Sunday, December 27, 2009

The vedic viewpoint of what's going on / Den vediska synen på vad som händerEnglish: Today we want to recommend a blog made by our revered dear friend Dasavatar Prabhu from Argentina. Every day he publishes a news article with a commentary from the point of vedic knowledge. I have been dreaming about that for a long time.

http://www.vedicviews-worldnews.blogspot.com/

Svenska: Idag vill vi rekommendera en blogg gjord av vår vördade kära vän Dasavatar Prabhu från Argentina. Varje dag publicerar han en nyhetsartikel med en kommentar från vedisk kunskaps perspektiv. Jag har drömt om det länge.

.

Saturday, December 26, 2009

Who is Gauranga? / Vem är Gauranga?English: The one who made religion a joyfull celebration through dancing and chanting the divine name of God.

Svenska: Han som gjorde religion till en glad festival genom att dansa och sjunga Guds heliga namn


English: Who can more describe with only one sentence who is Gauranga? (give a comment)
Svenska:Vem kan mera beskriva med bara en mening vem är Gauranga? (ge en kommentar)

Thursday, December 24, 2009

Thank you for the food / Tack för matenEnglish: Our yearly Christmas buffet was a success also this year. Colorful, delicious and pleasant.

Svenska: Vårt årliga julbord var en succé även detta år. Färgrant, smakligt och behagligt.
English: In the kitchen-team, Madhu mangal, shocked by the cameraman. Madhu manages an eco-farm in Ecuador, but is for the moment visiting his old home country.

Svenska: I köks-teamet, Madhu mangal, shockedby the cameraman. Madhu har hand om en eko-farm i Ecuador, men är för tillfället på besök i sitt gamla hemland.
English: Vasudeva showing "The birth of the Spoon Revolution".

Svenska: Vasudeva visar "Skedrevolutionens födelse".

.

Friday, December 18, 2009

He left Gothenburg shaken / Han lämnade Göteborg skakatEnglish: After meeting with Srila Gurudeva Atulananda in Berlin we escorted him to Sweden to inundate Gothenburg with Krishna power for those days.

Svenska: Efter att ha varit med Srila Gurudeva Atulananda i Berlin eskorterade vi honom till Sverige för att översvämma Göteborg med Krishna-kraft i två dagar.Eng: We went out on explosive harinams, which is now etched forever into the bricks, trees and people being present along those streets. (documentation coming up on YouTube)

Sve: Vi gick ut på explosiva harinams, vilka nu finns avtryckta i tegelstenarna, träden och människorna som befann sig längs med dessa gator. (dokumentation kommer snart upp på YouTube)Eng: The son of mataji Bhakti Shakti and Brahma-Samhita prabhu has now come out, and got the blessing of Srila Gurudeva. His name (given by Gurumaharaj Paramadvaiti) is Gopinath Bhakti Yoga das.

Sve: Mataji Bhakti Shaktis och Brahma-Samhita prabhus son har nu kommit ut, och han fick Srila Gurudevas välsignelse. Hans namn (givet av Gurumaharaj Paramadvaiti) är Gopinath Bhakti Yoga das.Eng: We finally got to see Madhu Mangal prabhu. He is actually from here, but did not know us before he went to South America some few years ago. There he met our Guru and were initiated into the Gaudiya tradition. Now he is here visiting his family, in two senses.

Sve: Vi fick äntligen se Madhu Mangal prabhu. Han är faktiskt härifrån, men kände oss inte innan han åkte till Sydamerika för några år sedan. Där mötte han vår Guru och blev invigd i Gaudiya-traditionen. Nu är han här för att besöka sin familj, i dubbel bemärkelse.Eng: The lectures, going deep into loving friendly wisdom, the full meal.


Sve: Lektionerna, djupgående i kärleksfull vänskaplig visdom, en komplett måltid.Eng: The audience, taking in according to their individual appetites. Devotees came from near but also from far, such as mataji Manah Siksa from Umeå, mataji Radha Kunja-Bihari from Stockholm, Upendra prabhu from Ödeshög, Madhavendra Puri prabhu from Jönköping and Sudarshan prabhu from Götene who took these photos.

