Monday, June 9, 2008

Follow up / UppföljareEnglish: Here is a follow up from last week's blog "Letter to the editor". Someone commented on it, and we would like to answer this comment.

The anonymous commentator first quotes from the text we published:

"...rootless, insecure and lost. We see it in the increasing sucide frequency, not least among youth, we see it in the lawlessness that spreads out and in the increasing number of patients with psychosomatic diseases."

And then he or she writes the following:

"I would rather think that this is about how society looks today, how the reductions are increasing, the gap between rich and poor increases, deteriorations in the school system, worse conditions for workers, lowered social assistance for people who actually needs it, etc. Hardly because we do not believe enough in God."

Here is our suggestion: Social welfare is important but not the most essential part of well-being, otherwise all rich people would be happy. To give food to the body, mind and intellect is not enough, we also have to feed the soul. The austrian psychiatrist Viktor Frankl observed during his time in concentration camps of nazi Germany that the ones who had faith in God had a better chance of surviving.


Here is a quote from a modern sage, Sripad Sadananda Svami:

"In the western world one easily mistakes the clothes for the actual figure. I mean the eternal atma and it's gross and fine bodily covers. You know that I value the social efforts in the western hemisphere very high. Yes, health care for old and sick, right to work, right to upbringing and education for all, all of this is good. protection for children, sick, weak and persecuted, it should be there, it must be there! - But if I observe these manifold efforts for welfare and higher standrard of living, it seems to me many times, as if a human fell into the sea and is at risk to drown, and many helpful people quickly run there - and with care they save - the drowning man's clothes. Eagerly, they save her glasses, her hat and coat and trousers and underwear, but her very self, the eternal atma, no one worries about, they let it sink."

(Atma means "inner self" in sanskrit)

Svenska: Här kommer en uppföljare på förra veckans blogg, "insändare". Någon har kommenterat den och vi vill svara på kommentaren.

Den anonyma kommentatorn citerade ett stycke ur texten vi publicerade:

"...rotlösa, otrygga och vilsna. Vi ser det i den ökande självmordsfrekvensen, inte minst bland unga, vi ser det i laglösheten, som breder ut sig och i det ökande antalet patienter med psykosomatiska sjukdomar."

Sedan skriver han eller hon:

"Jag tror snarare detta handlar om hur samhället ser ut idag, hur nedskärningarna ökar, klyftorna mellan rika och fattiga ökar, försämringar inom skolan, sämre villkor på jobbfronten, sänkta skyddsnät såsom a-kassa, bidrag till folk som faktiskt behöver det och så vidare. Knappast för att folk tror för lite på gud."

Här är vårt förslag: Social välfärd är viktigt men inte den mest essentiella delen av välmående, annars hade alla rika människor varit lyckliga. Att ge mat till kropp, sinne och intellekt är inte nog, vi måste också ge näring åt själen. Den österrikiska psykiatriern och förintelse-överlevaren Viktor Frankl observerade under sin tid som fånge i nazi-Tysklands koncentrationsläger att de som hade en Gudstro hade större chans att överleva.

Här är ett citat från en modern vis man, Sripad Sadananda Svami:

"I västern förväxlar man så lätt kläderna med den verkliga gestalten. Jag menar den eviga atman och dennas grövre och finare kroppshöljen. Ni vet, att jag skattar de sociala strävandena i den västliga hemisfären mycket högt. Ja, vård åt gamla och sjuka, rätt till arbete för envar, rätt till uppfostran och utbildning för alla, det är alltsammans bra. Skydd åt barn, sjuka, klena och förföljda, det bör finnas, det måste finnas! - Men om jag betraktar dessa mångfaldiga ansträngningar för välfärd och högre levnadsstandard, så tycks det mig mången gång, som om en människa fallit i sjön och är i stor fara att drunkna, och andra hjälpsamma människor skyndar till - och räddar med omsorg - den drunknande människans kläder. De räddar ivrigt hennes glasögon, hennes hatt och rock och byxor och kalsonger, men om henne själv, om den eviga atman, bekymrar sig ingen, den låter de gå under."

(Atma betyder "inre själv" på sanskrit)
.

2 comments:

 1. Jag vet att det är tråkigt med kommentarer som håller med, men jag gör det iaf.
  Skillnaden mellan att tro och inte göra det visar sig just då a-kassan sänks, då sjukvården försvinner och våra barn får en bedrövlig skola.
  Då kan vi välja att ge upp och deppa ihop eller faktiskt tro på något.

  ReplyDelete
 2. Kanske är det ordet gud som stör kommenteraren till det förra inlägget i ämnet? Men om vi tänker oss gud, som den ju faktiskt beskrivs, som allt, alltså hela allt vi vet om och även det vi inte vet om. Kalla det naturen, kosmos, vad du vill. Om vi tänker oss Gud (vilken som helst av dem),i den bemärkelsen då. Om människor har tro till det vi är i, ser enhet, allt berör även mig, så är jag säker på att situationen i samhället skulle se annorlunda ut.

  Jag tycker det är glasklart att det är inställningen hos dem som "bestämmer hur reglerna ska vara" som formar politiken. Om gud, så som jag beskrev den tidigare, vore i människors hjärtan, istället för pengar och saker, så skulle det tas mer hänsyn, inte bara till människor, men allt annat i denna helheten vi lever i.

  ReplyDelete