Thursday, December 16, 2010

Now or never... / Nu eller aldrig...

Let us meditate on the Now... / Låt oss meditera på Nuet...

Written by / Skrivet av: Brahma-Samhita das


English: To be concious means to be a part of the Now. But even though we are included in the Now we tend to drift astray, carried away by feverish nostalgia in thoughts of the past or stressed worries of the future. In this illusion we often dream of a prosperous future or we lament becasue times were better in our past.

Svenska: Att vara medveten är att vara en del av Nuet. men även om vi är inkluderade i Nuet tenderar vi att vilseledas av febril nostalgi i tankar om dåtiden eller stressig framtidsoro. I denna illusion drömmer vi ofta om en rik framtid eller så beklagar vi oss för att tiderna var bättre förr.

Eng: To be fixed on the Now is very difficult. The most simple has become complicated due to our complicated false ego that wants to be in control of the Now. In our attempts to control, we, our true selves, remain banned from the full glory of the Now.

The Now decides as it wills. We cannot control its forceful current that carries us wherever its whim may take us. Is it coincidence? Is it providence? Is it planned education or is it simply the mechanical reactions of our previous actions?

Sve: Att vara grundad i Nuet är väldigt svårt. Det enklaste har blivit komplicerat på grund av vårt komplicerade falska ego som vill vara i kontroll över Nuet. I våra försök att kontrollera förblir vi, våra verkliga jag, förvisade från Nuets fulla härlighet.

Nuet beslutar hur det vill. Vi kan inte kontrollera dess kraftfulla ström som bär med oss vart som helst utefter dess egna nycker. Är det sammanträffanden? Är det försyn? Är det planerad undervisning eller är det helt enkelt mekaniska reaktioner på våra tidigare handlingar?


Eng: The Now is the only thing that is. It contains everything and harmonizes everything. It carries the symmetry of the duality of life. As our life progresses from childhood to old age we experience a mixture of both happiness and sorrow. The moments we have a happy Now we take it for granted and when suffering confronts us we exclaim, Why me!? Why now?

But let us instead ask why the happy moment is so natural. Our desire for a joyful Now is indicating that joy is more then a part of the duality of life. The fakt that all conscious units strives to become blissful reveals that a conscious Now without bliss is unnatural and a result from our deviation from the attentive Now.

Sve: Nuet är det enda som är. Det innehåller allt och harmoniserar allt. Det bär med sig symmetrin av livets dualitet. I det att livet rör sig från barndom till ålderdom upplever vi en blandning av glädje och sorg. Stunderna då vi är lyckliga tar vi för givet och när lidande konfronterar oss brister vi ut i: Varför jag!? Varför nu?

Men låt oss istället fråga varför den lyckliga stunden är så naturlig. Vårt begär efter ett glädjerikt Nu indikerar att glädje är något mer än en del av livets dualitet. Faktumet att alla medvetna enheter strävar efter att bli lycksaliga uppenbarar att ett medvetet Nu utan sällhet är onaturligt och ett resultat av vårt avdrift från det uppmärksamma Nuet.

Eng: We stand at the door to the eternal Now and in order to not deviate again we remain on the wave of the Now with the help of prayer. Let us knock on the door of the mystical Now and pray to understand what it wants from us. What part do we play? Let us serve the Now and perhaps it will reveal its true secret nature, just as good disciples gets to know the innermost secrets of their spiritual master. Let us embrace the Now that surrounds us. If we give you attention will you give us attention as well? But do you hear us if you are an "it"? We never heard of an "it" that can listen. We pray because we are confident that there is someone that listen to our prayers. Otherwise prayers are useless.

Sve: Vi står vid det eviga Nuets dörr och för att inte hamna på avvägar igen håller vi oss på Nuets våg med hjälp av bön. Låt oss knacka på det mystiska Nuets dörr och be om att få förstå vad det vill av oss. Vad för roll spelar vi? Låt oss tjäna Nuet och kanske kommer det att uppenbara sin hemliga natur, precis som goda lärjungar lär känna den andlige mästarens innersta hemligheter. Låt oss omfamna Nuet som omger oss. Om vi ger vår uppmärksamhet till dig, kommer du också att ge oss din uppmärksamhet? Men hör du oss om är ett "det"? Vi har aldrig hört talas om ett "det" som kan lyssna. Vi ber för att vi är säkra på att någon lyssnar till våra böner. Annars är böner värdelösa.

