Friday, April 22, 2011

Earth Day Today - Jordens Dag idagSVENSKA
Varje dag är en speciell dag, och varje dag borde vi arbeta aktivt för en förbättrad miljö både lokalt och globalt. Idag är det Earth Day, Jordens dag, och den instiftades av den amerikanska politikern Gaylord Nelson den 22a april 1970 för att göra folk mer miljömedvetna.

Mycket har hänt sedan 1970 men fortfarande återstår en hel del att göra. "Slit och släng"-industrin är en avancerad apparat som fortfarande är ett miljöhot liksom varje människas vardagliga konsumtion. Ett exempel är den moderna toaletten som använder sig av fullt drickbart vatten för att transportera avfall från toan till ett reningsverk eller tyvärr, som i många andra fall/länder, rakt ut i ett vattendrag.

RRRRRR rrrrrr RRRRR. Det är dags att vakna. Det är varken dyrt eller svårt att agera för en bättre miljön. I Sverige har vi alla möjligheter serverade såsom sopsortering och kompostering. I storstäderna tar vi oss lätt fram med kollektivtrafik och behöver inte använda bil. Att gå och cykla är ett strålande alternativ, begagnade cyklar kostar inte heller skjortan. Begagnat är bra och fungerar i det flesta fallen, byt grejer med kompisar eller ta en titt i second-hand-butiker.
Förbrukningen av plastpåsar kan minskas med återanvändning och att använda ex. tygkassar när du handlar.
Handla ekologiskt, speciellt bomullskläder, och mat bör också va' närodlad mat. Att äta vegetariskt, enligt årstiderna och att laga mat utan konstigheter är också en väg. Kan du odla själv är det ett plus i kanten. Kan du byta ut din vanliga vatten-toa till torrdass är det ytterligare ett plus i kanten.
Många fler miljötips kan ni hitta på nätet och på biblioteket finns en rad böcker om miljösmart leverne. Det finns inte någon anledning i hela universum till att ligga på latsidan, Gaylord Nelson var redan i farten för 40 år sedan!

ENGLISH
Every day is a special day, and every day we should work actively to improve the environment both locally and globally. Today is Earth Day, and it were established by the american politician Gaylord Nelson on 22 April 1970 to make people more environmentally aware.

Much has happened since 1970 but still remains a lot to do. "Throwaway" industry is a sophisticated machinery that is still an environmental threat as well as every person's daily consumption. One example is the modern toilet that uses fully drinkable water to transport waste from the toilet into a sewage treatment plant or unfortunately, in many cases/countries, straight into a stream.

RRRRRR RRRRR rrrrrr. It is time to wake up. It is neither expensive nor difficult to act to improve the environment. In Sweden we have all the opportunities served as waste separation and composting. In big cities we have all the possibility to travel by public transportation suchs as trams and buses and do not need to use a car. Walking and cycling is an excellent alternative, used bikes cost like nothing. Second hand is good and works in most cases, swop stuff with friends or take a look at second-hand stores.
The use of plastic bags can be reduced by using them a second time and by using bags of cloth for shopping.
Shop organic products, especially cotton clothing, and food should be locally grown food. Eating vegetarian, according to the seasons and to cook with natural ingredients is also one method. Can you grow your own food then this is very good. If you can replace your normal water toilet with a dry toilet, it is another good thing.
Many more eco-tips are there, you can find online and the library have a great number of books on eco-smart living. There is no reason in the whole universe to be lazy, Gaylord Nelson was already on the move 40 years ago!


SVENSKA
Det här är inte Gaylord Nelson utan B.A. Paramadvaiti Swami och han är en hårt arbetande Guru som förespråkar miljövänligt leverne och har gjort så i över 25 år. Han är även den som kämpar hårt för att hålla Vrindavan och Mayapur rent och snyggt. I Indien slänger man saker hej vilt utan att tänka på konsekvenserna. Precis som det var vanligt för 100 år sedan i Sverige då vi grävde ner bilar och slängde ut allt oönskat skräp på backen bakom huset. Inget ont sagt om någon.
Vill du vara med och hjälpa till att städa upp i Vrindavan och Mayapur kan du antingen bidra med din frivilliga arbetskraft eller med en slant när helst du vill.
Sätt in ditt bidrag på bankgiro: 5952-7937. Märk din insättning Vrindavan eller HelpingHands. Skriv gärna ett e-mail till: nimai.arts@gmail.com och berätta för oss om ditt bidrag. Ni kan även stödja projeketet direkt, se följande länk:
http://helpinghand.vrinda.org/
För att stödja vår verksamhet i Sverige kan ni använda ovanstående bankgiro. Vi behöver både bidrag till att fortsätta inspirera andra till att bli både vegetarianer och miljömedvetna, underhåll av vårt vegetarisk kök Sattva och till vår ekologiska odling i Kungsbacka.

ENGLISH
This is not Gaylord Nelson, this is B.A. Paramadvaiti Swami and he is one hard working Guru who are promoting environmentally friendly living and been doing it since over 25 years ago. He is also one of the pioneers who struggling to keep Vrindavan and Mayapur clean and tidy. In India, they throw things haphazardly without considering the consequences. Just as it was common 100 years ago in Sweden when we buried cars and threw out all unwanted junk on the hill behind the house. Nothing bad said about anyone.
If you like to help out and clean up in Vrindavan and Mayapur, you can either help with your voluntary workforce or with a bit of money whenever you want. Put your contribution on our bank-giro: 5952-7937. Mark your deposit Vrindavan or HelpingHands. Please send us an e-mail to: nimai.arts@gmail.com and tell us about your contribution. You can also send money directly to the project Helping Hands, see following link:
http://helpinghand.vrinda.org/
You can also support our work in Sweden by sending us a donation to the account above. We need both a contribution to continue inspiring others to be both vegetarian and more environmentally conscious, for the maintaing of our vegetarian lunch-restaurant Sattva and to our organic farming in Kungsbacka.

2 comments: