter att ha varit hos hos våra kära yogavänner Jenny, Luke Skywalker, Kira och Noa i Stockholm. Vi har fått ta del av deras högst ekologiska matlagningstips och testat på morgonyogan. Varje morgon innan barnen vaknar stiger Jenny och Luke upp och gör yoga i takt med att solen vaknar bakom horisonten. Att ha rutiner på detta vis och att ordna sitt liv så att man kan göra saker man själv och andra i ens närhet mår bra av kallas på sanskrit sattva guna. Hit kommer vi gärna flera gånger, om vi är välkomna. //VasudevaEng: After all of Vasudevas yoga speculations he finally got guidance from someone who really knows it.

Sve: Efter Vasudevas alla yogaspekulationer har han äntligen fått vägledning av någon som verkligen kan.


Brahma together with Noa./
Brahma tillsammans med Noa.


The best tasting spelt bread. I feel sorry for all who missed it./
Världens godaste dinkelbröd. Jag tycker synd om alla som missade det.


Jenny and Vasudeva doing Trikonasana parivritti./
Jenny och Vasudeva gör Trikonasana parivritti.


Kira mastering a Bhujapidasana (a very difficult asana that takes a lot of practice if it's supposed to serve it's purpose)./
Kira bemästrandes en Bhujapidasana (en mkt svår asana som kräver mkt övning om den ska fylla sin funktion).


Jenny and Kira in an Eka pada urdhva dhanurasana (eka pada = one foot)./
Jenny och Kira i en Eka pada urdhva dhanurasana (eka pada = en fot).


Vasudeva and Jenny in a Vasisthasana./
Vasudeva och Jenny i en Vasisthasana.

Saturday, January 26, 2008

Art analysis/KonstanalysEnglish: This painting symbolyzes a creative materialist. He can draw a lot of lines in many colors, but inside it's empty.

Svenska: Den här målningen symboliserar en kreativ materialist. Han kan göra en massa linjer i en massa färger, men inuti är det tomt.

Friday, January 25, 2008

Bhuvan Mohan is here, but Johanna, Brahma and Vasudeva is not/Bhuvan Mohan är här men Johanna, Brahma och Vasudeva är det inteEnglish: Yesterday night prabhu Bhuvan Mohan came here from Palma de Mallorca. He will stay with us for about three weeks. Come here to see him IRL. You can also read the comic that he is reading on the picture. Find it here: http://www.nimai.info/ =)

Svenska: Igår kväll kom prabhu Bhuvan Mohan hit från Palma de Mallorca. Han kommer vara här med oss i ungefär tre veckor. Kom hit och träffa honom på riktigt. Du kan också läsa serien som han läser på bilden. Den hittar du här: http://www.nimai.info/ =)Eng: Roger drove Johanna, Brahma and Vasudeva to the bus station where they took a night bus to Stockholm. They will have a spiritual feast at one of our friend's place there.

Sve: Roger körde Johanna, Brahma och Vasudeva till buss-stationen där de tog en nattbuss till Stockholm. De kommer att ha ett andligt kalas hos en av våra vänner där.Eng: A vagabond came by and played guitar with Vasudeva and Yashodanandana. The vagabond played songs of Dan Andersson, who was very much in love with the Srimad Bhagavad-gita. Hare Krsna!

Sve: En vagabond kom förbi och spelade gitarr med Vasudeva och Yashodanandana. Vagabonden spelade visor av Dan Andersson, som var mycket förälskad i Srimad Bhagavad-gita. Hare Krsna!Eng: Vasdeva and Yashodanandana takes one glass each of spiritual banana.

Sve:
Vasudeva och Yashodanandana tar sig varsitt glas andlig banan.

Thursday, January 24, 2008

Sketch yoga/Skiss-yogaEnglish: Maybe you remember the last time i took a picture of Vasudeva doing yoga, otherwise have a look here. Today I caught him again doing another one of his secret yogic asanas; the sketch asana.

Svenska: Kanske minns ni förra gången jag tog en bild på när Vasudeva gjorde yoga, annars ta en titt här.
Eng: Lunchtime. Brahma tells Roger and some visiting friends about Krsna, the butter thief.

Sve: Lunch. Brahma berättar för Roger och några besökande vänner om Krsna, smörtjuven.


