Monday, March 30, 2009

Earth hour in the Nimai House / Earth Hour på NimaihusetEnglish: The day before yesterday WWF organised a wordwide event called Earth Hour. They requested everyone to turn off their lights between 8.30 PM and 9.30 PM. That time we had our saturday feast as usual, but we turned off the lights. We made a cosy kirtan, laying down, playing guitar and singing "aum", the original auspicious sound vibration. On the picture above the room is only lit by the camera flash.

We do want to comment though, that switching off the lights is a small thing, even if it would be for a year. A real change would take place if people stopped eating meat. That would really save our planet.

Svenska: I förrgår ordnade WWF ett event för hela världen kallat Earth Hour. De uppmanade alla att släcka sina lampor mellan halv nio och halv tio på kvällen. Då hade vi lördagsfest som vanligt, men vi släckte lamporna. Vi hade en mysig kirtan, liggandes, spelandes gitarr och sjungandes "aum", den den ursprungliga lyckogivande ljudvibrationen. På bilden ovan är rummet endastr upplyst av kamerablixten.

Vi vill dock kommentera, att släck lamporna är en liten sak, även om det hade varit i ett år. En riktig förändring hade det blivit om folk slutade äta kött. Det skulle verkligen rädda vår planet.

.

Sunday, March 29, 2009

Chasing the dragon out the cave / Jaga draken ur grottanEnglish: Last night we went to participate in a trance party inside a cave. Bhaktin Irinka was playing one set of music and added some subliminal transcendental messages.

Svenska: I natt deltog vi i en trance-fest inuti en grotta. Bhaktin Irinka spelade ett set musik och blandade in en del sublima transcendentala meddelanden.
Eng: We distributed prasadam...

Sve: Vi distribuerade prasadam...Eng: And everyone got the mercy to see the vision of Lord Jagannatha.

Sve: Och alla fick lyckan att se Herren Jagannath.

.

Saturday, March 28, 2009

Ghosts and spirits / Spöken och andarEnglish: Sadhu gave a lecture about ghosts and spirits yesterday evening. The conclusion was: If you live like a ghost you will become one. How does a ghost live? They are exploiting others and mother nature, they are intoxicated, ego-centred etc. Don't be a ghost, be a saint. :)

Svenska: Sadhu höll ett föredrag om spöken igår. Slutsatsen var: Om du lever som ett spöke, blir du ett spöke. Hur lever ett spöke? De exploaterar andra och moder jord, de är drogade, ego-centrerade etc. Var inte ett spöke, var ett helgon. :)

.

Friday, March 27, 2009

Crishna KonsciousnessEnglish: Nena's friend Cristina from Romania is here visiting. Yesterday she made simply wonderfuls that were simply wonderful.

Svenska: Nenas vän Cristina från Rumänien är här på besök. Igår gjorde hon simply wonderfuls som henlt enkelt var underbara..

Thursday, March 26, 2009

The incomparable one / Den ojämförligaEnglish: Yesterday Irina gave a lecture about the importance of Tulasi. Tulasi is a sacred plant and looks quite similar to basil. It's used for making rosary meditation beads and neckbeads for spiritual protection. The life and soul of this plant is the goddess of divine love and one who worship her may attain that. That's why we sing songs of praise to her every morning. You can join in if you like...

Svenska: Igår höll Irina ett föredrag om vikten av Tulasi. Tulasi är en helig växt och liknar basilika. Den används till att göra radbandskulor för meditation och halsband för andligt beskydd. Denna växts liv och själv är den gudomliga kärlekens gudinna och den som dyrkar henne kan uppnå den. Därför sjunger vi lovsånger till henne varje morgon. Du kan haka på om du vill...

.

Wednesday, March 25, 2009

Rythms and melodies / Rytmer och melodierEnglish: On mondays Vasudeva teaches some of us to play harmonium etc. This monday Irina surprised us by getting hold of the accordion and playing the Narasingha bhajan.

Svenska: På måndagar lär Vasudeva några av oss hur man spelar harmonium etc. Denna måndag överraskade Irina oss genom att greppa dragspelet och spela Narasingha-sången.

.

Tuesday, March 24, 2009

Food in the mode of goodness / Mat i godhetens kvalitetEnglish: A new vegetarian kitchen has opened in Gothenburg. It's called "Sattva" and is run by two guys from the Nimai crew; Maha Hari and Makanchor.

Svenska: Ett nytt vegetariskt kök har öppnat i Göteborg. Det kallas "Sattva" och drivs av två snubbar från Nimai-crewet; Maha Hari och Makanchor.
Eng: The Nimai crew visiting...

Sve: Nimai-gänget på besök...

Eng: The delicacies...

Sve: Delikatesserna...

Eng: So, welcome there! It's on Södra vägen 73, across the street from the World Culture Museum, by Liseberg. Monday to friday, from lunch time until six o' clock.