Thank you, all who came!

Sve: Åhörarskaran, intagande utefter sina individuella aptiter. Hängivna kom från nära men också fjärran såsom mataji Manah Siksa från Umeå, mataji Radha Kunja-Bihari från Stockholm, Upendra prabhu från Ödeshög, Madhavendra Puri prabhu från Jönköping och Sudarshan prabhu från Götene som tog dessa foton.

Tack ni, alla som kom!

.

Tuesday, December 15, 2009

Travellers Diary / en resares berättelse

English
Haribol, Makhan Chor here.
Me and Shyamananda packed our bags last friday (the 11th) and took the bus down to Berlin to attend a gathering at our Gurus tempel. They had a very special guest coming.


Svenska
Haribol, Makhan Chor här.
Jag och Shyamananda packade våra resväskor i fredags och begav oss till Berlin och närmare skrivet till vår Gurus tempel. De skulle få ett mycket intressant besök.


We found a message to us all in Kopenhagen "LET's GO GREEN TOGETHER"/ Ett budskap till oss alla snubblade vi på i Köpenhamn "LET's GO GREEN TOGETHER".
Interesting ferry trip / Intresant färjetur

Almost directly when we arrived at the tempel we went to the airport / nästan direkt när vi kom till templet åkte vi till flygplatsen / Guess who we picked up?? / Gissa vem vi hämtade där?


YES, Gurudeva Atulananda! Jay! Haribol!
Unforgetable days with lively kirtans, badhjans and lectures / Oförglömliga dagar med levnadsglada kirtans, bhajans och föredrag


Prasadam!
Loads of food --- Spoon Revolution! / Mat i stora lass -- Spoon Revolution!

"Vegetarisch in Berlin" is the food distribution from the Spoon Revolution in Berlin. Nice! / "Vegetarisch in Berlin" är Skedrevolutionens matdistribution i Berlin. Gött!

I went out in the city and there ... I scratch my head and ask my self why(?) So I took the S-Bahn back to the tempel. / Jag gick ut på stan en runda och där ... kliade jag mig på huvudet och frågade mig själv varför (?) Så jag tog S-Bahn tillbaka till templet.Many dear reunions, we met Garuda who lived at Nimaihuset last year / Många kära återseende, bland andra med Garuda som bodde med Nimaigänget för ett år sedan.


Take the chance and meet Gurudev Atulananda at Nimaihuset.
Tomorrow (16th) at 7.00 and/or 18.30 ...
And the last chance at thursday (17th), 7.00.

Ta chansen och träffa Gurudev Atulananda på Nimaihuset.
Imorgon (den 16e) kl. 7.00 och/eller kl. 18.30.
Sista chansen är torsdag morgon (den 17e), kl 7.00.

Wednesday, December 9, 2009

Kirtan

More info on Atulananda / Mer info om Atulananda(Check out last week's blog, for info on times and topics of his lectures)
(Kolla in bloggen från föra veckan, för info om tider och ämnen för hans föredrag)


Swedish/Svenska:

Nimaihuset kommer snart att få besök av en mkt speciell själ som kommer långväga ifrån. Det är en glädje att ha Srila Atulananda Acharya hos oss från den 15e dec till den 17dec.

Kort biografi:


Han föddes i Santiago i Chile år 1951, son till en chilensk diplomat. Under sin ungdom reste han genom åtskilliga länder, tills han skrev in sig vid universitetet i Buenos Aires, där han kom i kontakt med Krishnas hängivna. Han bestämde sig för att ägna sig åt studier i den vediska kulturen under sin Andlige Mästare, Hans Gudomliga Nåd, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Senare återvände han till Chile, där han slog sig ner för att hjälpa till i arbetet att kultivera brahminska kvaliteter hos andra, som han blivit rekommenderad av sin Andlige Mästare.

