Monday, June 27, 2011

Children of the same soil / Barn av samma jord"We shall relish being in the company of His (Krishna's) devotees. We have found children of the same soil - we are meeting our home associates. If our internal satisfaction is of that type, we are holding something of a safe position. We want to recognize our home, but we are now traveling in a foreign land. We should try to find the inner feeling of our hearts, without wanting some miracle."

-Srila Sridhara Maharaj
.

Friday, June 24, 2011

Quality and quantity / Kvaliet och kvantitet"Quality is when someone takes Krishna to heart, quantity is when many people do that."

-Gurumaharaj Paramadvaiti
.

Thursday, June 16, 2011

Praise and critique / Beröm och kritik


Srila Bhaktisiddhanta

English: Srila Bhaktisiddhanta, a great teacher in our tradition, said that those who praise you are your worst enemies while those who criticize you are your best friends. When someone criticizes you, you get a chance to become humble but when someone praises you, you become proud.

Svenska: Srila Bhaktisiddhanta, en stor lärare i vår tradition, sa att de som berömmer dig är dina värsta fiender medan de som kritiserar dig är dina bästa vänner. När någon kritiserar dig får du en möjlighet att bli ödmjuk, men när någon berömmer dig blir du stolt.


Gurumaharaj & Vaiyasaki

Eng: Some autumns ago in Vrindavan, India, the famous kirtan singer Vaiyasaki was visiting my Gurumaharaj's temple. After he had been singing that evening, Gurumaharaj praised him as one of the world's leading kirtan singers and encouraged him to go on a kirtan tour and visit the temples of our mission. Vaiyasaki immediately acknowledged and told everyone in the assembly that this is how a real vaishnava speaks. He simultaneously praises and encourages.

Sve: För några höstar sedan i Vrindavan, Indien, var den kända kirtan-sångaren Vaiyasaki på besök min Gurumaharajs tempel. Efter att han hade sjungit den kvällen berömde Gurumaharaj honom som en av världens ledande kirtan-sångare och uppmuntrade honom att åka på turné och besöka alla tempel i vår mission. Vaiyasaki uppmärksammade genast och sa till alla församlade att så här talar en riktig vaishnava. Han berömmer och uppmuntrar samtidigt.


Chapati

Eng: The other day I was making chapatis and one friend praised me for my skills at it. It was actually beginner's luck but I absorbed the praise and the next day I was standing puffed up by stove. The chapatis didn't get puffed up that day though, they burned.

Sve: Här om dagen gjorde jag chapatis och en vän berömde mig för mina färdigheter i detta. Det var faktiskt nybörjartur men jag absorberade lovorden och nästa dag stod jag uppblåst vid spisen. Dock blev inte chapatisarna uppblåsta den dagen, de brände.Eng: I'm now trying to put together the points from the three little notes above. I see that the kind words of my friend made me proud, but I would feel uncomfortable to call him my worst enemy. Combining the wisdom of the two first notes, I suggest: Don't see a complement as a confirmation only, but also as a challenge. A word of praise is coming your way. Now can you handle that? Can you avoid becoming proud and instead recognize that it's only by God's grace that we can succeed in anything? Can you see it as an encouragement for further service?

Did you make it? Wow, what a great person you are! (Just testing you, ha ha!)

Sve: Jag försöker nu sätta samman poängerna från de tre små anteckningarna ovan. Jag ser att de vänliga orden från min vän gjorde mig stolt, men jag skulle känna mig obekväm med att kalla honom min värsta fiende. Efter att ha kombinerat visdomarna från de första två styckena, föreslår jag: Se inte en komplimang som endast en bekräftelse, utan också som en utmaning. Ett lovord kommer flygande åt ditt håll. Kan du hantera det? Kan du undvika att bli stolt och istället erkänna att det bara är genom Guds försyn som kan något åstadkommas över huvud taget. kan du se det som en uppmuntran för vidare tjänst?

Lyckades du? Wow, vilken fantastisk person du är! (Testar dig bara, ha ha!)
.

Thursday, June 9, 2011

2 veckor på nimai / 2 weeks in Nimai

Programmet för två veckor framöver, här på Nimaihuset. Så spring ut i sommarregnet och in på Nimaihuset, för inspiration och spännande smakupplevelser. Kom, kom!

Onsdagar 18.30 – 20.30 Föredrag
15/6 ”Children and spirituality” med Arci

Torsdagar 18.30 – 20.30 Studiecirkel
Bhagavad Gita med Magnus

Lördagar 17.00 – 20.30 Satsang
Föredrag, festmat och musikupplevelser
11/6 Föredrag ”Yoga vs droga” med Chris
18/6 Föredrag ”Is illusion only an illusion?” med Makhan Chor

Wednesday, June 8, 2011

Omfamna motgångarna / Embrace your problemsSVENSKA:
Livet är som en trädgård och du och jag måste bli livets ständiga trädgårdsmästare. Srila Atulanandana Acarya skriver i ”Anledning att finnas”, några sidor poetiskt hop(p)flätade ord som finns här på Nimaihuset för dig som törstar efter sanningsord i sommarvärmen, att livet måste mötas av motgångar och förluster för att kunna blomma, ”som man beskär fruktträd för att de ska bära mera frukt; som man beskär rosenbusken för att rosen ska bli starkare”.


