Friday, February 29, 2008

The spring is here/Våren är kommenEnglish:
Look how beautiful the flowers turn towards the sun, towards the light. We should all follow their example.

Yesterday, one lunchguest was very excited about the arrival of the spring. This reminded me of the thirtyfith text of Bhagavad-gita's tenth chapter, where Sri Krishna, God Himself, among other things tells Arjuna:


"...of seasons I am flower-bearing spring."

Svenska:
Se så fint blommorna vänder sig mot solen, mot ljuset. Alla borde vi följa deras exempel.

Igår hade en lunchgäst fjärilar i magen över vårens ankomst. Jag mindes då trettiofemte versen i Bhagavad-gitas tionde kapitel, där Sri Krsna, eller Gud själv, bland annat säger till Arjuna:

"...av årstider är Jag den blomsterrika våren."

Thursday, February 28, 2008

Art therapies/Konst-terapierEnglish: The previous days we published a website about the Conscious Art therapies. Check it out, but be aware, you might get inspired!

http://art-therapies.weebly.com/

Svenska: I dagarna lade vi upp en hemsida om Medveten Konst-terapierna. Kolla in den, men se upp, det kan hända att du blir inspirerad!

http://medvetenkonst.weebly.com/

Wednesday, February 27, 2008

Study visits/StudiebesökEnglish: Yesterday there was one group of high school students here on a study visit. They were interviewing Vasudeva about the Krishna Conscious movement (on the picture above).

Later we also went on a study visit. We went to see our friends Mauricio (far left) and Fax (far right) play in a drama with some other actors, at Angereds Teater. (on the picture below)

Svenska:
Igår hade vi en grupp gymnasie-elever på studiebesök. De intervjuade Vasudeva om den Krishna-medvetna rörelsen (på bilden ovan).

Senare var vi själva på ett studiebesök. Vi gick för att se våra vänner Mauricio (längst till vänster) och Fax (längst till höger) spela i en teaterpjäs med några andra skådespelare på Angereds Teater. (På bilden nedan)


Tuesday, February 26, 2008

BhaktisiddhantaEnglish: Yesterday we celebrated the appearance day of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, our Guru's Guru's Guru. In one way we can call him our great grandfather.

We offered him delicious food, sang his glories and read about his life. We also watched the very interesting documentary "The Universal Teacher" about him.

Svenska: Igår firade vi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupadas födelsedag. Han är vår Gurus Gurus Guru, så man kan kalla honom vår farfars far.

Vi offrade honom läcker mat, sjöng till hans ära och läste om hans liv. Vi såg också den intressanta dokumentären "The Universal Teacher" om honom.

Friday, February 22, 2008

Funny comic in the newspaper/Rolig serie i tidningenEnglish: Two days back there was a funny comic strip (by Franz Ung) in one of the city's free newspapers. It really tells it like it is. Even the people who try to be strange think that we are strange. But hey, we are just trying to spread love! =D

Svenska: I förrgår var det med en rolig seriestripp (av Franz Ung) i en av stadens gratistidningar. Den berättar verkligen hur det är. Till och med de som anstränger för att vara konstiga, tycker att vi är konstiga. Men hallå, vi försöker ju bara sprida kärlek! =D

Thursday, February 21, 2008

Nityananda festival on saturday!/Nityananda-festival på lördag!English: We heartily welcome you to participate in the Nityananda feast here in the Nimai House on saturday, at 17 o' clock. There will be a big party-dinner, bhajans, words of wisdom and musical performances. There will also be a vedic ceremony called abhishek that everyone is welcome to take part of.

Svenska: Hjärtligt välkomna till Nimaihuset på lördag och fira Nityananda med oss. Vi börjar klocklan 17.00. Det blir en stor kalasmiddag, bhajans, föredrag och musikframträdande. Dessutom kommer det genomföras en vedisk ceremoni kallad abhishek som alla är välkomna att delta i.English: Here is a picture from yesterday on Vasudeva performing arati in our temple/meditation room.