Sve: Så välkomna dit! Det är på Södra vägen 73, mittemot Världskulturmuseet vid Liseberg. Måndag till fredag, från lunchtid till klockan sex.

.

Monday, March 23, 2009

No coke / Inget koksEnglish: Sober is cool.

Svenska: Nyktert är coolt.

.

Sunday, March 22, 2009

Philo and sophy / Filo och sofiEnglish:

"Philo
means friendship and love and sofia means wisdom. Philosophy. What a beautiful word, but how misused it is."

-Srila Gurumaharaj, B.A. Paramadvaiti Swami.

Svenska:

"Filo betyder vänskap och sofia betyder visdom. Filosofi. Vilket vackert ord, men så missbrukat det är."

-Srila Gurumaharaj, B.A. Paramadvaiti Swami.

.

Saturday, March 21, 2009

The outreach of Bhagavan / Bhagavan sträcker ut en handEnglish:

"The mercy of the devotees of Lord Krishna is the mercy which extends towards you when you are longing for some communication with the supreme Lord. If you have that longing something will happen very quickly. Sometimes you may not feel a longing for communication with God, but nevertheless it happens. That is because the Lord also has a longing for your company. So he is sending some message of love to inspire you in your spiritual life, but it still depends on you to respond to that invitation. You will not be obliged to come to the spiritual communion and union in the spiritual world or in this world in the spiritual purpose. Only when you feel a very very strong desire for this, then you will get it. You will understand it, you will be able to appreciate it."

-Srila Gurumaharaj, B.A. Paramadvaiti Swami

Svenska:

"Herren Krishnas hängivnas nåd sträcker sig ut till dig när du längtar efter någon slags kontakt med den högste. Om du känner en sådan längtan kommer något att hända mycket snart. Ibland händer det utan du känner en längtan. Detta för att han känner en längtan efter ditt sällskap. Så han sänder ut ett kärleksfullt meddelande för att inspirera dig i ditt andliga liv, men det är fortfarande upp till dig att svara på inbjudan. Du kommer inte vara skyldig att komma till en andlig gemenskap och förening i den andliga världen eller i denna värld. Bara när du känner ett väldigt starkt begär efter detta, kommer du få det. Du kommer förstå det, du kommer ha förmåga att uppskatta det."

-Srila Gurumaharaj, B.A. Paramadvaiti Swami

.

Friday, March 20, 2009

Our dear Calle / Vår kära CalleEnglish: Yesterday our old dear friend Calle came by to eat prashadam and he also bought a copy of our cookbook "Zero Killed". You should get one as well!

Svenska: Igår kom vår käre gamle vän Calle förbi för att äta prashadam och han köpte också ett ex v vår kokbok, "Zero Killed". Du borde också skaffa en!

.

Thursday, March 19, 2009

Cruelty strikes again / Grymheten slår till igenEnglish:

http://www.upi.com/Top_News/2009/03/18/Agency_Pigs_boiled_alive_in_Sweden/UPI-50191237352745/

Help us bring an end to this madness: www.originalkingdom.com

Svenska:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/levande-grisar-kokades-pa-slakterier-1.822737


Hjälp oss att få ett slut på detta elände: www.originalkingdom.com

.

Tuesday, March 17, 2009

The power of sound / Ljudets kraft


Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Maharaj, in the middle with glasses.

English:

One sage has explained in his sutra that massive epidemics are due to contamination of the ether by impure sound. When the lawyers and pleaders in court begin to tell lies in the name of justice, these sound vibrations contaminate the ether, which in turn contaminates the air and water which people breathe and drink, and epidemic is the result.

-Srila B.R. Sridhara Deva Goswami.

Svenska:

Ett helgon har förklarat i sin sutra att kraftiga epidemier beror på att orent ljud förorenar etern. När advokater och åklagare i rättssalen börjar ljuga i rättvisans namn, förorenar dessa ljudvibrationer etern, vilket i sin tur förorenar luften och vattnet som folk andas och dricker, vilket resulterar i epidemier.

-Srila B.R. Sridhara Deva Goswami.

.

Monday, March 16, 2009

Sunglasses and God / Solglasögon och GudEnglish: Someone forgot his or her sunglasses in the Nimaihouse last week. You are welcome to come and get them back.

Meanwhile, I took the opportunity to put them on Vasudeva and take a picture. He often says "We cannot stand in front of God wearing sunglasses". By this means to say that we have to renounce our pride if we are to approach God.

Svenska: Någon glömde sina solglasögon på Nimaihuset förra veckan. Du är välkommen att komma och få tillbaks dem.

Under tiden tog jag tillfället att sätta dem på Vasudeva och ta en bild. Han säger ofta att "Vi kan inte ställa oss framför Gud med solglsögon på oss". Med detta menar han att om vi vill närma oss Gud måste vi ge upp vår stolthet.