Motgångar och förluster öppnar våra hjärtan, våra ögon och öron för andra möjligheter, andra vägar i livet som vi kan ge oss ut på upptäcktsfärd längs. Vägar som först kan tyckas snåriga. Men bland snåren kommer du finna undangömda, bortglömda blommor. Du behöver bara rensa bort ogräset i hjärtat först.
(Och hänger du med oss ut på landet finns där också ogräs att rensa. Det är ett schysst tillfälle till meditativ ogräsrensning i såväl trädgårdsbäddarna, som i hjärtat.)


Utan motgångar och förluster hade du och jag fortsatt längs asfalterad motorväg i maximal hastighet och missat blommorna på vägen. För med fartvind i håret ägnar vi väl inte en tanke på att sakta ner. Motgångar och förluster är Gud som, av ren kärlek och välmening, lägger krokben för oss. Det är bara tack vare problem som vi utvecklas mentalt och andligt, som Scott Peck skriver i sin bok ”Den smala vägen”. Med den kunskapen gör det inte så mycket att vi skrapar upp knäna och det svider, för vi vet att bakom lidandet ligger en omtanke om att vi ska utvecklas mentalt och andligt.


När Beethoven var 26 år började han uppleva hörselproblem, som senare övergick i total dövhet. Men han hade en stor passion för musik, så trots den motgång han möttes av fortsatte han och komponerade några av sina största verk efter han förlorat sin hörsel. Beethoven visade oerhörd beslutsamhet och genomförde sin längtan att få komponera musik. Hans beslutsamhet och passion för att komponera musik är ett gott exempel på att om hjärtat är med i det du tar dig an så kommer du att finna lösningar, även i motgångarna. Så känn efter vilka frågor ditt hjärta bultar några extra slag för, vilka frågor som är dina hjärtefrågor och kämpa för dem. Jag kan ge dig en hint om att i alla människors hjärtan finns en längtan att sluta orsaka andra levande individer smärta, att bli vegetarian. Det är jag absolut övertygad om. Och att bli vegetarian är en cool början på resten av ditt liv.

Att ta sig an ett problem börjar med att omfamna det, inte att skjuta det ifrån sig och neka det. Att acceptera den situation vi är i och sanningen sätter vi oss i en position där vi kan lära oss och göra framsteg. Och när du möts av motgångar, minns att flygplanet inte lyfter med vinden, utan mot.Hälsningar
//Josefine

---------------------------------------------------------------------------------

IN ENGLISH:
Life is like a garden and you and I have to become life’s constant gardener. Srila Atulanandana Acarya writes in “Reason for being”, a few pages poetic and hopeful interlaced words you can find here at the Nimai house, that life must meet setbacks to flower, “as if pruning the fruit tree to improve its fruit; as if pruning the rose bush to strengthen the rose”.


Setbacks will open our hearts, our eyes and ears for other possibilities, other roads in life to travel. Roads that may appear jungly at first. But among the bushes you will find hidden, forgotten flowers. You only need to clean out the weed in your heart first. (And if you will come with us to the farm, there is also weed to clean out. It is a nice opportunity for meditative weeding as well in the flowerbeds, as in the heart.)Without setbacks you and I would have continued along the highway at maximum speed and missed the flowers by the road. Because with the wind in the hair we hardly devote a thought to speed down. Setbacks are God who, by pure love and good intention, sabotages our plans. Since, “it is only because of problems that we grow mentally and spiritually”, as Scott Peck writes in his book “The road less traveled”. And with that knowledge it doesn’t matter so much that we scrape up our knees and that it hurts, because we know that behind the suffering there is a concern for us to grow mentally and spiritually.


When Beethoven was 26 years old, he started experiencing hearing problems, which later became total deafness. Yet, Beethoven went on to compose some of his greatest works after his hearing loss. He had a strong passion for music, and even though everything seemed to be going against him, he showed tremendous determination to overcome his challenge and fulfill his desire to compose. He sat a good example and showed that if the heart is within your activities, you will find solutions, even in adversity. So discover what your heart wants and fight for it. I can give you a hint that one desire in everyone’s heart is to stop causing pain to other living being, to
become a vegetarian. I am absolutely convinced by that.

Challenging a problem begins with embracing it rather than resisting it. Accepting the truth about what is so places us in a position to learn and move forward. And when everything seems to be going against you remember that the airplane takes off against the wind, not with it.Greetings
//Josefine
.