I och med Srila Prabhupadas smärtsamma bortgång år 1977, fortsatte prabhu Atulananda sina resor för att fördjupa sig ytterligare i sina vediska studier. År 1985 återvände han med sin fru till Chile, där han bosatte sig för att han ville låta sitt folk lära känna den underbara kunskapen om den vediska kulturen, i detta skede träffade han vår Gurumaharaj Srila B.A. Paramadvaiti Swami och de har samarbetat sedan dess.

.

Sunday, December 6, 2009

Then why do you eat vegetables? / Varför äter ni grönsaker då?English: It happens when we argue for vegetarianism that people ask us "Then why do you eat vegetables? They have also got life." In this world you have to exploit to survive, it's a law of nature. But you can reduce your exploitation. You don't need meat to survive, but even if you eat meat you still need vegetarian food as well. And to grow one kg of eat, the animal has to eat about 15 kg of grains, for which rain forest is cut generally. Do you see the energy waste? Kids starve in poor, yet highly productive countries while the grains are sent to feed industry animals in rich countries. Eat to live, live to love.

For you who are tired of exploitation over all, there are spiritual practices regarding food, which purifies the animal tendency within us and transforms our exploitative minds into dedicative. That frees us from the karma of forcing ourselves on the environment.

Countdown to the visit of Atulananda: 9 days left (check out the blog from december 3)
Countdown to the christmas buffet: 14 days left (check out the blog from december 2)

Svenska: Det händer när vi argumenterar för vegetarism att folk frågar oss: "Varför äter ni grönsaker då? De lever ju också." I denna värld måste du exploatera för att överleva, det är en naturens lag. Men du kan reducera ditt exploaterande. Du måste inte äta kött för att överleva, men om du äter kött måste du fortfarande äta vegetrisk mat också. Och för att växa ett kilo kött måste djuret äta omkring 15 kg spannmål etc, för vilket regnskog brukar huggas ner. Ser du energislöseriet? Barn svälter i fattiga men högst produktiva länder medan grödorna som växer där skickas till industridjur i rika länder. Ät för att leva, lev för att älska.

För er som är trötta på exploatering över huvud taget, finns det andliga praktiker rörande mat, som renar den djuriska tendensen i oss och transformerar våra exploativa sinnen till dedikativa. Det befriar oss från den karma det innebär att tvinga oss på omgivningen.

Nedräkning för Atulanandas besök: 9 dagar kvar (kolla bloggen från 3 december)
Nedräkning för julbordet: 14 dagar kvar (kolla bloggen från 2 december)
.

Thursday, December 3, 2009

Srila Atulananda AcharyaEnglish: In less than two weeks from now, we will get visit from the anti-material world, hiding in Chile. A great singer, poet and spiritual teacher will stay here for two days and grant us his valuable association. We will have evening and morning programs with meditational music and philosophy, and you are all invited:

*Evening tuesday 15th december, 19:00. Theme: Destiny

*Morning wednesday 16th december, 07.00. Theme: Sincerity

*Evening wednesday 16th december, 19.00. Theme: Doubt.

*Morning thursday: 17th december, 07.00. Theme: Poetry and beauty

Welcome. Find the place: http://nimai.info/nimaihouseaddress.htm

Svenska: Om mindre än två veckor från idag får vi besök från den anti-materiella världen, gömd i Chile. En stor sångare, poet och andlig lärare kommer att stanna här i två dagar och skänka oss sitt värdefulla umgänge. Vi kommer att ha kvälls- och morgonprogram med meditativ musik och filosofi, och ni är alla inbjudna:

*Kväll, tisdagen den 15:de december, 19:00. Ämne: Ödet

*Morgon, onsdagen den 16:de december, 07:00. Ämne: Uppriktighet.

*Kväll, onsdagen den 16:de december, 19:00. Ämne: Tvivel.

*Morgon, torsdagen den 17:de december, 07:00. Ämne: Poesi och skönhet.

Välkomna! Hitta hit: http://nimai.info/nimaihouseaddress.htm

.