Wednesday, January 23, 2008

Philosophical discussions in the sauna/Filosofiska diskussioner i bastun

English: Yesterday it was my (Shyamananda's) birthday as well as Vasudevas name's day, so we went to have a sauna and brought Alex with us. In the sauna we had philosophical discussions with some naked middle aged and old men (we kept gamchas around our waists, though). We spoke about the soul, God, the caste system of India, vegetarianism etc.

Svenska: Igår var det min (Shyamananda) födelsedag och även Vasudevas namnsdag så vi gick för att bada bastu och tog Alex med oss. I bastun hade vi filosofiska diskussioner med nakna medelålders och gamla män (vi hade gamchas runt våra höfter dock). Vi talade om själen, Gud, det indiska kastväsendet, vegetarism, etc.Eng: We had no camera in the sauna so I try here to give you a picture of what is was like.

Translation: In the sauna.

Naked sauna-having advocate of nihilism:
-Nihilism is better, then you don't believe in any gods. You yourself have to take responsibility, but there is no right or wrong.

Vasudeva:
-But everyone would think it was wrong if there was a dog here and someone was kicking it.

Sve: Vi hade ingen kamera i bastun, så här försöker jag ge en bild av hur det var.Eng: Later in the evening Brahma had a cooking course with our friend Marie, and then Amy came to load up before a greenpeace campaign. Amy also gave me some veeery nice birthday gifts; fruit and chocolate!

Sv: Senare på kvällen hade Brahma matlagningskurs med vår vän Marie, och sen kom Amy för att ladda upp inför en greenpeace-aktion. Amy gav mig också väääldigt fina födelsedagspresenter; frukt och choklad!

Tuesday, January 22, 2008

The Nimai gang tries out uniforms of different religions/Nimai-gänget prövar uniformer från olika religioner

English: Yesterday, Bhaktin Johanna guided us through an exhibition of different religions. There we tried out some different religious outfits...

Svenska:
Igår guidade Bhaktin Johanna oss genom en utställning om olika religioner. Där prövade vi olika religiösa klädnader...E: They had a holy copy of Srila Prabhupadas Bhagavad-gita As It Is!

S: De hade ett heligt exemplar av Srila Prabhupadas Bhagavad-gita Som Den Är!E: We tried out Brahman realization. It smelled a little strange, better go for Bhagavan.

S: Vi testade på hur det känns att uppnå Brahman. Det luktade lite skumt, bäst att satsa på Bhagavan.
E: We visited the little Krishna-temple of the exhibition.

S: Vi besökte utställningens lilla Krishna-tempel.


E: In there we found a very beautiful picture of Mother Earth.

S: Därinne hittade vi en jättefin bild på Moder Jord.E: Afterwards we had an awsome bicycle ride back to the Nimai House. Unfortunately we didn't have one more cameraman who could take pictures of when Brahma jumped over from my bike to Vasudeva's.

S:
Efteråt hade vi en storslagen cykelfärd tillbaka till Nimaihuset. Tyvärr hande vi inte en till kameraman som kunde ta kort på när Brahma hoppade från min cykel till Vasudevas.Monday, January 21, 2008

Conscious 12 year old/Medveten 12-åring

English: We found an old video where a 12 year old gives a speech a UN conference about 16 years ago. It's really conscious, except for one thing. In one moment she tells that she used to go fishing with her dad. That's a bit hypocritical, not in the line of compassion. But otherwise, very nice.

Svenska: Vi hittade en gammal video där en 12-åring talar på en FN-konferens för ungefär 16 år sedan. Det är väldigt medvetet, bortsett från en sak. Vid ett tillfälle berättar hon att hon brukade fiska med sin pappa. Det låter lite hycklande, inte i linje med medkänsla. Men annars är det bra.


Sunday, January 20, 2008

Adventure in Jönköping part 2/Äventyr i Jönköping del 2

English: On the second day in Jönköping (yesterday, that is) we went to Mike's place. He has a garage studio. There we jammed and recorded a little. Click on the video to see some of that.

Svenska: På den andra dagen i Jönköping (igår alltså) åkte vi till Mike's hus. Han har en studio i sitt garage. Där jammade vi och spelade in lite. Klicka på videon för att se lite av det.English: In the afternoon we went back to Gothenburg to have a saturday feast in the Nimai House.

Svenska: På eftermiddagen åkte vi tillbaka till Göteborg för att ha lördagsfest på Nimaihuset.