Tuesday, January 19, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #2English:
(Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last week I started posting brief summaries of them here on the blog.)

Sunday, January 17


Gurumaharaj wrote from the village of Vrindavan, India, the village of Sri Krishnas childhood. The fight to protect the Yamuna river continues and so does the pushing of the Dharma & Science project (Values & Science).


Gurumaharaj was also speaking about another connected project, called Oida Therapy. A new definition of the term Oida Therapy has appeared. Oida means "I know". Itis derived from the sanskrit word "veda" which means knowledge. But what is real knowledge? Descended knowledge, sabda brahma, transcendental sound. If one wants to be able to say "I know", one has to listen to the vedas, the knowledge manifested in spiritual sound. The sound that presents and speaks the truth. And what is truth? It is the truth of atma jnana or knowledge of the self. The knowledge of appropriate relationships to God, Mother Nature, and people we are accompanied by in the travel through life. It's the knowledge of our original constitution and is therefore called perennial psychology. The Vedas are heard - sruti - so the knowledge impacts are consciousness through our ears. The knowledge that God or the cosmic mother has given us by mercy, we have to assimilate and process. And if we have a sincere attitude we are going to be capable of understanding this science of the soul, this veda, real knowledge. Then we can declare "I know, I do believe". The therapy aspect obviously depends on correct understanding. The therapy of faith is the understanding of what is good to know. What really gives meaning to my existence, what makes me understand who I am, what makes me feel my origin and my destiny. And for this everybody has to exercise the power of discrimination, distinguishing between right and wrong. Something that is false or wrong cannot heal anybody. Therefore we have used the words Oida Therapy.

Svenska: (Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Förra veckan började jag posta korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.)

Söndag 17 januari

Gurumaharaj skrev från byn
Vrindavan, Indien, Sri Krishnas barndomsby. Kampen för att skydda Yamunafloden fortsätter och det gör även pushandet av Dharma & Science-projektet (Värderingar & Vetenskap).

Gurumaharaj talade också om ett annat ihophörande projekt, kallat Oida-terapi. En ny definition av termen Oida-terapi har uppenbarats. Oida betyder "jag vet". Det kommer från ordet "veda" som betyder kunskap. Men vad är riktig kunskap? (Från ovan) nedstigen kunskap, sabda brahma, transcendentalt ljud. Om man vill kunna säga "jag vet" måste man lyssna till veda, kunskap manifesterad i andligt ljud. Ljudet som presenterar och talar sanningen. Och vad är sanningen? Det är sanningen om atma jnana eller kunskap om självet. Kunskapen om lämpliga relationer till Gud, Moder Natur och alla vi åtföljer på resan genom livet. Det är kunskapen om vår ursprungliga natur och kallas därför perenniell psykologi. Vedaskrifterna är hörda - sruti - så kunskapen påverkar vårt medvetande via öronen. Kunskapen som Gud eller den kosmiska modern har gett oss utav barmhärtighet, måste vi tillgodogöra oss och bearbeta. Och om vi har en ärlig och uppriktig attityd kommer vi vara kapabla till att förstå denna vetenskap om själen, denna veda, denna kunskap. Då kan vi uppge "Jag vet, jag bedyrar min tro". Terapi-aspekten beror självklart på korrekt förståelse. Tro-terapi är förståelsen för vad som är bra att veta. Vad som verkligen ger mening till min existens, vad som får mig att förstå vem jag är, vad som får mig att känna mitt ursprung och mitt öde. Och för detta måste varje individ utöva sin urskiljningsförmåga, för att skilja å rätt och fel. Något som är falskt eller fel kan inte hela någon. Därför har vi använt orden Oida och terapi..

No comments:

Post a Comment