Sunday, February 17, 2008

Frågor och svar / Questions and aswers


Våran Guru är varje söndag tillgänglig på ett chatt program då han delar med sig av sina upplevelser och visdommar. Det är öppet för alla att vara med. ladda ner programmet här
Gurudeva Paramadvaiti livs biografi kan ni läsa härHär följer några frågor och svar ifrån Gurumaharaj. Saxat ur den senaste artikeln på www.vrinda.se (Manah Shiksha Matajees hemsida)


Vad gör själen lycklig?

Att vara aktiv i osjälvisk kärleksfull tjänst.

Vem är den farligaste tidsslukaren?

Det är teven, som slukar alla som tittar på den.

Vad är det mest okänsliga man kan göra mot barnen?

Döda dem innan de ens fått föds

Vem är Gud?

Gud är den som existerar av sig själv och för sig själv; den som är alla orsakers orsak; den som uppehåller alla. Han är den som låter sig fångas endast av kärlek; den som är skaparen; som har allt under kontroll och är njutaren av allt. Gud är den som är vittne till allt och allas välönskande beskyddare; den som känner det förflutna, nuet och framtiden. Han är den som gav oss den fria viljan för att kunna välja mellan utnyttjande, likgiltighet och hängivenhet.

Vad är den heliga friheten?
Att kärleken är frivillig och alla är inbjudna.

Vem är min fiende?

Var inte så uppblåst! Du är inte så viktig för någon att de skulle betrakta dig vare sig som vän eller fiende. Det är bara när dina intressen går emot deras som de försöker att försvara sina intressen mot dina. De enda fienderna finns inom dig själv; din egoism och dess representanter i form av de okontrollerade sinnena.

Vad är ett helgon?

Det är en person som inte drar fördelar av någons svagheter, utan har medlidande med honom eller henne och inspirerar till att övervinna dessa svagheter. Det är en som inte finner nöje i andras olycka; en som är en outtömlig källa av medlidande; en som inte spekulerar i sanningen, en som inte begränsar den obegränsade sanningen; en som är strikt med sig själv, men barmhärtig mot andra. Det är en som älskar sanningen mer än allt annat; en som bär Guds namn i sitt hjärta, utan vare sig hyckleri eller falskhet; en som känner ånger över sina fel och är ödmjuk och ömsint. Det är en som inte gör skillnad på de behövande när han eller hon delar med sig av sitt budskap; en som bär ut budskapet i "Bhagavad-gita som den är", och för den skull är mycket kär för Krishna. Det är den person som inte skapar ängslan och ångest hos någon annan.


Var finns den främsta tillflykten?
Det finns där den största uppenbarelsen av Guds förtroliga vilja finna.

Hur kan man lära känna denna förtroliga vilja?

Genom att be om nåd, orsakslös nåd.


english:


Our Guru is available every sunday on a chat forum, there he shares with us his wisdom and realizations and its open for everyone to participate. Download the program here
Read and see classes with Gurudeva Paramadvaiti here

the following is questions and answers by our Gurumaharaj

What makes the soul happy?
To be engaged in unselvish loving service

Who is the most dangerous timekiller?
Its the TV, that devours all that watches it

What is the most horrible thing you can do to a child?
Kill them before they are born

Who is God?
God is the one who exists by himself and for himself; he who is the cause of all causes; He that maintains all. He is the one that is captured by love alone; he who is the creator; that has everything under his controll and is the enjoyer of all. God is he who is the witness to everything and is everyones wellwishing protector; he who knows the past, present and future. He gave us the free will so we can choose between exploitation, indifference and dedication.

What is the holy freedom?
That love is voluntary and everyone is invited

Who is my enemy?
Don´t be so puffed up! You are not so important to anyone that they will see you as a friend or enemy. Its only when your interests goes against their interests they try to defend their interests against yours. The only enemy is inside yourself; your egoism and his representatives in the form of uncontrolled senses
Who is a saint?
It is a person that does not take advantage of others weaknesses, but rather has compassion him or her and inspire to overcome this weakness. It is one that is not amused by others distress; one that is an unending source of compassion; one who does not speculate with the truth, one that does not limit the limitless truth; one that is stict with himself but mercyfull with others. It is one that loves the truth more than anything else; one that carries Gods name in the heart, without hypocracy; one that feels regret of his missdoings and one that is humble and caring. its is one that does not distinguish amongs the needy when he or she is sharing the message; one who distributes the message in "Bhagavad Gita as it is", and because of this is very dear to lord Krishna. It is the person that does not creat anxiety and fear amongst any other.

Where we can find full refuge?
Where you can find the highest revelation of the most confidential will of God.

Who can you get to know this most confidential will?
By praying for mercy, causeless mercy.No comments:

Post a Comment