Svenska: Här är en bild från igår på Vasudeva genomförandes en arati i vårt tempel/meditationsrum.

Wednesday, February 20, 2008

The Inbounders took off two days back/Inboundarna gav sig av i förrgårSvenska:
I måndags morse åkte Brahma till Indien tillsammans med sin mamma Anette, herr Roger, Amy och Curt. De flesta av dem ska stanna i en månad och besöka många heliga platser.

Bilden är tagen på hållplatsen Korsvägen där alla utom Curt samlades och tog flygbussen till Landvetter.

Kolla in Inbound Yoga-sidan här till höger bland länkarna för att få mer information om kommande resor du kan följa med på. Närmast är en resa till Sydamerika (Peru/Ecuador) i maj.


English:
On the monday Brahma went to India together with his mother Anette, mr. Roger, Amy and Curt. The most of them will stay for a month and visit many sacred places.

The picture is taken at the bus stop "Korsvägen" where they all, except for Curt, met to take the bus to the airport.

Check out the Inbound Yoga-page among the links here to the right to get information about upcoming travels that you can join. Next up is a trip to South America (Peru/Ecuador) in May.

Tuesday, February 19, 2008

Inspirerande bilder!/Inspiring pictures!

English: Everybody need some inspiration sometimes, and why not get some new inspiration by looking at some pictures? I´m not that artistic but I´m going to share with you two pictures that inspire me.
At the first pictures you see Krishna when he lets mother Yasoda bind him with her love. It's very special to me since it was one of the first pictures I saw of Krishna and I thought it was amazing.
At the second picture you see my Gurudeva. Nobody inspires me like he does, if I just look at a picture of him all my inspiration comes back. This picture was taken last summer and it´s so beautiful. If you want some more inspiration from Gurudeva you can download his lectures from http://www.bapcast.org/.
And ofcourse you´re always welcome to Nimaihuset for further inspiration!
Gurudeva ki jay!
Haribolo!
/bhaktin Johanna

Svenska: Alla kan vi ibland behöva få lite inspiration, och varför inte få lite ny inspiration genom att titta på några fantastiska bilder? Jag är inte så konstnärlig av mig men jag tänkte dela med mig av två bilder som gör mig inspirerad.
På den första bilden ser ni Krishna som låter sig bindas av moder Yasodas kärlek, den är väldigt speciell för mig eftersom det var en av de första bilderna på Krishna som jag såg och jag tyckte att den var så obeskrivligt vacker.
På den andra bilden ser ni min Gurudeva. Ingen inspirerar mig som han gör, det räcker med att titta på en bild av honom så kommer all inspiration tillbaka. Just denna bilden togs i somras och den är så fantastiskt vacker. Vill du ha mer inspiration från min Gurudeva så hittar du hans föredrag på http://www.bapcast.org/.
Ni är självklart alltid välkomna till Nimaihuset också för ytterligare inspiration.
Gurudeva ki jay!
Haribolo!
/bhaktin Johanna

Sunday, February 17, 2008

Frågor och svar / Questions and aswers


Våran Guru är varje söndag tillgänglig på ett chatt program då han delar med sig av sina upplevelser och visdommar. Det är öppet för alla att vara med. ladda ner programmet här
Gurudeva Paramadvaiti livs biografi kan ni läsa härHär följer några frågor och svar ifrån Gurumaharaj. Saxat ur den senaste artikeln på www.vrinda.se (Manah Shiksha Matajees hemsida)


Vad gör själen lycklig?

Att vara aktiv i osjälvisk kärleksfull tjänst.

Vem är den farligaste tidsslukaren?

Det är teven, som slukar alla som tittar på den.

Vad är det mest okänsliga man kan göra mot barnen?

Döda dem innan de ens fått föds

Vem är Gud?

Gud är den som existerar av sig själv och för sig själv; den som är alla orsakers orsak; den som uppehåller alla. Han är den som låter sig fångas endast av kärlek; den som är skaparen; som har allt under kontroll och är njutaren av allt. Gud är den som är vittne till allt och allas välönskande beskyddare; den som känner det förflutna, nuet och framtiden. Han är den som gav oss den fria viljan för att kunna välja mellan utnyttjande, likgiltighet och hängivenhet.

Vad är den heliga friheten?
Att kärleken är frivillig och alla är inbjudna.

Vem är min fiende?

Var inte så uppblåst! Du är inte så viktig för någon att de skulle betrakta dig vare sig som vän eller fiende. Det är bara när dina intressen går emot deras som de försöker att försvara sina intressen mot dina. De enda fienderna finns inom dig själv; din egoism och dess representanter i form av de okontrollerade sinnena.

Vad är ett helgon?

Det är en person som inte drar fördelar av någons svagheter, utan har medlidande med honom eller henne och inspirerar till att övervinna dessa svagheter. Det är en som inte finner nöje i andras olycka; en som är en outtömlig källa av medlidande; en som inte spekulerar i sanningen, en som inte begränsar den obegränsade sanningen; en som är strikt med sig själv, men barmhärtig mot andra. Det är en som älskar sanningen mer än allt annat; en som bär Guds namn i sitt hjärta, utan vare sig hyckleri eller falskhet; en som känner ånger över sina fel och är ödmjuk och ömsint. Det är en som inte gör skillnad på de behövande när han eller hon delar med sig av sitt budskap; en som bär ut budskapet i "Bhagavad-gita som den är", och för den skull är mycket kär för Krishna. Det är den person som inte skapar ängslan och ångest hos någon annan.


Var finns den främsta tillflykten?
Det finns där den största uppenbarelsen av Guds förtroliga vilja finna.

Hur kan man lära känna denna förtroliga vilja?

Genom att be om nåd, orsakslös nåd.


english:


Our Guru is available every sunday on a chat forum, there he shares with us his wisdom and realizations and its open for everyone to participate. Download the program here
Read and see classes with Gurudeva Paramadvaiti here

the following is questions and answers by our Gurumaharaj

What makes the soul happy?
To be engaged in unselvish loving service

Who is the most dangerous timekiller?
Its the TV, that devours all that watches it

What is the most horrible thing you can do to a child?
Kill them before they are born

Who is God?
God is the one who exists by himself and for himself; he who is the cause of all causes; He that maintains all. He is the one that is captured by love alone; he who is the creator; that has everything under his controll and is the enjoyer of all. God is he who is the witness to everything and is everyones wellwishing protector; he who knows the past, present and future. He gave us the free will so we can choose between exploitation, indifference and dedication.

What is the holy freedom?
That love is voluntary and everyone is invited

Who is my enemy?
Don´t be so puffed up! You are not so important to anyone that they will see you as a friend or enemy. Its only when your interests goes against their interests they try to defend their interests against yours. The only enemy is inside yourself; your egoism and his representatives in the form of uncontrolled senses
Who is a saint?
It is a person that does not take advantage of others weaknesses, but rather has compassion him or her and inspire to overcome this weakness. It is one that is not amused by others distress; one that is an unending source of compassion; one who does not speculate with the truth, one that does not limit the limitless truth; one that is stict with himself but mercyfull with others. It is one that loves the truth more than anything else; one that carries Gods name in the heart, without hypocracy; one that feels regret of his missdoings and one that is humble and caring. its is one that does not distinguish amongs the needy when he or she is sharing the message; one who distributes the message in "Bhagavad Gita as it is", and because of this is very dear to lord Krishna. It is the person that does not creat anxiety and fear amongst any other.

Where we can find full refuge?
Where you can find the highest revelation of the most confidential will of God.

Who can you get to know this most confidential will?
By praying for mercy, causeless mercy.Thursday, February 14, 2008

Material beauty / Materiell skönhetENG: This picture reminded me of an old tale about beauty...

