Monday, January 17, 2011

Have heart and be happy / Ha hjärta och var lyckligEnglish: We all have heart. But what do we have in our heart? To have and give heart means that we should know our heart. Usually such topics remain as an interesting thought while reading a selfhelp book, some wise advice we never really work with. Usually going to work or school and all such duties take over and we forget the real work, the work that will bring meaning to all other duties. Working with our own values and acknowledging our own strengths and weaknesses. And the daily work to remind ourselves that what we are actually working for is for being happy and making others happy, so why not be happy right now and make others happy right now?

To be able to be happy just like that requires according to my logic that we must have a clear idea of how well the values in our heart, be it personal or universal, go with our activities in the NOW. Many go to work to be able to maintain their family happiness but when they come home they are stressed and irritated and miss out to give love and peace to those whom they had set out to work for in the first place. This situation appears when one is not living in the NOW, meaning one is not conscious about the values within the heart. Then it doesnt matter how grand and beautiful the goal is that we are working for, we missed the road.

So the tip of the day is to make a map of your inner landscape. Ask yourself questions about the most meaningful in life and answer them, feel them, get them out of the shadows. And most important, don't answer what you think would be the best answer or most ideal to feel. Answer what you feel, even if it is not a completely spiritual and saintly feeling. Spit it out. Only by being 100% honest you will see the road. That's quite obvious.

Some suggestions for questions to ask yourself (the good old pen and paper works really good for this):

1. make a list of your top 30 values in life (or 100 if you are really serious, but not less than 30). (a value can be anything that you like, appreciate or love in life and in your own personality. For example life goals, ideals, qualities, talents, atmospheres, special kind of associations, activities, personal behaviour etc etc)

2. How do you interact with others, both new and old acquaintances? Alt. How do you interact with people you have a hard time of dealing with? Do you let your emotions control or are you handling the situation and acquintance respectfully?

3. What triggers unbalance in your life?

4. What triggers balance in your life?

5. How do you act when life feels unbalanced vs when you feel balanced?

6. When you do something you know is not good for neither you nor anyone else you go against your heart. What could be the cause for such a behaviour? How is your mental status and behaviour patterns in periods when you just don't have the energy to resist "babylon's" pressure?

7. List some people you know and think out what you could do for them individually. What could they need help with or what could you say to make their day more bright? Maybe just to give a gift?

So these are just examples of questions one can ask oneself. And always remember karate kid; "wax on, wax off", it is only hard work that will yield some result in this game. Don't expect results if you are not ready to really work with yourself everyday.

//Vasudeva dSvenska: Vi har alla hjärta. Men vad har vi i hjärtat? För att ha och ge hjärta måste vi känna vårt hjärta. Oftast blir detta inte till mer än en intressant tanke under läsningen av en självhjälpsbok, ett klokt råd vi aldrig tar till oss och arbetar med. Vanligtvis tar arbete, skola och alla sådana plikter över och vi glömmer det verkliga arbetet, det som ger mening åt alla de andra plikterna. Arbetet med våra värderingar och erkännandet av egna starka sidor och svagheter. Och det dagliga arbetet att påminna oss själva om att det vi arbetar för är för att bli lyckliga och göra andra lyckliga, så varför inte vara lyckliga just nu och göra andra lyckliga just nu?

För att kunna bli lycklig bara sådär krävs enligt min logik att vi behöver ha klart för oss hur pass bra våra värderingar i hjärtat, vare sig personliga eller universella, går ihop med våra handlingar i NUET. Många går till jobbet för att kunna upprätthålla familjelyckan men när de kommer hem är de stressade och irriterade och missar att ge kärlek till de som de gick ut och jobbade för från första början. Denna situation infinner sig när man inte lever i NUET, vilket innebär att man inte är medveten om sitt hjärtas värderingar. Då spelar det ingen roll hur stora och vackra mål vi satt upp, vi har missat vägen.

Så dagens tips är att göra en karta över ditt inre landskap. Ställ frågor till dig själv om det som betyder mest i livet och besvara dem, känn dem, få ut dem ur skuggorna. Och viktigast av allt, svara inte vad du tycker skulle vara det bästa svaret eller det mest idealiska att känna. Svara vad du känner, även om det inte är en helt andlig och helgonlik känsla. Ut med det. Bara genom att vara 100% ärlig kan man se vägen. Det är ganska uppenbart.

Några förslag på frågar att ställa sig själv (gamla goa pennan och pappret fungerar jättebra för det här):

1. Gör en lista på dina 30 viktigaste värderingar i livet (100 om du är väldigt seriös, men minst 30). (en värdering kan vara vad som helst du gillar, uppskattar eller äslkar i livet och i din egen personlighet. Till exempel livsmål, ideal, kvaliteter, talanger, atmosfärer, speciella umgängen, aktiviteter, personligt uppförande etc.)


2. Hur vill du interagera med andra, både nya och gamla bekanta? Alt. Hur interagerar du med människor du har svårt för. Låter du dina känslor styra eller hanterar du situationen och den bekanta med respekt?

3. Vad orsakar obalans i ditt liv?

4. Vad orsakar balans i ditt liv?

5. Hur agerar du när livet känns obalanserat vs. när du känner dig balanserad?

6. När du gör något som du vet inte är bra varken för dig sjävl eller någon annan går du emot ditt hjärta. Vad skulle kunne vara orsaken till ett sådant beteende? Hur ser ditt mentala tillstånd beteendemönster ut under perioder då du bara inte kan stå emot "babylons" påtryckningar?

7. Lista några personer du känner och tänk ut vad du kan göra för dem individuellt. Vad kan de behöve hjälp med och vad skulle du kunna säga för att göra deras dag ljusare? Kanske bara ge en gåva.

Detta är bara några exempel på vad man kan fråga sig själv. Och kom alltid ihåg karate kid; "wax on, wax off", det är bara genom hårt jobb man uppnår resultat i den här leken. Vänta dig inga resultat om du inte är redo att arbeta med dig själv varje dag.

//Vasudeva d


.

No comments:

Post a Comment