Wednesday, February 2, 2011

Death and consciousness / Död och metvetande


Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj

English: I'm right now editing some material from our Gurumaharaj that will eventually become an essay on preparing for death. Here some words from the introduction:

Every second in life is of equal importance, because it might be the last one. The final moment is precious, carrying a potential for union with the source of our being. Consciousness is a gift that we are meant to develop. When this treasure is preoccupied with the affairs of the material body, it’s necessarily confused. The fragile body is a constant cause for anxiety, but at the same time the field of our learning experience.

Death is a threat to our temporary existence. Being constantly threatened we ought to focus on our consciousness in its liberated state, free of the confinement in the cage of flesh and bones. It’s essential to distinguish between the body, the mind, the intellect, the false ego and the real ego.

-Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj


Think of death

Svenska: Jag är just i färd med att redigera material från vår Gurumaharaj som så småningom ska bli en uppsats om förberedelse för döden. Här några ord från inledningen:

Varje sekund i livet är lika viktig, för det kan vara den sista. Den sista stunden är dyrbar, ty den innebär en potential för ett möte med källan till vårt vara. Medvetande är en gåva vi är menade att utveckla. När denna skatt är distraherad av den materiella kroppens förehavanden, är den nödvändigtvis förvirrad. Den ömtåliga kroppen är en konstant källa till oro, men samtidigt fältet för vår utbildning.

Döden är ett hot mot vår tillfälliga existens. Då vi konstant är under hot borde vi fokusera på vårt medvetande i dess befriade tillstånd, lösgjort från fångenskapen i buren av kött och ben. Det är väsentligt att skilja mellan kroppen, sinnen, intellektet, det falska egot och det sanna egot.

-Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj
.

No comments:

Post a Comment