Once upon a time there was a king. He saw a beautiful girl. He asked her to let him enjoy her beauty. She told the king to wait two weeks and then return so that she could make herself ready. The king was not so happy about it but agreed. After two weeks passed he returned but could not find the girl. There was only a pale skinny lady looking like she was dying. He asked her about the young beautiful girl. She nodded and brought the king to a small house. She took him down in the basement and showed him several calypots. The king was confused. Then she opened the lid of the pots and a horrible smell came out. "Here you have my beauty" she said. The king became angry and screamed; "I didnt come here to smell shit! I am looking for a most beautiful girl". The skinny lady said; "Thats me you met two weeks ago. You asked for my beauty so I have eaten only purgative (cleansing) food and saved all my bodily liquids that has come out."

So to connect this to the picture; Imagine the most beautiful person you know. Then imagine this person without skin. Ujujuj! Fortunatly for the guy on the picture its only a tatoo, in other case it would probably have been more bloody.

So much for material beauty.

Coming soon... "Spiritual Beauty"SV: Denna bild påminde mig om en gammal berättelse om skönhet...

Det var en gång en kung som såg en vacker flicka. Han bad att få njuta av hennes skönhet och förenas med henne. Hon sade att kungen skulle vänta två veckor och sen komma tillbaka så hon skulle hinna göra sig redo. Kungen gick motvilligt med på detta och efter två veckor förflutit kom han entusiastisk tillbaka men han såg inte den vackra flickan. Istället såg han en skraltig dam, skinnet hängde och hon såg nästan döende ut. Han frågade efter den vackra flickan. Den skraltige damen nickade och förde med sig kungen till ett litet hus. Där förde hon ner kungen i källaren och visade honom flera lerkrukor. Kungen var förbryllad. Den skraltige damen lyfte på locket till krukorna och en stank utan like spred sig i rummet, hon sa "Här har du min skönhet". Kungen förbannade den skraltige damen och skrek; "Var är den sköna flickan?!". Damen svarade: "Jag är den flicka du mötte för två veckor sen, men du sa att du ville ha min skönhet så jag har ätit laxerande föda och sparat alla kroppsvätskor som kommit ut."

Så för att koppla det till bilden; Föreställ dig den vackraste människa du vet. Tänk sen att han /hon inte har något skinn på kroppen. Ujujuj! Som tur är för killen på bilden så är det bara en tatuering, annars hade det nog varit blodigare...

Så mkt för materiell skönhet.

Kommer snart... "Andlig skönhet"

Wednesday, February 13, 2008

Sri Advaita Acharya and secrets/Sri Advaita Acharya och hemligheterEnglish: Speaking of yesterday’s blog, how can we call something a secret if we tell about it?

We can say like that because the secret lies deeper than the apparent words. It’s a secret even if you can see the Bhagavad-gita every time you pass by the Hinduism-shelf at the library. To get to know the secret it takes more than to just look at the printed words. It takes that you devote yourself to the truth.

Today we remember and celebrate the appearance day of Sri Advaita Acharya. He was praying for the Personal Absolute Truth (God) to descend and save mankind from the material slavery and so God did. Now we have this place called the Nimai House, named after the mentioned Personal Absolute Truth (God).

Welcome to celebrate with us, 18.00 tonight. =)

Svenska: På tal om gårdagens blogg, hur kan vi kalla något hemligt om vi berättar om det?

Vi kan säga på det sättet, för hemligheten ligger djupare än orden. Det är en hemlighet även om du kan se Bhagavad-gitan varje gång du går förbi Hinduism-hyllan på biblioteket. Att förstå hemligheten kräver mer än att titta på de tryckta orden. Det krävs att du hänger dig till sanningen.

Idag firar vi Srila Advaita Acharya. Han bad för att Personliga Absoluta Sanningen (Gud) skulle stiga ner och rädda mänskligheten från materiellt slaveri vilket Gud gjorde. Nu har vi det här stället som vi kallar Nimaihuset, döpt efter den nämnda Personliga Absoluta Sanningen (Gud).