Wednesday, December 2, 2009

Julbord i Nimaihuset / Christmas buffé at NimaihusetSV: Välkommen i år igen på ett sprudlande julbord på Nimaihuset. Dagarna innan Julafton, sönd den 20e dec och tisd den 22a dec, så är man välkommen. Det gäller att boka in sig i tid.

ENG: Welcome this year again to our veggie christmas buffé. Time and dates you find above. We promise at least 20 dishes, last year it anyway became 37 so don't miss out, book your table in time to eat a meal of peace.


.


Saturday, November 28, 2009

Day 3, second report / Dag 3, andra rapportenEnglish: As a final touch of the festival, Vasudeva plugged the cannon of the swedish military tank with the Oki spoon.

Svenska: Som en sista touch på festivalen pluggade Vasudeva försvarets stridsvagnspipa med Oki-skeden.
.

Spoonrevolution @ Dreamhack, day 3 / Skedrevolutionen @ Dreamhack, dag 3ENG: Shyamananda got a few more seconds on stage infront of the 10 000 kids. The message was short and clear; "do something for the environment; buy a veggie pizza".

(Just when i started the camera the camera man on stage fell off the stage, thats why the S-word slipped through Shyamanandas lips, but the medics was waving to Shyama to continue his speech)

SVE: Shyamananda fick några fler sekunder på scenen framför de församlade 10 000 datakidsen. Hans budskap var kort och konsist; "Om du vill göra nåt för miljön, köp veggie pizza".

(Precis när jag startat kameran ramlade kameramannen ner från scen i ett brak och det var därför som "S"-ordet trillade ut ur Shyamas mun som man hör i början.)

.

Friday, November 27, 2009

Spoonrevolution @ Dreamhack, day 2 / Skedrevolutionen @ Dreamhack, dag 2English: Today the spoon-angels flapped their wings...

Svenska: Idag flaxade sked-änglarna med sina vingar...Eng: ...and interviewed the gamers about their perspective on environmental issues...

Sve: ...och intervjuade spelarna om deras perspektiv på miljöfrågor...


Eng: We also got reinforcement from Gothenburg, namely Josie.

Sve: Vi fick också förstärkning från Göteborg, nämligen Jossan.

.

Thursday, November 26, 2009

Day one, third report / Dag ett, tredje rapportenEnglish:
Vasudeva has just come with food that he cooked with love. If you want to taste that kind of food and happen to be in Gothenburg on saturday, I suggest you attend our saturday feast at 5 p.m. Sing mantras, listen to true philosophy and as I said, taste the food. http://www.nimai.info/nimaihouseaddress.htm

Svenska: Vasudeva har precis kommit med mat han lagat med kärlek. Om du vill smaka sådan mat och råkar befinna dig i Göteborg på lördag, föreslår jag att du deltar i vår lördagsfest kl 17.00. Sjung mantran, lyssna till sann filosofi och som sagt, smaka maten. http://www.nimai.info/nimaihouseaddress.htm

.

Day one, second report / Dag ett, andra rapportenEnglish:
Me and Vasudeva rocked the big stage. :)

Svenska: Jag och Vasudeva rockade den stora scenen. :)

.

Spoonrevolution at Dreamhack - Day 1 / Skedrevolutionen på Dreamhack - Dag 1English: The huge crowd has entered.

Svenska: Den stora massan har intagit hallarna.Eng: Life at the display spot. In the back you see Cliff, who really takes good care of us here.

Sve: Livet i montern. I bakgrunden ser ni Cliff, som verkligen tar bra hand om oss under vistelsen.Eng: Vasudeva ran into his little sister...

Sve: Vasudeva sprang in i sin lillasyster...Eng: If you manage to get the airplane offground in the simulator, you win a t-shirt. Guess who did!

Sve: Lyckas man lyfta planet ovan marken i simulatorn, vinner man en t-shirt. Gissa vem som gjorde det!Eng: We have been granted 5 minutes on the big stage about one hour from now. So we are sitting and preparing.

Sve: Vi har tilldelats ett 5 minuters intag av stora scenen. Sitter nu och planerar detta.

.