Eng: As we explore the Now closer we will discover the striking similarities of its nature to the nature of God as he is described in the Vedic text revelations.

The Now is shared by all living entities. It is smaller then the smallest as it is impossible to pinpoint down exactly when in time it unfolds and simultaneously it is bigger then the biggest as it expands throughout the entire creation. It is eternal and ever blooming eventhough it is not dependent on the past and the future. It is the basis of everything, the origin of everything and the witness of everything.

We often identify the Now with our sensual perception. But the very heart of the Now is invisible for our fleshy eyes. In the Vedas God is described as adhoksaja which means; beyond the reach of the senses. The fullfledged experience of God can only be percieved if She/He desires to reveal Her-/Himself to the attentive introspective eye of our soul.

At the dawn of creation of this perticular universe, the first living being, Brahma, got a glimpse into the eternal Now, beyond the cyclic creations and destructions of numberless universes. A Now where God celebrates consciousness together with innumerable pure souls.

Let us bow our head to that now... or never.

Sve: Om vi undersäker Nuet närmare upptäcker vi de slående likheterna mellan dess natur och Guds natur som den beskrivs i de Vediska uppenbarelsetexterna.

Alla varelser delar Nuet. Det är mindre än det minsta då det är omöjligt att sätta fingret exakt på när i tiden det sker och samtidigt är det större än det största då det genomsyrar hela skapelsen. Det är evigt och evigt blommande även om det inte beror på varken det förflutna eller det kommande. Det är alltings grund, alltings ursprung och vittnet till allt.

Vi likställer ofta Nuet med vår sinnesförnimmelse. Men Nuets hjärta är osynligt för våra köttsliga ögon. I Veda beskrivs Gud vara adhoksaja; bortom sinnenas räckvidd. En fullfjädrad upplevelse av Gud kan endast fås om Hon/Han önskar uppenbara Sig själv för vår själs uppmärksamma introspektiva öga.

Vid detta universums skapelses gryning fick den första levande varelsen, Brahma, se en glimt av det eviga Nuet, bortom de cykliska skapelserna och förstörelserna av oräkneliga universa. Ett Nu där Gud firar medvetandet tillsammans med med oräkneliga rena själar.

Låt oss buga inför det nu...eller aldrig.


Eng: Sri Brahma sings:

Brahma Samhita 5.56: I worship that transcendental seat, known as Śvetadvīpa where as loving consorts the Lakṣmīs in their unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord Kṛṣṇa as their only lover; where every tree is a transcendental purpose tree; where the soil is the purpose gem, all water is nectar, every word is a song, every gait is a dance, the flute is the favorite attendant, effulgence is full of transcendental bliss and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty, where numberless milk cows always emit transcendental oceans of milk; where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future and hence is not subject to the quality of passing away even for the space of half a moment. That realm is known as Goloka only to a very few self-realized souls in this world.

Sve: Sri Brahma sjunger:

Brahma Samhita 5.56:
Jag dyrkar den transcendentala platsen, känd som Śvetadvīpa där Laksmierna som älskande gemåler i sin oblandade andliga essens utövar kärleksfull tjänst till Guds innersta aspekt, Krishna, som deras ende älskare; där varje träd är ett transcendentalt önsketräd; där jorden är av önske-ädelsten, allt vatten är nektar, varje ord är en sång, varje steg är en dans, flöjten är favoritföljeslagaren, där existensen är evig i transcendental tid som alltid är närvarande, utan dåtid eller framtid och därmed inte bunden att passera ens för ett halvt ögonblick. Den sfären är känd som Goloka endast för ett litet antal självförverkligade själar i denna värld.
.

1 comment:

  1. Jaya! Framåt i nuet! Livet är ju inte bara en fest, det är ju dans också!

    ReplyDelete