Välkommen att fira med oss, klockan 18.00 ikväll. =)


Tuesday, February 12, 2008

Walter EidlitzEnglish: Walter Eidlitz came to Sweden after the second world war, and he brought from India the topmost secret of the spiritual world:

Every word is a song, every step a dance,
And the flute, Krishna's beloved friend,
Resounds from His lips.
Time, which flies so fast here,
Stands still there.
Only a few of the wise who wander upon earth
Know of this land.

Svenska: Walter Eidlitz kom till Sverige efter andra världskriget, och ifrån Indien hade han med sig den djupaste hemligheten om den andliga världen:

Varje ord är en sång, varje steg är en dans.
Och flöjten, Krishnas älskade vän,
tonar vid Hans mun.
Tiden, som här så snabbt skyndar undan,
stannar där kvar.
Endast få av de vise, som vandrar på jorden,
känner till detta land.

Monday, February 11, 2008

On non-violence/Angående icke-våldEnglish: I wrote a couple of days go about non-violence. Here is a picture illustrating this: the sweet young man Brahma standing next to a gun that cannot shoot. The secret is to be non-violent in ones wishes. When will only think of our own enjoyment, then we might sometimes wish others bad luck if their interest clashes with ours. So try to live in harmony with the rest of the whole and be happy.

Swedish: Jag skrev för några dagar sedan om icke-våld. Här är en bild som illustrerar detta: den ljuva unge mannen Brahma ståendes jämte en pistol som inte kan skjuta. Hemligheten är att vara icke-våldsam i sina önskningar. När vi bara tänker på vår egen njutning, önskar vi ibland andra illa när deras intresse krockar med vårt. Så, försök leva i harmoni med resten av helheten och var glad.

Sunday, February 10, 2008

Chanting and dancing saturday/Sjungande och dansande lördagEnglish: Yesterday there was a very special mood permeated the saturday feast. By chanting and dancing we expreienced the simple but deep happiness of being alive. The meaning of life isn't very complicated, just sing the names of Krishna, dance in ecstacy and eat His palatable prashadam. Of course, some more advices are there since we human beings are very complicated, but the essence is this.

Welcome.

Svenska: Igår var genomsyrades lördagsfesten av en väldigt speciell stämning. Genom att sjunga och dansa upplevde vi den enkla men djupa lyckan i att vara levande. Meningen med livet är inte så komplicerad, bara sjung Krishnas namn, dansa i extas och ät Hans deliciösa prashadam. Såklart finns det fler riktlinjer eftersom vi människor är väldigt komplicerade, men essensen är denna.

Välkommen.

Saturday, February 9, 2008

What kind of posters are Brahma putting up?/Vad är det för affischer Brahma sätter upp?

English: Look here and find out. If you don't know swedish but are interested in the yoga travel, just contact us: http://inboundyoga.blogspot.com/

Svenska: Kolla här: http://inboundyoga.blogspot.com/

Friday, February 8, 2008

Bhagavad-gita studies/Bhagavad-gita-studierEnglish: Yesterday we studied the Bhagavad-gita as usually on thursdays. We learned that to get spirituall knowledge the first steps are to cultivate humility, pridelessness, nonviolence, tolerance and simplicity.

We recommend you to try it out. Note that non-violence means to not be a source of anxiety for others (humans as well as animals) either by one's thoughts, words or actions (for example; don't eat meat!).

Svenska: Igår studerade vi Bhagavad-gita som vi brukar på torsdagar. Vi lärde oss att för att få andlig kunskap är de första stegen att odla ödmjukhet, blygsamhet, icke-våld, fördragsamhet och rättframhet.

Vi rekommenderar dig att pröva detta. Observera att icke-våld betyder att inte vara en källa till ängslan för andra (såväl djur som människor) varken genom sina tankar, ord eller handlingar (till exempel, ät inte kött!).