.

Sunday, March 15, 2009

The Nimai Feast / Nimai-festenEnglish: Yesterday we made the big celebration of Nimai's birthday. First some meditation, then the bathing ceremony (abishek) and at last some good, good food.

Svenska:
Igår firade vi stort Nimais födelsedag stort. Först meditation, sedan tvagningsceremonin (abishek) och till sist en massa god, god mat.


.

Saturday, March 14, 2009

Deities in the world culture museum / Gudsgestalter på världskulturmuseetEnglish: Now there is a Bollywood-exhibition in the world culture museum. They have also brought a few murtis there to show the indian culture. Above is Kali, the chastising side of Mother Nature.

Svenska: Nu är det en Bollywood-utställning på världskulturmuseet. De har också tagit dit några murtis för att visa upp lite av Indiens kultur. Ovan är Kali, Moder Jords tuktande sida.Eng: The famous Ganesh.

Sve: Den välkände Ganesh.Eng: Lakshmidevi and Nena.

Sve: Lakshmidevi och Nena.Eng: Saraswati, the goddess of learning and poetry.

Sve: Saraswati, lärdomens och poesins gudinna.

.

Friday, March 13, 2009

Self reflection of Fromm / Fromms självreflektionEnglish:

If I am what I have and if what I have is lost, who then am I?
-Erich Fromm

Don't forget the saturday feast tomorrow, it will be extra great!


Svenska:

Om jag är vad jag har och det jag har går förlorat, vem är jag då?
-Erich Fromm


Glöm inte bort lördagsfesten imorgon, den blir extra storslagen!
.

Thursday, March 12, 2009

Do you appreciate? / Uppskattar du?English:

Have you forgotten that air is grace? Hold your breath.
Have forgotten that the earth is grace? Fast from food.
Have you forgotten that water is grace? Fast from water.
Have you forgotten that the sun is grace? What if it dies down?
Have you forgotten that ether is grace? Sound travels in it.

Svenska:

Har du glömt att uppskatta luften? Håll andan.
Har du glömt att uppskatta jorden? Fasta från mat.
Har du glömt att uppskatta vattnet? Fasta från vatten.
Har du glömt att uppskatta solen? Vad händer om den slocknar?
Har du glömt att uppskatta etern? Ljudet färdas däri.

.

Wednesday, March 11, 2009

Now it's year 523 / Nu är det år 523English: Yesterday we celebrated Nimai's birthday (Gaur Purnim) by eating sweets and watching a movie about his life. Here is a clip from that.

Svenska: Igår firade vi Nimai's födelsedag (Gaur Purnim) genom att ärta sötsaker och se på en film om hans liv. Här är ett klipp från den.

Tuesday, March 10, 2009

Appearance of the golden lord / Den gyllene gudens framträdandeEnglish: Today we celebrate Sri Chaitanya Mahaprabhu's birthday. On saturday we will celebrate it again and bring our temple deity here.

Svenska: Idag firar vi Sri Chaitanya Mahaprabhus födelsedag. På lördag firar vi igen och tar hit vårt tempels gudsgestalt.Eng: Yesterday Swami Maharaj came and he will stay for a week. He will be giving lectures every morning and evening.

Sve: Igår kom Swami Maharaj hit och han kommer att stanna i en vecka. Han kommer att hålla föredrag varje morgon och kväll.

.

Monday, March 9, 2009

Tasteful key to eternal joy / Smakfull nyckel till evig sällhetEnglish: This weekend we served food at a fair. Many hours in the kitchen and on the frontline...

Svenska: Denna helg serverade vi mat på en mässa. Många timmar i köket och på frontlinjen...Eng: Alla ville ha kakorna...

Sve: Everyone wanted the cookies...Eng: Nena serving out the food...

Sve: Nena serverade ut maten...Eng: ...at the embassy of the Original Kingdom.

Sve: ...på Skedrevolutionens ambassad.

.

Sunday, March 8, 2009

Sweet and beatiful creations / Söta och vackra skapelserEnglish: This week Makanchor made his own Yoga ice chocolate (with goji berries inside!), packaged it and designed a label for the bags.

Svenska: Denna vecka gjorde Makanchor sin egna Yoga-ischoklad (med gojibär i!), packeterade den och designade en etikett för påsarna.
Eng: Yashodanandana made an Asia-inspired flower arrangement for the saturday feast yesterday.

Sve: Yashodanandana gjorde ett Asien-inspirerat blomster-arrangemang till lördagsfesten igår.

.

Saturday, March 7, 2009

Why religion? / Varför religion?English: Yesterday Nena gave a lecture about the need of religion. She cited teachers of our spiritual tradition and then elaborated on their words.

Svenska: Igår höll Nena ett föredrag om behovet av religion. Hon citerade lärare från vår tradition och elaborerade sedan på deras ord.

.